Detail modulu Projevy umění

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Projevy umění

Kód modulu

UK-m-3/AH19

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Vzdělávací oblasti

UK - Umění a kultura (včetně literatury)

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

8

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je osvojení odpovídajících očekáváných výstupů RVP ZV v oblasti literatury a orientace ve výstupech z výtvarné a hudební výchovy.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul pokrývá obsahový okruh Projevy umění. Žáci si v modulu osvojují dovednosti sebeprezentace a obhajoby vlastních názorů. Prohlubují si vnímavost vůči estetickým podnětům obecně, učí se rozlišovat jednotlivé estetiky a formují si vlastní názor ve vztahu k jednotlivým druhům umění. Smyslem modulu je upevnění a další rozvoj dovedností v oblasti práce s výsledky tvůrčí činnosti umělců. Předmětem modulu je také posouzení významu umělců a jejich děl a vyjádření prožitku z vnímání uměleckých děl, jako je text, obraz, fotografie, hudební skladba apod. V modulu se pracuje se souvislými i nesouvislými texty, audio/videoukázkami a různými ikonografickými materiály. Pro moduly spadající do vzdělávací oblasti Umění a kultura je charakteristická vysoká míra vzájemné provázanosti všech modulů.

Očekávané výsledky učení

Žák

a) rozliší charakteristické rysy a individuální přístupy v dílech významných osobností, zejména literárních;

b) prokáže porozumění podstatě vybraných uměleckých směrů na základě ukázky konkrétního díla;

c) posoudí význam uměleckého díla a své tvrzení obhájí;

d) vyjádří vlastní prožitky z vnímání uměleckého díla.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

  • Literárně-historický kontext;
  • vybraná literární díla;
  • vybraná díla výtvarného a hudebního umění, architektury apod.

Žák pracuje s výsledky tvůrčí činnosti umělců (text, obraz, fotografie, hudební skladba, stavba, divadelní představení, užité umění aj.) a vztahuje je k historickým, literárně-historickým, obecně kulturním, nábožensko-filozofickým i politickým kontextům.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

  • práce s tematickými soubory úloh zaměřenými na rozvoj a ověřování čtenářských dovedností;
  • práce s audio/videoukázkami s metodickým vedením vyučujícího;
  • práce s pracovními listy k tištěným textům / audio/videoukázkám (práce s úlohami i pracovními listy může probíhat individuálně i ve skupinách);
  • návštěva divadelního/filmového představení, galerie, hudebního koncertu;  
  • řízená diskuse k problematice prezentování faktů, názorů, domněnek prostřednictvím psaného i mluveného slova

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je prováděno hodnocení s využitím prvků formativního hodnocení, na konci modulu je využito nástrojů sumativního i formativního hodnocení.

a) rozliší charakteristické rysy a individuální přístupy v dílech významných osobností, zejména literárních;

v průběhu modulu ověřováno prostřednictvím pracovních listů, audio/video ukázek a souborů úloh

b) prokáže porozumění podstatě vybraných uměleckých směrů na základě ukázky konkrétního díla;

v průběhu modulu ověřováno prostřednictvím pracovních listů a souborů úloh

Výsledky učení a) a b) jsou ověřovány v závěru modulu souhrnným testem, jehož specifikací jsou předmětné výsledky učení. Základní nastavení specifikace testu je 50% zastoupení každého výsledku učení. Toto nastavení lze měnit podle potřeb jednotlivých vyučujících, přičemž zastoupení jednotlivých výsledků učení nesmí klesnout pod 25 %. Procentuální zastoupení výsledku učení je odvozeno od maximálního získatelného počtu bodů za daný výsledek učení (nikoli tedy od počtu úloh – může se jednat o dramatický rozdíl).

c) posoudí význam uměleckého díla a své tvrzení obhájí;

v průběhu modulu ověřováno prostřednictvím samostatného písemného/ústního projevu žáka; možno ověřit i prostřednictvím slohové práce, referátu apod.

d) vyjádří vlastní prožitky z vnímání uměleckého díla;

ověřováno prostřednictvím individuální prezentace žáka s následnou diskusí řízenou vyučujícím

Kritéria hodnocení

Při průběžném hodnocení dosahovaných jednotlivých výsledků učení a)–b) je využíváno souborů úloh / pracovních listů, které zaručují vysokou objektivitu hodnocení – hodnocení na úrovni stanovení mezní hranice úspěšnosti a od ní odvozených bodových rozmezí pro případné vyjádření výsledku žáka známkou nebo jiným číselným či slovním způsobem je u jednotlivých výsledků učení v kompetenci vyučujícího. Zároveň se doporučuje souběžně využít prvků formativního hodnocení, zvláště při vyjádření žákova vlastního prožitku.

Výsledek učení c) je hodnocen na škále uspěl – neuspěl, přičemž základním předmětem hodnocení je obhajoba žákových tvrzení, nikoli souhlas/nesouhlas vyučujícího s žákovým posouzením významu uměleckého díla.

Výsledek učení d) je hodnocen formativním hodnocením, jedná se o vyjádření žákova vlastního prožitku.  

Při závěrečném ověřování dosažených výsledků učení a)–b) souhrnným testem jsou doporučená kritéria nastavena následovně:

Mezní úroveň úspěšnosti je stanovena na 40 %.

Převodník dosažené úspěšnosti na známku:

úspěšnost žáka v testu pod 40 % = nedostatečný

úspěšnost žáka v testu od 40 do 55 % = dostatečný

úspěšnost žáka v testu od 56 do 70 % = dobrý

úspěšnost žáka v testu od 71 do 85 % = chvalitebný

úspěšnost žáka v testu od 86 do 100 % = výborný

Nastavená obtížnost testu musí odpovídat dovednostem žáků kategorie vzdělání H, tzn. doporučuje se používat úlohy s průměrnou a nižší úrovní obtížnosti. Zařazení obtížných úloh by vyvolávalo potřebu snižovat mezní hranici úspěšnosti a použitý evaluační nástroj (test) by vykazoval nevyhovující psychometrické charakteristiky.

Doporučená literatura

učebnice a další výukové materiály dle výběru a potřeb vyučujícího

Poznámky

Doporučuje se pracovat s texty obsahově blízkými zájmům žáků.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ludmila Vandová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné