Detail modulu Tepelné zpracování kovů

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Tepelné zpracování kovů

Kód modulu

23-m-3/AF07

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Kalení a popouštění sekáčů – úloha pro odborný výcvik

Tepelné zpracování ocelí

Obory vzdělání - poznámky

 23 – 51 – H / 01Strojní mechanik

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování 1.ročníku uvedeného oboru.

Základní znalosti kovových materiálů a výroby technického železa a oceli.

Základní vlastnosti technologických vlastností materiálů.

Znalost BOZP při zpracování kovů.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je získání znalostí a dovedností žáků v oblasti tepelného zpracování železných kovů.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. orientuje se ve značení ocelí
 2. podle platných norem určí vlastnosti jednotlivých druhů materiálů v návaznosti na rozdělení těchto materiálů do tříd
 3. popíše technologické postupy tepelného zpracování oceli (kalení, popouštění, žíhání, cementování, nitridování)
 4. dodržuje zásady BOZP

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsah modulu:

 1. Význam a podstata tepelného zpracování kovů
 2. Práce se strojnickými tabulkami a normami
 3. Třídy ocelí a jejich použití a značení
 4. Používané druhy tepelného zpracování kovů
 5. Kalení - význam, druhy
 6. Popouštění - význam, druhy
 7. Žíhání - význam, druhy
 8. Cementování a nitridování - význam, druhy
 9. Zásady BOZP
 10. Změny vlastností materiálů po tepelném zpracování

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Teoretická část:

 • odborný výklad a prezentace na téma:
 • vlastnosti technických materiálů a jejich zkoušky
 • materiálový sortiment
 • základní rozdělení tříd ocelí a jejich použití
 • předvedena prezentace technologických  postupů tepelného zpracování oceli

 

Praktická část:

 • žák zvolí vhodný materiál na výrobu zadané strojírenské součásti
 • žák určí jejich základní složení a značení oceli podle technických norem
 • žák provede vhodnou zkoušku vlastností materiálu
 • žák popíše základní způsoby tepelného zpracování ocelí
 • žák vypracuje modulární práce na zadané téma z oblasti tepelného zpracování

Exkurze:

 • exkurze žáků do výrobního podniku

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 

Ústní zkoušení –

 • prověření odborných znalostí z oblasti tepelného zpracování kovů, otázky z platných norem na určení vlastností jednotlivých druhů materiálů v návaznosti na rozdělení těchto materiálů do tříd

Písemné zkoušení –

 • test z odborných otázek na popis technologických postupů tepelného zpracování oceli

Závěrečná modulová písemná práce –

 • samostatná modulární práce žáků na téma zadané z oblasti významu a druhů tepelného zpracování ocelí

Kritéria hodnocení

Ústní zkoušení – prověření odborných znalostí z oblasti tepelného zpracování kovů

Písemné zkoušení – bodové hodnocení (splněno  - více než 40 %)

Závěrečná modulová písemná práce – max. 100 %, min. 40 %

Hodnocení výsledků:

Klasifikace převodem z bodového nebo procentuálního hodnocení:

 • 90 - 100 % … 1
 • 80 -   89 % … 2
 • 66 -   79 % … 3
 • 40 -   65 % … 4
 •   0 -   39 % … 5

Doporučená literatura

VÁVRA, P.: Strojnické tabulky pro SPŠ strojnické. 2. vydání, Praha, SNTL, 1984.

LEINVEBER, J., VÁVRA, P.: Strojnické tabulky. 1. vydání, Úvaly, ALBRA, 2003. ISBN 80 – 86490 – 74 – 2.

BOTHE, O.: Strojírenská technologie. 5.vydání, Praha SNTL, 1989

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jan Hurtečák. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné