Detail modulu BOZP 2 obrábění na konvenčních obráběcích strojích

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

BOZP 2 obrábění na konvenčních obráběcích strojích

Kód modulu

23-m-3/AE52

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Rizika od pohyblivých částí obráběcích strojů

Obory vzdělání - poznámky

· 23-51-H/01 Strojní mechanik

· 23-56-H/01 Obráběč kovů

· 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

· 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

· 23-41-M/01 Strojírenství

Délka modulu (počet hodin)

8

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul žáka připraví na možná rizika BOZP, PO, včetně potřeby důsledně používat OOPP. Pro bezpečnost práce je třeba:

 • Znát možnosti vzniku nebezpečí úrazu
 • Vědět, jak jim zabránit
 • Umět jim zabránit
 • Zabránit jim

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • vysvětlí význam BOZP (zaměstnavatel, stát, odbory a účast pracovníka na řešení všech otázek souvisejících s péčí o BOZP)
 • uvede, které části těla musí být chráněny OOPP (hlava, oči, uši, dýchací orgány, ruce a nohy)
 • vysvětlí všeobecná bezpečnostní opatření  (znalost a dodržování, pravidelné školení, vyvěšení hlavních zásad, zajištění první pomoci, pravidelná kontrola, kontrola nařízených bezpečnostních opatření, předvídat, předcházet, hlášení úrazů, práce bezpečnostních techniků)
 • vyjmenuje možná rizika při soustružení, frézování a broušení  (pracoviště, stanoviště obsluhy, rizika z nepořádku na pracovišti, osvětlení pracoviště, řezná kapalina, rizika od pohyblivých částí strojů, rizika od elektrického napájení strojů, rizika při obsluze a seřizování strojů)

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

BOZP:

 • význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
 • všeobecná bezpečnostní opatření
 • zajištění BOZP na konvenčních obráběcích strojích

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 

 • vypracuje Analýzu pracovních rizik pro dané pracoviště

Teoretická část:

 • odborný výklad a prezentace na téma: 
  • listina základních práv a svobod (čl. 28), Zákoník práce §132 ve znění pozdějších předpisů
  • bezpečnostní předpisy pro jednotlivá odvětví průmyslu, nařízení, vyhlášky, příkazy a směrnice
  • význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
  • význam osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
  • všeobecné bezpečnostní opatření
  • prezentována praktická ukázka zajištění BOZP na konvenčních obráběcích strojích

Praktická část::

 • žák vysvětlí význam BOZP: zaměstnavatel, stát, odbory a účast pracovníka na řešení všech otázek souvisejících s péčí o BOZP
 • žák popíše všeobecná bezpečnostní opatření: znalost a dodržování, pravidelné školení, vyvěšení hlavních zásad, zajištění první pomoci, pravidelná kontrola, kontrola nařízených bezpečnostních opatření, předvídat, předcházet, hlášení úrazů, práce bezpečnostních techniků
 • žák vypracuje analýzu pracovních rizik pro dané pracoviště
 • žák uvede pravidla dodržování BOZP při provozu konvenčních obráběcích strojů

Exkurze:

 • exkurze žáků do výrobního podniku

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemný test -  otázky z oblasti významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, používání osobních ochranných pracovních prostředků, všeobecná bezpečnostní opatření a způsobů ochrany jednotlivých částí těla při práci na konvenčním obráběcím stroji

Praktické zkoušení -  vypracování  Analýzu pracovních rizik na dané pracoviště, popřípadně na daném konvenčním obráběcím stroji s popisem  všeobecných bezpečnostních  opatření  (pravidelné školení, vyvěšení hlavních zásad, zajištění první pomoci, pravidelná kontrola, kontrola nařízených bezpečnostních opatření, předvídání a  předcházení úrazů, hlášení úrazů, práce bezpečnostních techniků)

Kritéria hodnocení

 • Písemný test: test dosažených znalostí.
  • Max. 100 bodů, minimálně 65 bodů
 • Praktické zkoušení: hodnocení Analýzy pracovních rizik na dané pracoviště, popřípadě konvenčním obráběcím stroji
  • Max. 100 bodů, minimálně 65 bodů
 • Celkové hodnocení: uspěl (a) – neuspěl (a)
 • Žák uspěl, pokud uspěl z obou částí

Doporučená literatura

Listina základních práv a svobod (čl. 28)

Zákoník práce §132 ve znění pozdějších předpisů

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jaroslav Buchta. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné