Detail modulu Elektrické rozvody

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Elektrické rozvody

Kód modulu

26-m-3/AG24

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Komplexní úloha

Instalace elektroměrového rozváděče

Navržení a instalace rozběhu Y D (hvězda trojúhelník)

Profesní kvalifikace

Platnost standardu od

06. 02. 2009

Obory vzdělání - poznámky

26- 51-H/01 Elektrikář

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

26-009-E Elektrické rozvody

Délka modulu (počet hodin)

48

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvované moduly Elektrotechnické kreslení, Spínací přístroje nízkého napětí, Základní elektromontážní práce, Elektrické silnoproudé instalace a absolvovaný předmět technologie.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Kvalifikační modul navazuje na získané poznatky především z modulu Elektrické silnoproudé instalace a jemu předcházejících modulů. Modul může být součástí přípravy žáka na zkoušku z profesní kvalifikace 26-009-E Elektrické rozvody.

Cílem modulu je nejen seznámit žáky jak teoreticky, tak prakticky s učivem nutným pro splnění odborné způsobilosti, ale zároveň si žáci osvojí a procvičí navržení i zapojení různých variant domovních rozvaděčů.

Očekávané výsledky učení

Odborné kompetence dle RVP

 • provádí elektroinstalační práce, navrhuje, zapojuje a sestavuje jednoduché elektrické obvody
 • provádí montážní, diagnostické, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních a přístrojích
 • provádí elektrotechnická měření a vyhodnocuje naměřené výsledky
 • čte a tvoří technickou dokumentaci, uplatňuje zásady normalizace a graficky komunikuje
 • dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
 • jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

Žák:

 1. orientuje se v technické dokumentaci a normách při práci na elektrických a elektronických zařízeních
 2. volí správný postup práce, nářadí, pomůcky a měřidla pro montáž, zapojování a opravy elektrických rozvodů a zařízení
 3. měří elektrické veličiny a vyhodnocuje naměřené hodnoty
 4. vyhotoví záznam a povinnou dokumentaci o provedené montáži, připojení nebo revizi elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí
 5. klade elektrické kabely, montuje, rekonstruuje a zapojuje elektroinstalace, elektrické rozvody a zařízení
 6. udržuje a opravuje elektroinstalaci, elektrické rozvody a zařízení
 7. dodržuje BOZP při práci

Kompetence ve vazbě na NSK

26-009-E Elektrické rozvody

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy:

 1. Elektrické stroje a zařízení
  • elektrické přístroje
  • elektrická zařízení a spotřebiče
 2. Elektrické rozvody a slaboproudé sítě
  • transformační stanice, elektrická vedení – napěťové soustavy a druhy elektrorozvodných sítí
  • přípojky nízkého a vysokého napětí
  • elektrické rozvody v průmyslových a domovních objektech
 3. Trojfázový proud
  • druhy zapojení trojfázové soustavy
 4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • bezpečnost a ochrana zdraví při práci na elektrotechnických zařízeních
  • provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem
  • bezpečnost technických zařízení

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení:

 • frontální vyučování
 • praktické osvojení činnosti s jednotlivými přístroji
 • samostatná práce s výkresovou dokumentací a normami ČSN, EN

Učební činnosti:

 • porozumění odbornému výkladu učitele, který vysvětluje principy fungování a prezentuje jednotlivé stroje a přístroje
 • studium technické a dokumentace a norem
 • studium rozdílů mezi jednotlivými rozvodnými soustavami, přenosu a distribuce elektrické energie
 • práce s výkresovou dokumentací elektrické přípojky nízkého a vysokého napětí v průmyslových a domovních objektech
 • vlastní činnost žáků při studiu a výběru vhodného přístroje, vodiče, nářadí, pomůcky a měřidla
 • volba vhodného postupu práce
 • práce s parametry uvedenými na strojích (transformátory) a přístrojích  
 • práce na montáži elektrické přípojky v rozsahu zadaného úkolu
 • kontrola a měření v zapojeném obvodu
 • praktické odzkoušení zapojeného obvodu

Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá v rámci vyučovacích oblastí technická dokumentace, elektrické stroje a přístroje, technologie a během odborného výcviku. Doporučuje se zařadit do výuky ve druhém ročníku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení:

 • test – orientace v technické dokumentaci a normách

Praktické zkoušení se slovním vysvětlením – zapojení obvodu dle výkresové dokumentace nebo slovního zadání:

 • používání technické dokumentace a norem při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních
 • správná volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování, opravy elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí
 • měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot
 • vyhotovení záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo revizi elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí
 • kladení elektrických kabelů, montáž, rekonstrukce a zapojování elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení
 • údržba a opravy elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení

Celková klasifikace úlohy je složena z několika dílčích hodnocení (viz níže); výsledná známka je průměrem těchto tří dílčích známek. Žák splnil vzdělávací modul v případě, že z žádné části nebyl hodnocen stupněm nedostatečný.

Prospěl na výborný:

 • Žák získá minimálně 90 % správných odpovědí v teoretickém testu.
 • Bezchybné vytvoření schématu zapojení se správnou volbou přístrojů.
 • Bezchybné a přehledné zapojení obvodu se správným dodržením technologických postupů.

Prospěl na chvalitebný:

 • Žák získá minimálně 80 % správných odpovědí v teoretickém testu.
 • Mírné nedostatky ve schématu zapojení, které nemají významný vliv na chod obvodu; správná volba přístrojů.
 • Bezchybné, avšak méně přehledné zapojení obvodu.

Prospěl na dobrý:

 • Žák získá minimálně 70 % správných odpovědí v teoretickém testu.
 • Ve schématu drobné funkční nedostatky, které je po upozornění schopen dohledat a odstranit.
 • Nepřehledné a nefunkční zapojení s drobným funkčním nedostatkem, který je žák schopen dohledat a odstranit.

Prospěl na dostatečný:

 • Žák získá minimálně 60 % správných odpovědí v teoretickém testu.
 • Správné jsou pouze dílčí části schématu zapojení, jako celek však není schéma správné.
 • Zapojení obvodu není funkční, je nepřehledné; s větší pomocí je schopen závadu odstranit.

Neprospěl:

 • Žák získá  méně než 60 % správných odpovědí v teoretickém testu.
 • Nerozumí zadání, nedokáže vypracovat schéma zapojení.
 • Dle schématu není schopen zapojit funkční obvod.

Doporučená literatura

BASTIAN, Peter a kol. Praktická elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-15-X.

BERKA, Štěpán. Elektrotechnická schémata a zapojení. Praha. BEN, 2006. ISBN 978-80-7300-299-9.

KLAUS, Tkotz a kol. Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Neuman. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné