Detail modulu Umělecké dílo

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Umělecké dílo

Kód modulu

UK-m-3/AH20

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Vzdělávací oblasti

UK - Umění a kultura (včetně literatury)

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

8

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je osvojení odpovídajících očekáváných výstupů RVP ZV potřebných k rozvoji žákovských dovedností ve vzdělávací oblasti Umění a kultura.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul spadá do obsahového okruhu Umělecké dílo. Modul je orientován na vedení žáků k rozlišení a srovnání charakteristických rysů různých druhů umění (výtvarné umění, performativní umění, literatura aj.) ve vztahu k období a směru. Základním principem je rozvíjení čtenářských dovedností ve směru rozeznání uměleckých a neuměleckých textů a jejich porovnání, porozumění uměleckým textům a jejich interpretace. Podstatné je osvojení dovedností souvisejících s textovou návazností a strukturou uměleckého textu. Žáci jsou vedeni k vyjádření vlastního názoru na umělecké dílo. Pro moduly spadající do vzdělávací oblasti Umění a kultura je charakteristická vysoká míra vzájemné provázanosti všech modulů.

Očekávané výsledky učení

Žák

a) rozpozná charakteristické rysy základních uměleckých směrů v různých druzích umění;

b) porozumí funkci výrazových, zejména jazykových prostředků v uměleckém díle;

c) uspořádá části uměleckých textů podle textové návaznosti a dějové posloupnosti;

d) prezentuje vlastní názor na text a další výsledky tvůrčí činnosti umělců a vlastní tvrzení obhájí.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Umělecké směry/hnutí a jejich projevy v různých druzích umění;
 • vybraná díla světového a českého umění;
 • výstavba uměleckého díla.

Obsahem modulu je vedení žáků k rozlišení a srovnání charakteristických rysů různých druhů umění (výtvarné, performativní, literatura) ve vztahu k období dějin umění či uměleckému směru. Pracuje se se vztahy výsledků tvůrčí činnosti umělců (text, obraz, fotografie, hudební skladba, stavba, divadelní představení, užité umění atp.) k historickým, literárněhistorickým, obecně kulturním, případně i nábožensko-filosofickým a politickým kontextům. Žáci se učí porozumět výstavbě uměleckého díla, zejména textu, a zhodnotit význam díla.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • práce s reálnými výsledky činnosti umělců, zejména literárními texty a ukázkami z nich;
 • práce s videoukázkami i tištěnými materiály znázorňujícími charakteristické rysy různých druhů umění a uměleckých směrů;
 • práce s tištěnými i elektronickými ukázkami interpretace uměleckých děl;
 • řešení souborů úloh a pracovních listů;
 • tvorba vlastního projevu žáka s akcentem na vyjádření názoru na umělecké dílo, zejména literární text

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Hodnocení je prováděno průběžně především s využitím prvků formativního hodnocení. Závěrečné hodnocení je složeným výsledkem různých způsobů ověřování jednotlivých výsledků učení.

a) rozpozná charakteristické rysy základních uměleckých směrů v různých druzích umění;

v průběhu modulu ověřováno prostřednictvím souborů úloh nebo pracovních listů

b) porozumí funkci výrazových, zejména jazykových prostředků v uměleckém díle;

v průběhu modulu ověřováno prostřednictvím souborů úloh nebo pracovních listů

c) uspořádá části uměleckých textů podle textové návaznosti a dějové posloupnosti;

v průběhu modulu ověřováno prostřednictvím souborů úloh nebo pracovních listů

d) prezentuje vlastní názor na text a další výsledky tvůrčí činnosti umělců a vlastní tvrzení obhájí;

Ideálním způsobem ověřování výsledku učení je analýza uměleckého díla a jeho hodnocení. Doporučeným postupem je především práce s autentickými literárními texty.

Kritéria hodnocení

Při průběžném hodnocení výsledku učení a), b) a c) je využíváno souborů úloh, které zaručují vysokou objektivitu hodnocení – hodnocení na úrovni stanovení mezní hranice úspěšnosti a od ní odvozených bodových rozmezí pro případné vyjádření výsledku žáka známkou nebo jiným číselným či slovním způsobem je v kompetenci vyučujícího. Zároveň se doporučuje souběžně využít prvků formativního hodnocení. Při vhodně užitých souborech úloh lze sledovat dosažený pokrok každého žáka.

Při závěrečném ověřování dosažených výsledků učení a), b) a c) souhrnným testem jsou doporučená kritéria nastavena následovně: mezní úroveň úspěšnosti je stanovena na 40 %. Rozlišuje se pouze škála uspěl – neuspěl.

Při průběžném hodnocení výsledků učení d) je užíváno formativního hodnocení. Při závěrečném hodnocení se používá hodnocení na škále uspěl – neuspěl, a to s přihlédnutím k možným individuálním odlišnostem žáků limitovaných okolnostmi, které nemohli a nemohou ovlivnit (vady řeči apod.).

 

Celkové hodnocení modulu.

Modul je hodnocen na škále uspěl – neuspěl. V modulu uspěl každý žák, který prokázal osvojení výsledků učení a)–d).

Pokud chce vyučující vyjádřit výsledek žáka v modulu známkou, doporučuje se postupovat podle následujících kritérií:

Nedostatečný:

 • úspěšnost žáka v testu pod 40 % bez ohledu na to, zda uspěl u výsledku učení d)

Dostatečný:

 • úspěšnost žáka v testu od 40 do 55 % + uspěl u hodnocení výsledku učení d)

Dobrý:

 • úspěšnost žáka v testu od 56 do 71 % + uspěl u hodnocení výsledku učení d)

Chvalitebný:

 • úspěšnost žáka v testu od 71 do 85 % + uspěl u hodnocení výsledku d)

Výborný:

 • úspěšnost žáka v testu od 86 do 100 % + uspěl u hodnocení výsledku učení d)

Nastavená obtížnost testu musí odpovídat dovednostem žáků kategorie vzdělání H, tzn. doporučuje se používat úlohy s průměrnou a nižší úrovni obtížnosti. Zařazení obtížných úloh by vyvolávalo potřebu snižovat mezní hranici úspěšnosti a použitý evaluační nástroj (test / soubor úloh) by vykazoval nevyhovující psychometrické charakteristiky.

Doporučená literatura

učebnice a další výukové materiály dle výběru a potřeb vyučujícího

Poznámky

Doporučuje se absolvování modulu po modulu Projevy umění.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vendula Rulcová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné