Detail modulu CAD 2 - sestavy

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

CAD 2 - sestavy

Kód modulu

23-m-4/AF30

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

CAD 2 – sestavy

Tvorba 2D a 3D konstrukční dokumentace

3D tisk

Obory vzdělání - poznámky

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

23-41-M/01 Strojírenství

Délka modulu (počet hodin)

48

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Úspěšné absolvování a ukončení 1. a 2. ročníku oboru vzdělání

 • 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení, nebo
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, nebo
 • 23-41-M/01 Strojírenství,

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je zvládnutí techniky tvorby sestav pomocí CAD systému.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • orientuje se v ovládání počítačového programu
 • ovládá postup práce v programu
 • optimálně využívá nástrojů pro tvorbu sestavy z již vymodelovaných dílů
 • optimálně využívá nástrojů pro tvorbu sestavy pomocí modelování dílů v souboru sestavy
 • optimálně využívá nástroj vazba pro správné uspořádání dílů v sestavě
 • optimálně využívá nástroj vazba s možností upřesňujících vazeb
 • optimálně využívá nástroj vazba s možností strojních vazeb
 • vytváří případnou simulaci funkce sestavy výrobku, např. mechanismu
 • využívá efektivní kopírování skupin dílů s vazbami (např. pomocí kruhového pole apod.)
 • využívá nástroj rozložený pohled pro tvorbu vhodného rozloženého (montážního) pohledu
 • vytváří animaci montážního a demontážního postupu
 • ukládá animaci montážního a demontážního postupu v avi souboru
 • kontroluje sestavu z hlediska rizika přesahů
 • kontroluje sestavu z hlediska kolizí

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

CAD 2 - sestavy:

 1. tvorba sestav pomocí již vytvořených dílů
 2. tvorba sestav pomocí modelování dílů v souboru sestavy
 3. tvorba správného uspořádání dílů v sestavě
 4. kontrola přesahů a kolizí v sestavě

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Teoretická část:

 • odborný výklad a prezentace na téma:
  • ovládání počítačového programu
  • tvorba sestav pomocí již vytvořených dílů
  • tvorba sestav pomocí modelování dílů v souboru sestavy
  • tvorba správného uspořádání dílů v sestavě
  • kontrola přesahů a kolizí v sestavě
  • prezentace, animace a kinematika montážního a demontážního postupu

Cvičení

 • žák čte a vytváří výkresy součástí, výkresy sestavení, schémata a jiné produkty grafické a technické komunikace používané ve strojírenství 
 • žák  využívá nástrojů pro tvorbu sestavy z již vymodelovaných dílů a optimálně využívá nástrojů pro tvorbu sestavy pomocí modelování dílů v souboru sestavy
 • žák zpracovává k výkresům součástí a sestavení další navazující konstrukční dokumentaci
 • žák využívá nástroj vazba pro správné uspořádání dílů v sestavě, nástroj vazba s možností upřesňujících vazeb a nástroj vazba s možností strojních vazeb
 • diskuze žáků k řešení při konstrukčních návrzích základní úlohy statiky tuhých těles
 • žák sestaví ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků; navrhuje a dimenzuje konstrukční prvky strojů a zařízení, kinematických a tekutinových mechanizmů sestavených převážně ze standardních prvků
 • žák řeší úlohy s využitím odborných aplikačních software pro počítačovou podporu projektové a konstrukční přípravy výroby
 • žák kontroluje sestavu z hlediska rizika přesahů a kontroluje sestavu z hlediska kolizí
 • žák vytváří animaci montážního a demontážního postupu
 • samostatná práce žáků na zadané seminární práci na téma dle zadaného úkolu

Exkurze:

 • exkurze žáků do výrobního podniku

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 

Učitel volí zadání, která vystihují základní typy součástí a jejich zobrazení na technických výkresech.  

Následně jsou žáci vedeni k samostatnému řešení zadávaných úkolů a ve společné diskuzi pak zdůvodňuje každý žák svůj způsob řešení.  Zároveň si ve společné diskuzi žáci vyměňují zkušenosti.

 1. Samostatné vytvoření sestavy

Kritéria hodnocení

Hodnotí se:

 • Správné vložení prvního = pevného dílu
 • Správná volba vazeb v sestavě
 • Správná volba a zadání upřesňujících vazeb
 • Správná volba a zadání strojních vazeb
 • Schopnost kontroly přesahů v sestavě
 • Schopnost kontroly kolizí v sestavě
 • Správná volba kroků rozloženého pohledu
 • Schopnost přehrát animaci montážních a demontážích postupů, včetně uložení do avi souboru
 • Schopnost přehrát simulaci funkce výrobku = sestavy např. mechanismu

Hodnocení známkou:

1 (výborný)

Žák dodržel časový limit, dodržel stanovená kritéria hodnocení

2 (chvalitebný)

Žák dodržel časový limit, dopustil se drobných chyb ve vazbách

3 (dobrý)

Žák dodržel časový limit, dopustil se chyb ve vazbách a v krocích rozloženého pohledu

4 (dostatečný)

Žák nedodržel časový limit, špatně volil vazby, nevytvořil správně kroky rozloženého pohledu

5 (nedostatečný)

Žák nedodržel časový limit, dopustil se hrubých chyb ve vazbách, v krocích rozloženého pohledu, nebyl schopen kontrolovat přesahy a kolize, nebyl schopen přehrát animaci montážního a demontážního postupu.

Doporučená literatura

Učebnice: Základy práce v CAD systému SolidWorks, nápověda software, včetně uvedených výukových kurzů

Videonávody na www.modelmania.cz, www.mujsolidworks.cz

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Milena Vilímková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné