Detail modulu Měření strojních součástí

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Měření strojních součástí

Kód modulu

23-m-3/AE58

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Měření dílu V

Obory vzdělání - poznámky

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-56-H/01 Obráběč kovů

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

23-41-M/01 Strojírenství

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Znalost základů technické dokumentace a základů techniky, převodních jednotek a znalost soustavy SI.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Získání teoretických znalostí o metodách měření strojních součástí a jejich praktické ověření. Žáci se naučí měřit strojní součásti pomocí přímých, nepřímých, pevných a pohyblivých měřidel. Získají návyk na používání příslušných měřících metod a přístrojů.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • určí jednotlivá měřidla.
 • určí správné postupy měření.
 • měří délky, úhly a geometrický tvar součástek pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly.
 • volí vhodný způsob měření a kontroly délkových rozměrů, úhlů, tvaru, jakosti povrchu, volí potřebná měřidla.
 • měří s potřebnou přesností různými měřidly a měřicími přístroji.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Měření strojních součástí:

 1. Druhy měřidel ve strojírenství
 2. Postupy měření s jednotlivými měřidly.
 3. Metody měření délek a úhlů.
 4. Metody měření drsnosti povrchu.
 5. Metody měření závitů.
 6. Metody měření ozubených kol.
 7. Metody měření úchylek tvarů a polohy.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 

Teoretická část:

 • odborný výklad a prezentace na téma:
 • technické veličiny  a jednotky
 • druhy měřidel a jejich rozdělení
 • podmínky při měření 
 • volba měřidel
 • prezentace přesnosti jednotlivých druhů měřidel a vhodnosti jejich použití (měření závitů, ozubených kol, drsnosti povrchu, úchylek tvarů a polohy)
 • ukázka zpracování modulového úkolu vyhodnocení naměřených  rozměrů a vyhotovení protokolu

Praktická část:

 • žák samostatně provede volbu vhodného  měřidla pro zadaný úkol
 • žák provede měření požadovaného rozměru součásti
 • žák čte hodnoty na měřidle
 • žák vyhodnoctí výsledek měření a vytvoří protokol
 • žák navrhne a zajistí podmínky správného měření a potřebnou přesnost měření

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 1. Ověření teoretických znalostí ústně - otázky z oblasti správné postupy měření a volby vhodného způsobu měření
 2. Ověření správnosti používání měřidel písemným testem
 3. Závěrečná modulová písemná práce - změření zadaných součástí a odevzdání protokolů měření

Kritéria hodnocení

 1. Ústní zkoušení – prověření oborných znalostí z oblasti měření strojních součástí se zpětnou vazbou
 2. Písemné zkoušení – bodové hodnocení (splněno – více než 40 %)
 3. Závěrečná modulová písemná práce – max 100 %, min 40 %

Hodnocení výsledků:

Klasifikace převodem z bodového nebo percentuálního hodnocení:

 • 90 - 100 % … 1
 • 80 -   89 % … 2
 • 66 -   79 % … 3
 • 40 -   65 % … 4
 •   0 -   39 % … 5

Doporučená literatura

VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky pro SPŠ strojnické. 2. vydání. Praha: SNTL, 1984. 672 s. LEINVEBER, Jan,

ŠULC, Jan. Technologická a strojnická měření pro SPŠ strojnické. 2. vydání. Praha: SNTL, 1982. 420 s.

MARTINÁK, Milan. Kontrola a měření pro 3. ročník SPŠ strojnických. 1. vydání. Praha: SNTL, 1989. 216 s. ISBN 80-03-00103-X.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Daniel Kříž. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné