Detail modulu BOZP 2 obrábění na konvenčních obráběcích strojích E

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

BOZP 2 obrábění na konvenčních obráběcích strojích E

Kód modulu

23-m-2/AE51

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Rizika od pohyblivých částí obráběcích strojů

Obory vzdělání - poznámky

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-51-E/01 Strojírenské práce

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Ukončení 1.ročníku uvedených oborů vzdělávání, základní znalosti částí strojů a zařízení.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je připravit žáky na předcházení, přítomnost, možnost a vznik rizikových situací při práci na konvenčních obráběcích strojích. Seznámit se základy BOZP na konvenčních obráběcích strojích, základy PO a používáním OOPP.

Pro bezpečnost práce je třeba:

 • Znát možnosti vzniku nebezpečí úrazu
 • Předcházet vzniku úrazu a jiným rizikům při práci
 • Zabránit úrazům
 • Podat první pomoc

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. orientuje se ve znalostech předpisů BOZP pro práci na konvenčních obráběcích strojích
 2. vyjmenuje a charakterizuje možná rizika při práci na jednotlivých konvenčních obráběcích strojích
 3. rozčlení a specifikuje použití jednotlivých OOPP a interpretuje rizika, která nastanou při nesprávném použití OOPP
 4. popíše a charakterizuje zásady poskytování první pomoci při vzniku úrazů a následné povinnosti registru hlášení úrazů

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

BOZP:

 1. význam a základní pojmy a předpisy z oblasti BOZP
 2. význam a základní pojmy a předpisy z oblasti PO
 3. dělení jednotlivých rizik a možnosti vzniku rizik
 4. osobní ochranné pracovní pomůcky – rozdělení, význam a použití
 5. BOZP pro práci na konvenčních obráběcích strojích
 6. základy poskytování první pomoci

 

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Doporučené postupy výuky:

 • Dokonalá příprava učitele (je třeba zajistit znalost a funkčnost všech přístrojů).
 • Celkové předvádění je třeba rozložit na jednodušší prvky.
 • Předváděné situace musí být vhodně voleny.
 • Do předvádění je vhodné zapojit žáky, čímž se zvýší jejich aktivita.

Na začátku výkladu nepředvádět, protože žáci výkladu nevěnují pozornost.

Konkrétní metody práce

 1. Výklad s využitím názornosti a využívání multimediálních prostředků
 2. Diskuse o problémech - řízené objevování, spoluúčast na stanovení cílů
 3. Aktivní participace na řešení učebních úloh
 4. Praktické ukázky – demonstrace s diskuzí, oponování žáků nad předloženými pracovními postupy a tím hledání rizik při práci;
 5. Práce se obrazovým materiálem, porovnání situací a jednotlivých pracovních postupů s danou normou BOZP a PO;
 6. Fixační metody, vytváření pojmových a myšlenkových map a tím upevnění učiva;
 7. Praktické ukázky podávání první pomoci

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení -  otázky z oblasti správného používání osobních ochranných pomůcek a rizik při jejich nesprávném používání

Ústní zkoušení - ůstní otázky z oblasti zásad poskytování první pomoci při úrazech na pracovišti ve strojírenství vysvětlení základních pravidel dodržování BOZP a PO

Praktické zkoušení - na pracovišti u jednotlivých konvenčních obráběcích strojů předvede správné dodoržování BOZP a PO

Kritéria hodnocení

 

Písemný test: test dosažených znalostí ze zásad používání OOPP

Ústní zkoušení: vysvětlení základních pravidel dodržování BOZP a PO.

Praktické zkoušení: hodnocení analýzy pracovních rizik na dané pracoviště, popř. stroji

 

Písemný test: test dosažených znalostí.

Max. 100 bodů, minimálně 65 bodů

Praktické zkoušení: hodnocení Analýzy pracovních rizik na dané pracoviště, popř. stroj

Max. 100 bodů, minimálně 65 bodů

Celkové hodnocení: uspěl (a) – neuspěl (a)

Žák uspěl, pokud uspěl z obou částí

 

Doporučená literatura

Listina základních práv a svobod (čl. 28)

Zákoník práce § 132 ve znění pozdějších předpisů

https://eluc.kr-olomoucky.cz/

 

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Václav Kohout. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné