Detail modulu Hospodaříme s přebytkem

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Hospodaříme s přebytkem

Kód modulu

SV-m-3/AG90

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Vzdělávací oblasti

SV - Člověk a svět práce

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Bez nároků na vstupní předpoklady

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je zaměřen na rozvoj dovedností v oblasti rozpočtové a peněžní gramotnosti. Modulovými tématy jsou rozpočet domácnosti, spoření, investování, pojištění a zabezpečení na stáří.

Očekávané výsledky učení

Žák

a) sestaví jednoduchý domácí rozpočet;

b) rozliší vyrovnaný, přebytkový a schodkový rozpočet;

c) posoudí možnosti pro nakládání s přebytkem domácího rozpočtu s ohledem na očekávané výnosy, rizika a likviditu;

d) orientuje se v nabídce služeb různých finančních společností.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Přebytek v domácnosti;
 • spotřeba;
 • spoření;
 • investice;
 • pojištění.

Modul se vztahuje k hospodaření s přebytkem v domácnosti. Žáci si osvojují dovednosti v oblastech sestavení domácího rozpočtu, zvolení vhodné formy spoření, investování, pojištění a zabezpečení na stáří. Modul přispívá ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti žáků. Podstatnou složkou modulu je důraz na orientaci v nabídkách různých finančních institucí.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • práce se soubory úloh zaměřených na sestavení domácího rozpočtu a rozlišení vyrovnaného, přebytkového a schodkového rozpočtu;
 • práce s pracovními listy zaměřenými na rozvoj a ověřování výsledků učení a následná analýza řešení pod vedením vyučujícího;
 • práce s webovými stránkami poskytujícími informace o nabídce jednotlivých finančních společností;
 • případně beseda/exkurze (stavební spořitelna, banka, pojišťovna, finanční poradce…)

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je prováděno hodnocení s využitím prvků formativního hodnocení, na konci modulu je využito nástrojů sumativního i formativního hodnocení.

Závěrečné hodnocení modulu probíhá následovně:

 • Výsledky učení a) a b) jsou ověřovány prostřednictvím zadané úlohy.
 • Výsledky učení c) jsou ověřeny prostřednictvím testu.
 • Výsledky učení d) jsou ověřeny na základě pracovního listu, jehož specifikací jsou dovednosti v získávání a zpracování informací v předmětné oblasti.

Základní nastavení všech tří forem ověřování výsledků je třetinové. Toto nastavení lze měnit podle potřeb jednotlivých vyučujících, přičemž zastoupení jednotlivých forem ověřování výsledků učení by nemělo klesnout pod 25 %. Procentuální zastoupení výsledku učení je odvozeno od maximálního získatelného počtu bodů za daný výsledek učení (nikoli tedy od počtu úloh – může se jednat o dramatický rozdíl). Doporučuje se při konstrukci testu odvozovat úlohy od souvislých i nesouvislých výchozích textů.

Kritéria hodnocení

Vzhledem k rozsahu modulu se průběžně provádí pouze formativní hodnocení.

Výsledky učení a), b) a d) jsou při závěrečném ověřování hodnoceny na škále splnil – nesplnil.  

Při závěrečném ověřování dosažených výsledků učení c) souhrnným testem jsou doporučená kritéria nastavena následovně:

Mezní úroveň úspěšnosti je stanovena na 40 %.

Převodník dosažené úspěšnosti na známku

úspěšnost žáka v testu pod 40 % = nedostatečný

úspěšnost žáka v testu od 40 do 55 % = dostatečný

úspěšnost žáka v testu od 56 do 70 % = dobrý

úspěšnost žáka v testu od 71 do 85 % = chvalitebný

úspěšnost žáka v testu od 86 do 100 % = výborný

Nastavená obtížnost testu musí odpovídat dovednostem žáků kategorie vzdělání H, tzn. doporučuje se používat úlohy s nižší úrovní obtížnosti. Zařazení obtížných úloh by vyvolávalo potřebu snižovat mezní hranici úspěšnosti a použitý evaluační nástroj (test) by vykazoval nevyhovující psychometrické charakteristiky.

Žák splnil modul, pokud splnil každý z výsledků učení a), b) a d) a zároveň dosáhl minimálně 40% úspěšnosti v testu ověřujícím výsledek učení c).  

Doporučená literatura

www.penizenauteku.cz

KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O., CHROMÁ, D.: Ekonomika – ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy (Eduko, 2018 akt.)

desková hra: Finanční svoboda (www.financnisvoboda.cz)

Uvedené zdroje jsou pouze ilustračním příkladem. Výběr studijní literatury je v kompetenci vyučujícího v závislosti na konkrétních podmínkách školy.  

Poznámky

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Klára Matějovská. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné