Detail modulu Technologie – CNC soustružení – pokročilé programování

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Technologie – CNC soustružení – pokročilé programování

Kód modulu

23-m-4/AG71

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Technologie – CNC soustružení

Obory vzdělání - poznámky

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

dovednosti čtení výkresů, získávání a využívání znalostí základů normalizace, základy obrábění a programování CNC strojů.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je prohloubit znalosti a dovednosti žáků v CNC. Klade si za cíl dovést žáka k zodpovědnému přístupu při práci se simulačními programy s ohledem na CNC obráběcí stroje. Modul směřuje k dosažení řady znalostí a dovedností: dokonale porozumět programům pro CNC stroje. Správně řešit technologické postupy a řezné podmínky.  

 

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • dodržuje stanovená pravidla určená pro odbornou učebnu
 • dodržuje zásady správného použití simulačních softwarů
 • zařadí programovací funkce do příslušných skupin
 • popíše programovací soustružnické funkce, cykly a používá je
 • popíše a dodržuje zásady aplikace řezných podmínek
 • rozlišuje řídicí systémy
 • programuje CNC soustružnické stroje pokročilými metodami
 • klasifikuje výhody a nevýhody pokročilých řídicích systémů
 • přenáší zhotovené programy ze simulačních SW do soustružnických obráběcích strojů.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Technologie-CNC soustružení - pokročilé programování:

 • pravidla správného používání simulátorů CNC
 • pracovní prostředí simulátoru soustružení
 • ovládací panely simulátoru soustružení
 • programovací funkce
 • programovací cykly
 • zásady pro definování řezných podmínek pro obrábění na CNC soustruzích
 • programování složitějších součástí na CNC soustruzích
 • přenos NC programů na produktivní stroje

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Teoretická část:

 • odborný výklad a samostudium na téma:
  • BOZP na pracovišti, základní právní předpisy k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární prevenci, zásady poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem
  • pravidla správného používání simulátorů CNC, pracovní prostředí simulátoru soustružení a ovládací panely simulátoru soustružení
  • struktura programu pro soustružení, základní funkce, podprogramy a speciální funkce
  • zásady pro definování řezných podmínek pro obrábění na CNC soustruzích a programováním složitějších součástí na CNC soustruzích
  • předvedena praktická ukázka přenosu NC programů na produktivní stroje
  • problematika CNC soustružení představena pomocí video-prezentace, iPad a Apple TV

Praktická část:

 uskutečňuje se v odborných dílnách nebo na pracovištích firmy:

 • žák čte technickou dokumentaci a vyhledá v ní potřebné údaje
 • žák zvolí vhodný druh materiálu a velikost polotovaru
 • žák vyhledá ve strojnických tabulkách potřebné údaje
 • žák zpracuje CAD výkres zadané strojní součásti
 • žák provede volbu řezných podmínek na druh materiálu
 • žák správně upne nástroj a polotovar
 • žák použije vhodná měřidla a provede měření  
 • žák samostatně sestaví program pro CNC soustružení a programuje i složitější součásti na CNC soustruzích
 • žák seřizuje a připravuje stroj pro soustružení
 • žák přenáší NC programy na produktivní stroje
 • žák dodržuje BOZP

 

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Závěrečná modulová práce

 • kontrolní práce  z pokročilých metod programování CNC soustruhů s důrazem na produkční řídicí systémy. Vypracování závěrečné modulové práce podle konkrétního zadání výroby součásti s popisem programovací soustružnické funkce, popisem zásad aplikace řezných podmínek, vytvořením programu CNC soustružnického stroje pokročilou metodou a přenesením zhotoveného programu ze simulačních SW do soustružnického obráběcího stroje.

Kritéria hodnocení

Závěrečná modulová práce – podle zadání programuje CNC soustružnické stroje pokročilými metodami, max 100 %, min 50 %

Klasifikace převodem z bodového nebo procentuálního hodnocení:

 • 90 – 100 % ….  1
 • 84 –   90 % ….. 2
 • 69 –   83 % … . 3
 • 50 –   68 % ….. 4
 •   0 –   49 % … . 5

Doporučená literatura

OPLATEK, František, et al. Automatizace a automatizační technika IV. Brno: COMPUTER PRESS, 2000. 166 s. ISBN 80-7226-249-1.

FRISCHHERZ, Adolf, PIEGLER, Herbert, PRAGAČ, Jaromír. Technologie zpracování kovů 2 : odborné znalosti. 4. vyd. Praha: SNTL, 2001. 280 s.ISBN 80-902655-1-0.

Sandvik Coromat. Příručka obrábění. 1. české vydání. Praha 6 : Scientia s. r. o., 1997. 800 s. ISBN 91-972299-4-6.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otakar Raulím. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné