Detail modulu Míčové hry (H)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Míčové hry (H)

Kód modulu

ZD-m-3/AG94

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Vzdělávací oblasti

ZD - Člověk, jeho osobnost, zdraví a bezpečí

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

36

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Modul je bez nároku na předchozí znalosti a dovednosti.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Obsahový okruh: Tělesná výchova

Obsahový podokruh: Míčové hry

Cílem modulu je seznámit žáky se základy tří vybraných „tradičních“ míčových her (popřípadě i dalších „netradičních“ her jako softball, beach volejbal apod.), vyzkouší si herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, standardní situace, základní herní systémy a rozhodování utkání. Kromě samotného cvičení je součástí i osvojení základních pravidel, základy názvosloví základních poloh a pohybů a typické rozcvičovací cviky a průpravné hry.

Očekávané výsledky učení

a) rozcvičí se před hlavní pohybovou činností a ukončí ji v souladu s hlavní pohybovou činností

b) zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře

c) dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

d) užívá základy názvosloví základních poloh, pohybů a pravidel

e) rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího

f) spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

a) základní pravidla

b) herní činnosti jednotlivce typické pro danou míčovou hru

c) herní kombinace

d) základní herní systémy a standardní situace

e) utkání a jeho spolurozhodování

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Osvojí si herní činnosti jednotlivce typické pro danou míčovou hru.

Ve dvojicích si nacvičí jednoduché herní kombinace.

V celém kolektivu nacvičí vybrané základní herní systémy, standardní situace a samotnou hru.

Osvojí si spolurozhodování utkání.

Osvojí si přípravu na tuto pohybovou činnost a její ukončení, správné názvosloví, dodržování pravidel a základních myšlenek fair play.

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ad Očekávané výsledky učení

a) rozcvičí se před hlavní pohybovou činností a ukončí ji v souladu s hlavní pohybovou činností

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem;

b) zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem;

c) dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem;

d) užívá základy názvosloví základních poloh, pohybů a pravidel na úrovni hráče

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem;

e) rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem;      

f) spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

praktické předvedení, subjektivní posouzení učitelem    

Kritéria hodnocení

Ad Očekávané výsledky učení

a) rozcvičí se před hlavní pohybovou činností a ukončí ji v souladu s hlavní pohybovou činností

předvede alespoň 8 rozcvičovacích cviků (průpravných her), které jsou v souladu s náplní hlavní činnosti;

b) zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře

předvede v různých cvičeních a hrách požadované pohybové dovednosti;      

c) dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

dokáže se domluvit se spoluhráčem na vybrané taktice a dodržuje ji;      

d) užívá základy názvosloví základních poloh, pohybů a pravidel na úrovni hráče

správně používá názvosloví;

e) rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče a rozhodčího

dokáže rozlišit roli hráče a rozhodčího a z toho plynoucích práv a povinností;      

f) spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

zvládne spolurozhodovat či samostatně rozhodovat různé hry, soutěže i utkání

Doporučená literatura

Poznámky

Doporučené rozložení výuky:

ideální rozvržení 12 hodin v ročníku;

4 hodiny v řadě vždy ve 2 navazujících týdnech na jednu míčovou hru;

v každém ročníku se vystřídají tři míčové hry;

lze rozvrhnout podle potřeb školy i jinak.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vít Somr. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné