Detail modulu Soutisk trojbarva

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Soutisk trojbarva

Kód modulu

82-m-4/AG82

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

 • ukončený modul Grafika (serigrafie)
 • ukončený modul Serigrafie jednobarva
 • ukončený modul Serigrafie soutisk dvoubarva

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí grafické techniky serigrafie pro tvorbu trojbarevného grafického listu.
Modul je zaměřen na technologii serigrafie a její aplikaci v praxi při tvorbě trojbarevného grafického listu.

Po absolvování modulu žák zvládne výtvarně využít výrazových možností serigrafie pro tvorbu trojbarevného grafického listu.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • uplatňuje znalosti technologie serigrafie pro tvorbu trojbarevného grafického listu
  • provede přípravu návrhové kresby - perovky
  • připraví tiskové rámy
 • pracuje s grafickými pomůckami určenými pro serigrafii
  • realizuje tisk
  • provede dokončovací práce
 • používá výrazové možnosti serigrafie
 • používá osobitý grafický projev, autorský přístup
 • je poučen o bezpečnosti při práci

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

1. Příprava návrhové kresby - perovky nebo autky

 • pro tisk vícebarevné serigrafie použití barevných výtažků nebo kreseb pro každou barvu tak, aby byl možný barevný soutisk
 • převod návrhové kresby na film nebo folii v požadované velikosti

2. Příprava tiskových rámů

 • napnutí síťoviny
 • odmaštění rámu
 • ovrstvení světlocitlivou vrstvou
 • zasušení
 • zkopírování grafického návrhu v osvitové jednotce příslušným časem
 • kopírování je možné na stejně napnutá síta nebo na jeden tiskový rám
 • vymývání
 • osušení a retuš příslušným roztokem.

3. Realizace tisku

 • použití sítotiskové vodou ředitelné nebo ředidlové barvy
 • umístění do tiskového zařízení
 • usazení na tiskové značky
 • tisk musí být vždy usazován přesně do tiskových značek a vždy do jednoho dorazového úhlu vyznačeném na tisknutém materiálu
 • nalití zvolených barev na síto
 • tisk tříčem

4. Dokončovací práce

 • po ukončení tisku odvrstvení síta příslušným roztokem a jeho příprava na další použití

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad

Metody názorně demonstrační:

 • ukázky technologie serigrafie a její aplikace

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu
 • znalost technologii serigrafie
 • její aplikace v praxi při tvorbě dvoubarevného grafického listu (diskuze)
 • hodnocené samostatné práce

Specifikace samostatné práce:

 • návrhová činnost (skici, perovky, aj.)
 • praktická část (praktická činnost při tvorbě dvoubarevného grafického listu)
 • grafický list jako finální výstup

Učební činnosti žáků:

 • připraví si návrhové kresby v požadované kvalitě
 • uplatní znalost technologie serigrafie
 • aplikuje své znalosti v praxi
 • vytvoří grafický list požadovanou technikou v požadované kvalitě
 • používá získané dovednosti při tvorbě trojbarevného serigrafického listu
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktická forma zkoušení

 • Samostatná práce žáků
  • domácí úkol (vytvoření návrhů pro dvoubarevný serigrafický list vytvořený soutiskem tří barev)
  • vypracování samostatné práce žáků - tvorba serigrafického barevného listu na zvolené téma tak, aby byl použit soutisk tří barev
  • tvorba trojbarevného serigrafického listu technikou soutisku

Ověřované okruhy:

 • příprava pomůcek
 • příprava podkladových materiálů
 • správné pracovní postupy
 • dovednost aplikovat grafickou techniku na zadané téma
 • kvalita pozorovacích dovedností

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

1 – žák výborně vysvětlí a obhájí své grafické postupy, odevzdané práce jsou na vysoké úrovni, lze z nich vyčíst výrazný autorský přístup

2 – žák velmi dobře vysvětlí a obhájí své grafické postupy, odevzdané práce jsou na chvalitebné úrovni, lze z nich vyčíst autorský přístup

3 – žák dobře vysvětlí a obhájí své grafické postupy, odevzdané práce jsou na dobré úrovni, lze z nich vyčíst průměrný autorský přístup

4 – žák dostatečně vysvětlí a obhájí své grafické postupy, odevzdané práce jsou na velmi nízké úrovni, projevují se podprůměrným autorským přístupem

hranice úspěšnosti zkoušky – žák dostatečně nevysvětlí a obhájí své grafické postupy, odevzdané práce jsou na velmi nízké úrovni, bez známek autorského přístupu

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

KOŘÍNEK, Ota. Sítotisk a serigrafie. vl.n., 1991. 136 s. ISBN 80-900060-6-X

JIŘÍČEK, Vladimír. Příručka sítotisku a tamponového tisku. Servis centrum, 1994. 195 s. ISBN 978-80-86685-80-9.

MARCO, Jindřich. O grafice. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 1981. 502 s. ISBN 23-028-81

KREJČA, Aleš. Techniky grafického umění. Praha: Artia, 1981. 203 s. ISBN 37-008-81

KREJČA, Aleš. Grafické techniky. Aventinum, 1995. 206 s. ISBN 80-85277-48-4

SMITH, Ray. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. - 3. vyd. Slovart, 2013. 384 s. ISBN 978-80-7391-482-0.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Matura. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné