Detail modulu Hnací stroje E

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Hnací stroje E

Kód modulu

23-m-2/AE53

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Technické parametry hnacího stroje

Obory vzdělání - poznámky

23-56-H/01 Obráběč kovů

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-51-E/01 Strojírenské práce

Délka modulu (počet hodin)

8

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování 2.ročníku strojírenského oboru. Základní znalosti strojních mechanismů a jejich součástí, technologie obrábění a zpracování kovů

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je seznámení žáků s rozdělením hnacích strojů, jejich významem a konstrukcí.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. rozliší jednotlivé druhy strojů a zařízení
 2. popíše a charakterizuje hnací stroje podle základních parametrů a významu
 3. vysvětlí hlavní podmínky pro provoz jednotlivých strojů
 4. definuje zásady BOZP pro provoz strojů
 5. nakreslí a popíše jednoduché schéma hnacího stroje

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Hnací stroje:

 1. energie a její přeměny prostřednictvím strojů-motory
 2. stroj jako zařízení k přeměně jednotlivých druhů energie – motory
 3. rozdělení hnacích strojů
 4. konstrukce a součásti hnacích strojů
 5. základní technické parametry hnacích strojů
 6. podmínky provozu hnacích strojů
 7. základy BOZP pro provoz strojů

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 

Teoretická část:

 • odborný výklad a prezentace na téma:
  • rozdělení hnacích strojů
  • stroje jako zařízení k přeměně jednotlivých druhů energie 
  • konstrukce a součásti hnacích strojů
  • prezentace ukázky údržby hnacích strojů
  • ukázka zpracovaného modulového ůkolu návrhu zařazení hnacícího stroje do strojní linky

Praktická část:

 • žák provede rozlišení jednotlivých druhů hnacích  strojů
 • žák popíše charakteristiku a význam  hnacího stroje
 • diskuze žáků k problematice hnacích strojů
 • žák uvede pravidla dodržování BOZP při provozu hnacích strojů

Exkurze:

 • exkurze žáků do výrobního podniku

Zařazení do učebního plánu, ročník

3 ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ústní zkoušení - otázky z oblasti popisu a charakteristiky hnací stroje podle základních parametrů a významu a jednotlivých druhů strojů a zařízení

Písemné zkoušení - test na prověření znalostí z podmínek provozu jednotlivých strojů a zásad BOZP při provozu těchto strojů

Závěrečná modulová práce - nakreslení a popis jednoduchého schéma hnacího stroje podle zadání

 

 

 

 

Kritéria hodnocení

 1. Ústní zkoušení – prověření oborných znalostí z oblasti hnacích strojů se zpětnou vazbou
 2. Písemné zkoušení – bodové hodnocení (splněno – více než 40 %)
 3. Závěrečná modulová  práce – max. 100 %, min 40 %

Hodnocení výsledků:

Klasifikace převodem z bodového nebo procentuálního hodnocení:

 • 90 – 100 %      1
 • 80 –   89 %      2
 • 66 –   79 %      3
 • 40 –   65 %      4
 •   0 –   39 %      5

Doporučená literatura

DOLEČEK - HOLOUBEK.: Strojnictví. Praha, SOBOTÁLES, 2001. 192s. ISBN 80-85920-26-3.

MIČKAL, K, Strojnictví-Části strojů. Praha, SOBOTÁLES, 1995., 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

FISHER, U., a  kolektiv: Základy strojnictví. Praha, Sobotáles, 2004. 290s. ISBN 80-86706-09-5

KUČEROVÁ, Ludmila, Strojní zařízení, Parta, 2005, 57 s, ISBN 978-80-7320-079-1,

https://eluc.kr-olomoucky.cz/

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mirko Simon. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné