Detail modulu Víme, co říkáme a píšeme (H)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Víme, co říkáme a píšeme (H)

Kód modulu

ČJ-m-3/AG84

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Vzdělávací oblasti

ČJ - Český jazyk

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je osvojení odpovídajících očekáváných výstupů RVP ZV v oblasti komunikace a slohu.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul pokrývá obsahový okruh Komunikace a sloh a je úzce propojen s moduly Píšeme správně česky a Mluvíme správně česky.

Žáci se učí využívat různé komunikační strategie v proměnlivých komunikačních situacích, naučí se volit formu mluveného i písemného projevu adekvátní účelu textu, a to při respektování slohotvorných činitelů. Využívají přitom znalosti základních charakteristických rysů vybraných funkčních stylů (zejména administrativního a odborného) a slohových postupů a útvarů. Za současného respektování zásad jazykové kultury vytvářejí myšlenkově strukturované, a přitom ucelené a koherentní texty.

Očekávané výsledky učení

Žák

a) napíše souvislý, ucelený a strukturovaný text odpovídající komunikační situaci;

b) napíše jednoduchý odborný text v oblasti daného oboru vzdělání;

c) pronese krátký mluvený projev v různých komunikačních situacích vyžadujících formální i neformální interakci.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Mluvené projevy;
 • písemné projevy;
 • verbální a nonverbální komunikace;
 • slohové útvary;
 • slohové postupy.

Předmětem modulu je vytváření textů pro různé komunikační situace v psané i mluvené podobě. Mluvené a psané komunikaci je věnována přibližně stejná časová dotace.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • psaní textů pro běžné životní komunikační situace (formální i neformální korespondence – administrativní interakce)
 • psaní odborného textu v souladu s předmětným oborem vzdělání
 • monologická vystoupení žáků (o vlastní osobě)
 • formální i neformální interakce (mluvená, psaná v papírové i elektronické podobě)
 • modelová komunikace v problematických situacích (kritika, manipulace, konflikt…)
 • nácvik souladu prostředků verbální a nonverbální komunikace
 • aktivní role vyučujícího – porovnání výhod/nevýhod prostředků užívaných v psaných a mluvených projevech, vytváření modelových komunikačních situací…   

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je užíváno prvků formativního hodnocení, na konci modulu je využito nástrojů sumativního i formativního hodnocení. Závěrečné hodnocení u výsledků učení a) a b) má podobu žákem vytvořeného písemného projevu podle zadaných kritérií. U výsledku učení c) je žák hodnocen na škále uspěl – neuspěl, a to na základě průběžného hodnocení. Předmětem hodnocení je zde především dosažený pokrok v dovednostech potřebných k uplatnění v běžných mluvených komunikačních situacích.

Kritéria hodnocení

Při průběžném hodnocení dosahovaných jednotlivých výsledků učení se u všech výsledků učení používá formativní hodnocení, přičemž důraz je kladen na skutečnost, že hodnocení je nástrojem vedoucím ke zvyšování úrovně daných dovedností.

Závěrečné hodnocení žákova písemného projevu /výsledky učení a) a  b)/ se provádí podle kritérií hodnocení, která zahrnují:

 • adekvátnost formy písemného projevu účelu textu
 • funkčnost užitých jazykových prostředků
 • kompoziční výstavbu textu
 • jazykovou správnost

Každé kritérium má v celkovém hodnocení písemného projevu váhu 25 %. Všechna kritéria jsou hodnocena na škále uspěl – neuspěl. Případné bodové hodnocení v rámci jednotlivých kritérií je v kompetenci vyučujícího v závislosti na podmínkách konkrétní školy. Žák v této části uspěl, pokud uspěl ve všech kritériích.

Žák v modulu uspěl, pokud uspěl v každém výsledku učení.

Doporučená literatura

učebnice a další výukové materiály dle výběru a potřeb vyučujícího

Poznámky

Doporučuje se modul zařadit až po absolvování modulů Píšeme správně česky a Mluvíme správně česky.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je František Brož. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné