Detail modulu Tvorba zadání

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Tvorba zadání

Kód modulu

82-m-4/AE99

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je seznámení žáků s problematikou tvorby zadání zásadní pro komunikaci ve vztahu zadavatel a výtvarník. Žák se seznámí s technologickými a výrobními kritérii tvorby, s aplikací výtvarného výstupu a s cílovou skupinou pro daný výstup.

Po absolvování modulu žák vypracuje projekt tvorby zadání, následně vytvoří požadovaný produkt a charakterizuje zpětnou vazba projektu.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje obsah a smysl zadání výtvarného výstupu
 • rozpozná dostatečné a nedostatečné zadání
 • vypracuje projekt tvorby zadání,
 • po vytvoření produktu charakterizuje zpětnou vazbu projektu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy vzdělání:

 1. Charakteristika tvorby zadání pro výtvarně kreativní činnost
 • základní pojmy
 • struktura a základní náležitosti zadání 
 1. Prvky zadání
 • nezbytné prvky správného zadání
 • technologická a výrobní kritéria
 • aplikace výtvarného výstupu
 1. Vztah zadavatele a tvůrce
 • předmět činnosti
 • role v procesu zadávání
 • cílová skupina výstupu
 • reference produktů
 1. Tvorba vlastního zadání
 • vytvoření požadovaného produktu a zpětná vazba

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací a hostem

Metody názorně demonstrační:

 • ukázky a charakteristika základních pojmů
 • praktická cvičení formou semináře a hry

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu, postupů)
 • praktická část (vytvoření požadovaného produktu a zpětná vazba)
 • 6 až 10 stran včetně příloh (skicy, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s tvorbou zadání pro výtvarně kreativní činnost
 • charakterizuje prvky zadání
 • charakterizuje a popíše vztah zadavatele a tvůrce
 • vytvoří vlastní zadání
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

3 nebo 4. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie
 • diskuze k tématu

Samostatná práce žáků:

 • vypracovaní projektu tvorby zadání pro výtvarně kreativní činnost

V rámci výuky jsou ověřovány teoretické i praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • tvorba zadání pro výtvarně kreativní činnost
 • prvky zadání
 • vztah zadavatele a tvůrce
 • tvorba vlastního zadání

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – student smysluplně reaguje v diskuzi, je schopen analyzovat zadání obsažená v zadání úkolů a opravit či doplnit případné nedostatky
 • 2 –  student obecné problematice rozumí, není však schopen nabyté poznatky aplikovat komplexně
 • 3 – student obecné problematice rozumí, není však schopen nabyté poznatky aplikovat bez značných zásahů a pomoci pedagoga a kolektivu
 • 4 – student jeví pouze povšechné znalosti problematiky, není je schopen aplikovat na konkrétních příkladech
 • hranice úspěšnosti zkoušky – student problematiku zcela nezvládl, nechápe princip zadání ani jeho důležitost pro cílevědomou výtvarnou práci v komerční sféře

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

ŘEZÁČ Jan. Web ostrý jako břitva. House of Řezáč, 2016. 216 s. ISBN 978-80-8792-301-6.

KOLEKTIV AUTORŮ. 365 přikázání grafického designu, Praha: Slovart, 2018.  384 s. ISBN: 978-80-7529-554-5.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martina Picko-Baumannová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné