Detail modulu Vývoj obrazu a textu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Vývoj obrazu a textu

Kód modulu

34-m-3/AA47

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

34 - Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Komplexní úloha

Historický vývoj zhotovení textu

Obory vzdělání - poznámky

34-53-H/01 Reprodukční grafik

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Předpoklad zařazení modulu je v úvodu studia za absolvováním modulu Polygrafická výroba, kdy se žák seznámí s posláním polygrafie, fázemi polygrafické výroby a rozdělením polygrafických výrobků.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul vede žáky k základnímu poznání vývoje zhotovení textu od vynálezu Johannese Guttenberga, přes strojovou sazbu, fotosazbu až po současnost, kdy se vývoj typografie ubírá k počítačovým technologiím a vývoji software pro kvalitní sazbu.

Modul také sleduje historický vývoj zhotovení obrazu od rytin přes vývoj fotografie, užití fotopolymerů až po současné vyspělé softwarové řešení při zpracování bitmapové a vektorové grafiky.

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z odborných kompetencí definovaných v RVP 34-53-H/01 Reprodukční grafik a 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média.

Žák:

 • popíše historický vývoj písma
 • klasifikuje písmo podle Československé klasifikace Jana Solpery
 • charakterizuje základní písmové pojmy
 • popíše historický vývoj zhotovení textu
 • popíše historický vývoj zhotovení obrazu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

1. Historický vývoj písma

 • definice písma jako znaků, které mají sloužit k trvalému zaznamenávání myšlenek a skutečností
 • klínové písmo
 • egyptské písmo
 • fénické písmo
 • řecké a etruské písmo
 • latinkové písmo
 • lomené písmo
 • slovanské písmo

2. Solperovo třídění písmových skupin

 • dynamická antikva
 • přechodová antikva
 • statická antikva
 • lineární serifové písmo
 • lineární bezserifové statické písmo
 • lineární bezserifové konstruované písmo
 • lineární bezserifové dynamické písmo
 • lineární antikva
 • kaligrafická písma
 • volně psaná písma
 • písma lomená

3. Základní písmové pojmy

 • abeceda
 • akcent
 • antikva
 • duktus
 • iniciálka
 • interpunkce
 • kaligrafie
 • kapitálky
 • písmová osnova
 • kresebná verze
 • kurzíva (italika)
 • litera (písmeno)
 • majuskule (verzálky)
 • minuskule (minusky)
 • rodina písma
 • stupeň písma
 • účaří
 • vyznačovací písmo
 • základní písmo          

4. Historický vývoj zhotovení textu

 • vynález Johannese Guttenberga
 • ruční sazba
 • strojová sazba řádková
 • strojová sazba písmenová
 • fotosazba
 • počítačové technologie a vývoj software pro sazbu

5. Historický vývoj zhotovení obrazu

 • dřevořez
 • dřevoryt
 • linoryt
 • zinkové štočky
 • fotopolymery
 • oceloryt
 • mědiryt
 • suchá jehla
 • lept
 • litografie
 • serigrafie
 • fotoreprodukce
 • softwarové zpracování vektorové a bitmapové grafiky

6. Normy a typografická pravidla sazby, úprav a zlomu textů

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky:

A. Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad)
 • dialogické metody (diskuse k vybraným problémům)
 • metody práce s učebnicí, odborným časopisem a  internetem

B. Metody názorně demonstrační:

 • dynamická a statická projekce prezentace videomateriálu

C. Metody praktické:

 • využívání technického vybavení školních učeben

Při výkladu se požaduje aktivní spolupráce žáků při získávání informací v návaznosti na dřívější poznatky z teoretického vyučování i z odborného výcviku. Doporučuje se doplnit výuku exkurzí.

Výsledek učení: popíše historický vývoj písma

 • žák pracuje s textem i obrazem (učebnice, nástěnné obrazové prezentace, PP či DVD prezentace)
 • žák využívá informační zdroje (internet)
 • na základě získaných informací si žák osvojí a popíše historický vývoj písma

Výsledek učení: klasifikuje písmo podle Československé klasifikace Jana Solpery

 • žák pracuje s textem i obrazem (učebnice, nástěnné obrazové prezentace, PP či DVD prezentace)
 • žák využívá informační zdroje (internet)
 • na základě získaných informací žák popíše a určí klasifikační skupiny písma podle členění dle Československé klasifikace Jana Solpery (1977)

Výsledek učení: charakterizuje základní písmové pojmy

 • žák pracuje s textem i obrazem (učebnice, nástěnné obrazové prezentace, PP či DVD prezentace)
 • žák využívá informační zdroje (internet)
 • na základě získaných informací žák charakterizuje základní písmové pojmy

Výsledek učení: popíše historický vývoj zhotovení textu

 • žák pracuje s textem i obrazem (učebnice, nástěnné obrazové prezentace, PP či DVD prezentace)
 • žák využívá informační zdroje (internet)
 • žák se účastní předvedení ve školních atelierech
 • na základě získaných informací žák popíše historický vývoj zhotovení textu

Výsledek učení: popíše historický vývoj zhotovení obrazu

 • žák pracuje s textem i obrazem (učebnice, nástěnné obrazové prezentace, PP či DVD prezentace)
 • žák využívá informační zdroje (internet)
 • žák se účastní předvedení ve školních dílnách
 • na základě získaných informací si žák osvojí jednotlivé etapy historického vývoje obrazu

 

Zařazení do učebního plánu, ročník

S ohledem na posouzení nutných vstupních předpokladů se doporučuje zařadit tento modul do výuky v úvodu studia.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • Podklady pro klasifikaci - písemné a ústní zkoušení (včetně orientačního), praktické předvedení
 • Samostatná práce žáků: referát, projekt
 • Aktivní přístup k tvořivé činnosti - osobitý tvůrčí přístup (představivost, individualita projevu, originalita)
 • Spolupráce s ostatními žáky během skupinové práce

Kritéria hodnocení

1. Písemné zkoušení:

20 otázek po 10 bodech; max. počet dosažených bodů 200

Hodnocení:

uspěl - 120-200 bodů

neuspěl - méně než 120 bodů

2. Ústní zkoušení:

Žák je průběžně ústně zkoušen a hodnocen klasifikační stupnicí 1-5. Přihlíží se k tomu, zda žák odpovídá správně na kladené otázky, vyjadřuje se přesně a srozumitelně, má o prověřovaném učivu povědomí a má základní znalosti z oblasti písma a a historického vývoje obrazu a textu.

Hodnocení:

uspěl - průměrná známka 1-4

neuspěl - průměrná známka horší než 4

3. Praktické předvedení

Žák klasifikuje písmo na základě předložených vzorků písem a je hodnocen klasifikační stupnicí 1-5.

Hodnocení:

uspěl - průměrná známka 1-4

neuspěl - průměrná známka horší než 4

4. Samostatná práce (referát/projekt)

Žák vypracuje referát/projekt dle zadání a je hodnocen uspěl/neuspěl.

5. Docházka:

Žák uspěl, pokud má min. 75% docházku do vyučování, přičemž zbývajících 25 % může tvořit pouze omluvená absence (např. nemoc, návštěva lékaře).

--------------------------------------------------------------------------------------

Celkově žák uspěl, pokud uspěl ve všech pěti kritériích současně.

Doporučená literatura

M. Kaplanová a kolektiv: Moderní polygrafie. 3. vyd., SPP, Praha, 2012, ISBN 978-80-254-4230-2

R. Blahák, P. Pop: Realizace tiskovin. 1. vyd., Nakladatelství grafické školy, Praha, 2018, ISBN 978-80-86824-18-5

V. Beran a kol.: Typografický manuál. 8. vyd., Kafka Design, Praha, 2016

Odborný tisk: Svět tisku, Noviny pro grafický průmysl

Poznámky

Doporučené rozvržení hodin:

teoretické vyučování – 10 hodin

praktické vyučování – 6 hodin

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivo Šabata. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné