Detail modulu Národní hospodářství, inflace, nezaměstnanost a hospodářská politika

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Národní hospodářství, inflace, nezaměstnanost a hospodářská politika

Kód modulu

66-m-4/AA41

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

66 - Obchod

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

66-41-L/01 Obchodník

64-41-L/51 Podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Obchodní akademie

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro obory vzdělání s různým zaměřením a bude realizován na teoretickém základu. Žák získá informace o makroekonomických tématech, která se zabývají národním hospodářstvím, inflací, nezaměstnaností a hospodářskou politikou. Získané informace uplatní ve svém podnikatelském, občanském rozhodování a jednání.   

Očekávané výsledky učení

Výsledky učení ve vazbě na RVP:

 • vysvětlí pojem NH a jeho členění
 • charakterizuje jednotlivé národohospodářské ukazatele
 • vysvětlí podstatu inflace a popíše její příčiny a důsledky na finanční situaci obyvatel
 • jmenuje cíle hospodářské politiky

Žák: 

 • vypočte míru nezaměstnanosti
 • vysvětlí pojem hospodářská politika

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Národní hospodářství
 • Inflace
 • Nezaměstnanost
 • Hospodářská politika

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky 

Metody slovní:

 • monologické metody (vysvětlování, popis, výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetem

Metody praktické:

aplikace teoretické poznatků na praktických příkladech s odbornou podporou učitele

Učební činnosti:

Žák:

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu vyučujícího
 • při své činnosti uplatňuje práci s odborným textem
 • vyhledává a ověřuje si doplňující informace získané z elektronických zdrojů
 • konzultuje danou problematiku s vyučujícím
 • aplikuje teoretické poznatky do praktických příkladů
 • odhaluje případnou chybovost a provede opravu
 • zpracované zadání prezentuje před třídou a vyučujícím

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

1) Vysvětlí pojem NH a jeho členění

 • zařadí jednotlivé ekonomické činnosti do správného sektoru NH
 • vyjmenuje faktory ovlivňující úroveň NH
 • popíše koloběh statků a služeb, práce a peněz mezi jednotlivými subjekty NH
 • charakterizuje jednotlivé fáze hospodářského cyklu

2) Charakterizuje jednotlivé národohospodářské ukazatele

 • na příkladu ukáže ukazatele úrovně NH a vysvětlí jejich význam
 • porovná pomocí ukazatelů úroveň ekonomiky různých států

3) Vysvětlí podstatu inflace a popíše její příčiny a důsledky

 • uvede aktuální výši inflace v ČR
 • ve spolupráci s vyučujícím rozliší druhy inflace podle její výše a podle příčiny
 • na konkrétním příkladu vysvětlí, jak inflace souvisí se spotřebním košem průměrné české domácnosti
 • samostatně provede výpočet inflace a svůj výsledek obhájí před třídou
 • na konkrétních příkladech rozliší pojmy inflace a deflace

4) Vysvětlí druhy a příčiny nezaměstnanosti a vypočte míru nezaměstnanosti

 • vyjmenuje příčiny a druhy nezaměstnanosti
 • vyvodí důsledky nezaměstnanosti pro obyvatele i pro stát
 • na příslušných webových stránkách zjistí aktuální stav nezaměstnanosti
 • ve spolupráci s vyučujícím popíše a vysvětlí možnost pomoci nezaměstnaným ze strany státu a zdůrazní roli Úřadu práce
 • na internetu vyhledá nabídky práce

5) Charakterizuje druhy hospodářské politiky a vysvětlí souvislost magického čtyřúhelníku

 • vysvětlí pojem hospodářská politika
 • sleduje výklad vyučujícího a pracuje s textem, prezentací
 • vyjmenuje a charakterizuje druhy hospodářské politiky a její nositele
 • charakterizuje cíle hospodářské politiky a na jejich základě vysvětlí souvislost magického čtyřúhelníku a úspěšnosti hospodářské politiky
 • prezentuje své výroky před třídou a vyučujícím
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel přizpůsobuje tempo žákům a zodpovídá na jejich dotazy

Zařazení do učebního plánu, ročník

66-41-L/01 Obchodník - 1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení: znalosti a jejich aplikace se ověří formou otevřených otázek s tématy:

 • národní hospodářství – 10 otázek
 • inflace – 5 otázek
 • nezaměstnanost – 5 otázek
 • hospodářská politika – 5 otázek

Kritéria hodnocení

Písemné zkoušení: žák získá maximálně 100 bodů, s ohledem na konkrétní témata:

 • národní hospodářství – maximálně 40 bodů
 • inflace – maximálně 20 bodů
 • nezaměstnanost – maximálně 20 bodů
 • hospodářská politika – maximálně 20 bodů

U písemného zkoušení se hodnotí věcná správnost výkladu pojmů, aplikace teoretických znalostí do praktických příkladů, samostatnost. 

Žák uspěl při dosažení alespoň 50 bodů z celkového počtu bodů, další podmínkou je minimální účast ve výši 10 hodin.

Žák modul nesplní v případě nedosažení požadované minimální bodové hranice, tj. 50 bodů.

Doporučená literatura

BUČKOVÁ, Veronika, Alena FABIČOVICOVÁ a Monika NOVÁKOVÁ. Ekonomika pro střední školy - úvod. Brno: Didaktis, c2013. ISBN 978-80-7358-203-6.

BIŇOVEC, Karel. Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky. Praha: Fortuna, 2004. ISBN 80-7168-747-2.

PALYZOVÁ, Martina a Romana LEŠENAROVÁ. Ekonomika 3 pro střední a vyšší hotelové školy. Praha: Fortuna, 2004. ISBN 80-7168-897-5.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vladimíra Stěhulová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné