Detail modulu Kótování, značení drsnosti

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Kótování, značení drsnosti

Kód modulu

23-m-3/AE56

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Komplexní úloha

Zobrazení součásti - hřídel

Kompletní výkres Hřídele II podle slovního zadání

Kompletní výkres Spojkového kotouče podle slovního zadání

Zobrazení součásti Hřídele III podle slovního zadání

Měření drsnosti povrchu zadaných strojních součástí přímou a nepřímou metodou

Zobrazování a kótování

CAD 1 - skica

CAD 2 – výkresy dílů

CAD 1 - prvky

Obory vzdělání - poznámky

21-44-L/01 Technik modelových zařízení

23-41-M/01 Strojírenství

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

21-53-H/01 Modelář

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-52-H/01 Nástrojař

23-56-H/01 Obráběč kovů

26-52-H/01 Elektrikář

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Úspěšné absolvování modulů Technická normalizace a Zobrazování a promítání.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro odborné zaměření strojírenství. Připravuje žáky na tvorbu technické dokumentace se zaměřením na normalizaci v ní používanou. Je zaměřen na kótování součástí, zásady pro kótování a používání kót.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • uplatní zásady technické normalizace a standardizace
 • rozeznává jednotlivé druhy kót
 • vidí souvislost mezi součástí a zobrazením na výkrese
 • okótuje správně a přehledně součást
 • vidí souvislost mezi součástí a zobrazením na výkrese
 • okótuje správně a přehledně zvolenou součást
 • rozlišuje druhy tolerancí a jejich požití na výkresech
 • používá a čte tabulkové kótování
 • rozezná výrobní výkres součásti a výkres sestavení
 • čte a vyplní kusovník

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Kótování a značení drsnosti:

 • základní pojmy a pravidla kótování
 • provedení a soustavy kót
 • funkční a technologické kótování
 • kótování geometrických a konstrukčních prvků (oblouk, poloměr, průměr, koulí, úhlů, zkosených hran, děr, sklonu, kuželů, jehlanů apod.
 • tolerování rozměru a předepsaní tolerance na výkrese
 • hodnocení struktury povrchu
 • předepisování struktury povrchu na výkrese
 • předepisování úpravy povrchu a tepelného zpracování
 • vyplnění kusovník u výkresu sestavení

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Teoretická část:

 • odborný výklad a prezentace na téma:
  • zásady technické normalizace a standardizace technických výkresů
  • prace s obrazem strojírenských součástí
  • kótování součásti nakreslené v pravoúhlém promítání, předepisováním úprav povrchu a tepelným zpracování
  • ukázka zpracování modulového ůkolu výrobního výkresu součásti a výkresu sestavení včetně kusovníku
  • prezentace základních pojmů a pravidel tolerování rozměrů a jejich správným určením a vyhledáním ve Strojírenských tabulkách

 

Praktická část:

 • žák nakreslí zadanou součást v pravoúhlém promítání a provede její zakótování
 • žák zapisuje  tolerované  rozměry vyhledané ve strojírenských tabulkách dle technické normy
 • žák zapisuje požadovanou strukturu povrchu na výkrese strojírenské součásti
 • žák rozezná výrobní výkres součásti a výkres sestavení
 • žák vyhotoví kusovník podle zadaného výkresu sestavení
 • žák samostatně zobrazí zvolenou strojírenskou součást na výkrese včetně správného okótování a zapsání tolerancí rozměrů a drsnosti povrchu součásti

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ústní a písemné zkoušení se zpětnou vazbou:

 • otázky z oblasti zásad technické normalizace a standardizace
 • nakreslení součásti v pravoúhlém promítání a její zakótování včetně tolerance a požadavku na kvalitu povrchu podle zadání

Kritéria hodnocení

Hodnotí se známkou:

Stupeň 1 (výborný)

Žák operuje s požadovanými termíny, znaky a symboly uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy a zákonitosti mezi nimi.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák operuje s požadovanými termíny, znaky a symboly v podstatě uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy a zákonitosti mezi nimi.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných termínů, znaků, symbolů a zákonitostí nepodstatné mezery

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných termínů, znaků, symbolů a zákonitostí nepodstatné mezery.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných termínů, znaků, symbolů a zákonitostí závažné mezery.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované termíny, znaky, symboly a zákonitosti neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery.

Do celkového hodnocení žáka učitel zahrne:

 • aktivitu na vyučování
 • správnost používané terminologie
 • samostatnost
 • věcná správnost plnění zadaných úkolů
 • správnost výběru norem
 • vhodnost výběru podkladů k vypracování
 • dodržování technologických postupů
 • dodržování časového plánu vypracování zadání
 • estetické zpracování zadání

Doporučená literatura

JAROSLAV KLETEČKA, PETR FOŘT. Technické kreslení. CPress 2007. ISBN 978-80-251-1887-0.

JIŘÍ LEINVEBR, PAVEL VÁVRA. Strojnické tabulky. Úvaly: Albra, 2017. ISBN 978-80-7361-111-8.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Leoš Plíšek. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné