Detail modulu Evidence majetku

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Evidence majetku

Kód modulu

66-m-3/AF64

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

66 - Obchod

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

66-51-H/01 Prodavač

66-41-L/01 Obchodník

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Základní ekonomická terminologie

Splnění modulu „Majetek“

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je zaměřen na činnosti spojené s evidencí dlouhodobého majetku a zásob podniku. Žáci budou evidovat zásoby metodou FIFO, zaevidují DHM do inventární karty.

Očekávané výsledky učení

Výsledky učení ve vazbě na RVP

 • orientuje se v účetní evidenci majetku

Žák:

 • určí formu majetku
 • k evidenci majetku vybere správný tiskopis
 • eviduje dlouhodobý majetek
 • eviduje zásoby
 • z evidence majetku zjistí aktuální stav zásob

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. Evidence dlouhodobého majetku
  • význam evidence majetku
  • inventární kniha dlouhodobého hmotného majetku (DHM)
  • inventární karta DHM a její obsahové náležitosti
  • vystavení inventární karty DHM
 2. Evidence zásob
  • metoda FIFO
  • metoda váženého průměru
  • skladní karta
  • náležitosti skladní karty
  • evidence zásob zboží metodou FIFO
  • příjem zásob do skladu – příjemka a její náležitosti
  • výdej zásob ze skladu – výdejka a její náležitosti

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Frontální výuka – použije se při výkladu základních pojmů a náležitostí dokladů a písemností

Praktická činnost – vystavení skladní karty zásob a evidence zásob metodou FIFO – souvislý příklad

Učební činnosti:

Žák:

 • sleduje odborný výklad vyučujícího a pracuje s informacemi z výkladu
 • využívá internetové zdroje
 • vyhledává a ověřuje si doplňující informace získané z elektronických zdrojů
 • provádí konzultaci s vyučujícím
 • pracuje s informacemi v kolektivu
 • prokazuje aktivitu a zájem o danou problematiku
 • uplatňuje získané teoretické znalosti v praxi
 • podílí se aktivně na práci v pracovním kolektivu

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

 • vysvětlí význam evidence majetku pro organizaci i pro subjekty mimo organizaci
 • určí formu majetku a majetek zařadí (DHM, DDHM, DNHM, oběžný majetek atd.)
 • vyjmenuje možnosti evidence DHM a náležitosti evidence DHM (inventární karta)
 • z dokladu o nákupu vybere údaje potřebné pro evidenci DHM
 • vyplní inventární kartu
 • definuje zásoby
 • vysvětlí rozdíl v evidenci zásob metodou váženého průměru a metodou FIFO
 • určí náležitosti skladní karty zásob
 •  vystaví skladní kartu zásob na určený sortiment – řešení příkladu
 • eviduje zásoby metodou FIFO
 • vyplní příjemku při příjmu zásob na sklad
 • vystaví výdejku zásob ze skladu

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 66-51-H/01 Prodavač

           3. ročník

 • 66-41-L/01 Obchodník

           3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ústní zkoušení – teoretické znalosti = ověřování teoretických znalostí, získaných absolvováním modulu

Písemné zkoušení – praktická činnost  = praktické zkoušení – řešení 2 souvislých úkolů:

 1. zaměřen na evidenci DHM a vyplnění inventární karty DHM
 2. zaměřen na evidenci zásob a vyplnění skladní karty pro určený sortiment

Podmínkou splnění modulu je účast na modulu ve výši 80 %

Kritéria hodnocení

Žák bude hodnocen na základě bodů, které získá při ověřování znalostí písemnou formou a ústní formou zkoušení

Na závěr hodnocení se součet bodů převede na závěrečnou známku z modulu dle převodní tabulky celkového hodnocení.

Ústní zkoušení – žák získá max. 30 bodů

Při ústním zkoušení bude položeno 6 otázek. Žák uspěje, jestliže zodpoví alespoň 2 otázky.  Hodnotí se prezentace, obsahová správnost odpovědí, samostatnost či nutnost doplňujících či nápovědných otázek, schopnost obhájit či zdůvodnit svou odpověď.

Písemné zkoušení – žák získá max. 70 bodů

 1. evidence DHM 30 bodů
 2. evidence zásob 40 bodů

Převodová tabulka celkového hodnocení modulu:

100–91 bodů – výborný

90–76 bodů – chvalitebný

75–56 bodů – dobrý

55–36 bodů – dostatečný

35 a méně bodů – nedostatečný

Žák modul nesplní v případě nedosažení požadované minimální bodové hranice, tj 36 bodů.

 

Doporučená literatura

Novotný, Mojmír: Obchodní provoz pro střední odborná učiliště. 1. vydání. Praha: Fortuna, 2003. 224 s. ISBN80-7168-845-2

Kaplová, Františka: Obchodní provoz pro střední odborná učiliště obor Prodavač. 1. vydání.

Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2004. 145 s.

ISBN 80-7182-131-4

Poznámky

Doporučené rozvržení hodin:

teoretické vyučování – 6 hodin

praktické vyučování – 6 hodin

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Šárka Thanheiserová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné