Detail modulu Převody

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Převody

Kód modulu

23-m-3/AE88

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-56-H/01 Obráběč kovů

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

23-41-M/01 Strojírenství

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování 1. ročníku uvedených oborů vzdělání.

Znalost základů technické dokumentace a základů techniky.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem je seznámit žáky s jednotlivými typy převodů se silovým a tvarovým stykem, jejich druhy, konstrukcí, základními výpočty a použitím v technické praxi.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • získá základní vědomosti o rozdělení, základních charakteristikách a principech mechanických převodů
 • rozliší funkce a použití převodů - řemenových, řetězových, třecích a ozubenými koly
 • výpočítá převodový poměr
 • výpočítá silové poměry v převodech
 • vyhledá potřebné údaje v normě a Strojnických tabulkách

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Převody:

 • rozdělení převodů
 • převodový poměr
 • silové poměry v převodech
 • ztráty v převodech
 • lanové a řemenové převody - klínové řemeny, ozubené řemeny
 • řetězové převody - řetězy svařované, kloubové a speciální
 • variátory a třecí převody
 • ozubené převody - základní pojmy ozubení, kuželové soukolí, šroubové soukolí

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 

Teoretická část:

 • odborný výklad a prezentace na téma:
  • základní rozdělení převodů
  • výpočet  převodového poměru a  silových poměrech  v převodech
  • materiály a konstrukce ozubených kol
  • prezentace  praktické ukázky použití převodů v praxi
  • ukázka schéma převodovky

Praktická část:

 • žák popíše základní  rozdělení a základní charakteristiku principů mechanických převodů
 • žák provede vyhledání potřebných údajů v normě a Strojnických tabulkách
 • diskuze žáků k významu mechanických a rotačních převodů
 • samostatná práce žáků na zadané modulární práci návrhu a výpočtu  převodu pro zadané hodnoty

Exkurze:

 • exkurze žáků do výrobního podniku

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ověření teoretických znalostí ústně -

 • otázky na prověření znalosti z oblasti popisu základního  rozdělení a základní charakteristiky principů mechanických převodů
 • kvalifikovaná řízená diskuze

Písemné zkoušení -

 • vědomostní test s otázkami zaměřenými na základní výpočty v převodech

Závěrečná modulová písemná práce -

 • přílohou modulu je zadání  komplexní úlohy

Kritéria hodnocení

 

Ústní zkoušení – prověření oborných znalostí z oblasti převodů se zpětnou vazbou

Písemné zkoušení – bodové hodnocení vědomostního testu (splněno – více než 40 %)

Závěrečná modulová písemná práce – komplexní úloha, max 100 %, min 40 %

Hodnocení výsledků:

Klasifikace převodem z bodového nebo percentuálního hodnocení:

 • 90 - 100 % … 1
 • 80 -   89 % … 2
 • 66 -   79 % … 3
 • 40 -   65 % … 4
 •   0 -   39 % … 5

Doporučená literatura

VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky pro SPŠ strojnické. 2. vydání. Praha: SNTL, 1984. 672 s. LEINVEBER, Jan,

DILLINGER Josef a kolektiv: Moderní strojírenství pro školu i praxi, 2007, Europa-Sobotáles, Praha, ISBN 978-80-86706-19-1

MIČKAL K.: Strojnictví-Části strojů. Praha, SOBOTÁLES, 1995. 220s. ISBN 80-85920-01-8.

DOLEČEK - HOLOUBEK: Strojnictví. Praha, SOBOTÁLES,2001. 192s. ISBN 80-85920-26-

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Daniel Kříž. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné