Detail modulu Tekutinové mechanismy - Hydraulika

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Tekutinové mechanismy - Hydraulika

Kód modulu

23-m-3/AF04

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

23-41-M/01 Strojírenství

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Ukončení 1. a 2. ročníku uvedených oborů vzdělávání, základní znalosti fyziky tekutin.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je zaměřen na teoretickou C Žáci se seznámí s částmi hydraulického obvodu, vlastnostmi hydraulické kapaliny jako tlakového média, budou schopni charakterizovat funkce hydraulických pracovních a řídících prvků a příklady praktického využití. Modul jim umožní orientovat se v problematice provozu a údržby hydraulických mechanismů.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje funkční principy hydraulického mechanismu
 • charakterizuje vlastnosti kapaliny jako tlakového média, jeho možnosti, výhody a nedostatky
 • je schopen vysvětlit principy zdrojů tlakové kapaliny (hydrogenerátorů) a uvést jejich důležité technické parametry
 • uvede funkce a požadavky na vlastnosti hydraulické kapaliny, porovná jednotlivé skupiny
 • rozlišuje a popíše prvky hydraulického obvodu, používá jejich schématické značky
 • vypočítá základní parametry prvků hydraulického mechanismu
 • prezentuje na praktických řešeních pochopení principu činnosti mechanismu
 • při montáži a uvedení do provozu akceptuje pokyny výrobců prvků obvodu a dodavatelů hydraulických kapalin
 • uplatňuje funkční principy mechanismu při diagnostice závad a opravách

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Základní pojmy a fyzikální základy

Hydraulický obvod

 • aktivní prvky obvodu
 • pasivní prvky

Zdroje tlakové kapaliny – hydrogenerátory

 • přehled, vlastnosti a parametry
 • hydrogenerátory s konstantním proudem
 • regulační hydrogenerátory

Prvky pro řízení tlaku kapaliny

 • redukční ventily
 • přepouštěcí ventily
 • pojistné ventily
 • ventily hydraulického řízení

Prvky pro hrazení proudu kapaliny

 • rozváděče
 • blokovací ventily

Prvky pro řízení proudu kapaliny

 • průtokové ventily

Hydraulické motory

 • hydraulické válce
 • kyvné hydromotory
 • rotační hydromotory

Hydraulická kapalina a její vlastnosti

Nádrže a akumulátory

Filtry a jejich parametry

Vedení hydraulické kapaliny

Servotechnika

 • hydraulické řízení
 • sledovací mechanismy
 • převodníky
 • servoventily

Uvedení do provozu a údržba

Diagnostika a hledání závad

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Teoretická část:

 • odborný výklad a prezentace na téma:
 • charakteristika a funkce hydraulického mechanismu
 • charakteristika a  vlastnosti kapaliny jako tlakového média, jeho možnosti, výhody a nedostatky
 • praktická ukázka vypočtu základních  parametrů hydraulického mechanismu
 • předvedení praktického řešení principu činnosti mechanismu
 • principy hydraulického obvodu, použití schématických značek a charakteristika jejich funkce v obvodu

Praktická část:

Samostatná práce žáků:

 • žák samostatně vypracuje tutoriály technických výpočtů a vzorové příklady
 • žák studuje technické normy - schémata a značky hydraulických prvků
 • žák pracuje  s výkresovou dokumentací obvodu a jeho prvků
 • žák pracuje  s nomogramy a grafy při dimenzování sítě
 • žák provede rozbory funkčních schémat
 • žák vizualizuje činnosti hydraulického prvku
 • žák při montáži a uvedení do provozu akceptuje pokyny výrobců prvků obvodu a dodavatelů hydraulických kapalin

Zařazení do učebního plánu, ročník

V návaznosti na moduly tematického celku Mechanismy

23-51-H/01 Strojní mechanik – 3. ročník / 12 hodin

23-45-L/01 Mechanik seřizovač – 3. - 4. ročník / 24 hodin

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení – 3. - 4. ročník / 24 hodin

23-41-M/01 Strojírenství– 3. - 4. ročník / 24 hodin

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné ověřování znalostí:

 • vzhledem k rozsahu učiva formou minimálně dvou didaktických testů, otázky z oblasti stavby, funkce a provozu hydraulických mechanismů jako strojních celků strojů a zařízení.

 

Kritéria hodnocení

Bodové hodnocení testů lze doplnit bodováním aktivity a znalostí žáků při ústním opakování se zpětnou vazbou, řízené diskuzi k problémové úloze apod.

Transformace bodového hodnocení modulu na klasifikační stupnici je závislá na poměru otevřených a uzavřených úloh v testech.

Žák splní modul, je-li v testech hodnocen alespoň stupněm dostatečným.

Doporučená literatura

OPLATEK, František. Hydraulické mechanismy výrobních strojů, servotechnika. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998, ISBN 80-7200-204-X.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martin Sadílek. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné