Detail modulu Hospodaříme se schodkem

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Hospodaříme se schodkem

Kód modulu

SV-m-3/AG91

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Vzdělávací oblasti

SV - Člověk a svět práce

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

bez nároků na vstupní předpoklady

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je zaměřen na rozvoj dovedností v oblasti finanční gramotnosti. Modul je orientován na rozvoj žákovských kompetencí v oblasti schodkového hospodaření. Žáci jsou vedeni k zodpovědnému posouzení vzniku dluhů, k pochopení rizika půjček a nutnosti jejich splácení, k vědomému uplatňování práv a povinností spotřebitele. Modul přispívá k tomu, aby žáci žili a hospodařili s ohledem na jejich finanční možnosti a nedostávali se do problémů způsobených nesplácením finančních závazků, předlužením aj., resp. aby dovedli těmto rizikům předcházet.

Očekávané výsledky učení

Žák

a) rozliší finanční produkty podle účelu, zajištění a doby splatnosti;

b) porovná způsoby řešení krytí deficitu, případně předlužení;

c) posoudí nabídky služeb a zboží, rizika neznalosti smlouvy;

d) vybere nejvýhodnější úvěrový produkt s ohledem na své potřeby a výběr zdůvodní.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

  • Vznik schodku hospodaření;
  • půjčky a jejich rizika;
  • důsledky nesplácení;
  • úvěry, úroky.

Modul se vztahuje ke schodkovému hospodaření. Žáci si osvojují dovednosti v oblastech posouzení nabídky zboží i služeb, zejména s ohledem na cenové/reklamní triky obchodníků a klamavou nabídku. Centrem modulu je téma vzniku dluhu, jeho příčin, rizik a případných následků nesplácení. Žáci se učí rozlišovat finanční produkty určené k deficitnímu krytí potřeb a jejich zodpovědnému výběru, učí se navrhnout řešení zadlužení či předlužení. Modul přispívá ke zvýšení úrovně finanční gramotnosti žáků.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

  • práce s webovými stránkami poskytujícími informace o nabídce jednotlivých finančních produktů včetně nabídky samotné;
  • práce s příklady smluv z různých oblastí (nákup zboží, služeb, úvěr, leasing, splátkový prodej…);
  • práce s pracovními listy zaměřenými na rozvoj a ověřování výsledků učení s následnou analýzou řešení pod vedením vyučujícího;
  • beseda (s tématy půjček, vymáhání dluhů, exekuce)

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je prováděno hodnocení s využitím prvků formativního hodnocení, na konci modulu je využito nástrojů sumativního i formativního hodnocení.

Závěrečné hodnocení modulu probíhá následovně:

Výsledky učení a)–c) jsou ověřovány prostřednictvím souhrnného testu/souboru pracovních listů. Základní nastavení souhrnného testu/souboru pracovních listů je třetinové zastoupení předmětných výsledků učení. Toto nastavení lze měnit podle potřeb jednotlivých vyučujících, přičemž zastoupení jednotlivých výsledků učení by nemělo klesnout pod
25 %. Procentuální zastoupení výsledku učení je odvozeno od maximálního získatelného počtu bodů za daný výsledek učení (nikoli tedy od počtu úloh – může se jednat o dramatický rozdíl).

Výsledek učení d) je ověřen prostřednictvím komplexní úlohy, v jejímž rámci žák vybírá nejvhodnější nabídku určenou k deficitnímu financování zadané potřeby a zároveň svůj výběr zdůvodňuje.

Kritéria hodnocení

Vzhledem k rozsahu modulu se průběžně provádí pouze formativní hodnocení.

Při závěrečném ověřování jsou všechny výsledky učení hodnoceny na škále splnil – nesplnil, přičemž mezní hranice úspěšnosti je u souhrnného testu/souboru pracovních listů stanovena na 40 %. Mezní hranice úspěšnosti komplexní úlohy je stanovena kritérii této úlohy.   

Pokud vyučující potřebuje vyjádřit úspěšnost žáka v souhrnném testu/souboru pracovních listů vyjádřit známkou, jsou doporučená kritéria nastavena následovně:

úspěšnost žáka v testu pod 40 % = nedostatečný

úspěšnost žáka v testu od 40 do 55 % = dostatečný

úspěšnost žáka v testu od 56 do 70 % = dobrý

úspěšnost žáka v testu od 71 do 85 % = chvalitebný

úspěšnost žáka v testu od 86 do 100 % = výborný

Nastavená obtížnost testu musí odpovídat dovednostem žáků kategorie vzdělání H, tzn. doporučuje se používat úlohy s nižší úrovní obtížnosti. Zařazení obtížných úloh by vyvolávalo potřebu snižovat mezní hranici úspěšnosti a použitý evaluační nástroj (test) by vykazoval nevyhovující psychometrické charakteristiky.

Žák splnil modul, pokud dosáhl minimálně 40% úspěšnosti v souhrnném testu/souboru pracovních listů a zároveň splnil komplexní úlohu ověřující výsledek učení d).   

Doporučená literatura

www.penizenauteku.cz

KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O., CHROMÁ, D.: Ekonomika – ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy (Eduko, 2018 akt.)

desková hra: Finanční svoboda (www.financnisvoboda.cz)

Uvedené zdroje jsou pouze ilustrativním příkladem. Výběr studijní literatury je v kompetenci vyučujícího v závislosti na konkrétních podmínkách školy.   

Poznámky

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je František Brož. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné