Detail modulu Účtování nákladů a výnosů

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Účtování nákladů a výnosů

Kód modulu

63-m-4/AE48

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

63-41-M/02 Obchodní akademie

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Modul navazuje na moduly:

 • Základní účtování běžných účetních případů,
 • Účtování majetku,
 • Stanovujeme mzdu,
 • Účtování finančního majetku a bankovních úvěrů,
 • Zúčtovací vztahy.

Základní znalost pojmů:

 • náklad, výnos,
 • výsledek hospodaření.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je teoreticky i prakticky seznámit žáka se zásadami účtování nákladů a výnosů podnikatelů a korporací.

Modul směřuje k prohloubení kompetencí směřujících k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám a prohloubení odborných kompetencí žáků v provádění typických činností.

Po ukončení modulu je žák schopen členit náklady a výnosy podle různých kritérií, účtovat typické účetní případy na účtech nákladů a výnosů a provádět časové rozlišování nákladů a výnosů.

Je připraven prakticky vést analytickou evidenci nákladů a výnosů a používat informace vyplývající z této evidence.

Absolvováním modulu je žák připraven optimálně využít svých znalostí k profesnímu uplatnění ve světě práce.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje náklady a výnosy,
 • odliší náklady a výdaje, výnosy a příjmy,
 • rozčlení náklady a výnosy podle dopadu na základ daně, podle stanovení základu daně,
 • určí provozní a finanční náklady a výnosy,
 • používá základní zásady pro účtování nákladů a výnosů,
 • chápe význam analytické evidence nákladů a výnosů v účetní jednotce,
 • vede analytickou evidenci nákladů a výnosů,
 • přizpůsobí analytickou evidenci ustanovením zákona o dani z příjmů,
 • charakterizuje účetní případy účtované na nákladových a výnosových účtech,
 • účtuje typické účetní případy,
 • charakterizuje časové rozlišování v návaznosti na zákon o účetnictví a zákon o dani z příjmů,
 • rozliší užší a širší pojetí časového rozlišování,
 • účtuje typické účetní případy nákladů příštích období, výdajů příštích období, výnosů příštích období a příjmů příštích období,
 • chápe význam dohadných položek v účetnictví,
 • účtuje typické účetní případy dohadných účtů aktivních a pasivních,
 • charakterizuje zákonné a ostatní rezervy,
 • účtuje tvorbu a čerpání rezerv.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • charakteristika nákladů a výnosů,
 • členění nákladů a výnosů,
 • zásady pro účtování nákladů a výnosů,
 • analytická evidence nákladů a výnosů,
 • účtování nákladů a výnosů,
 • časové rozlišování nákladů a výnosů z hlediska užšího pojetí,
 • dohadné účty,
 • rezervy.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Základní strategií výuky je výklad (vysvětlování) látky, řešení účetních modelových situací, řešení vzorových příkladů a praktické metody při procvičování probírané látky. Výuka je doplněna pracovními listy nebo sbírkou příkladů, při jejich řešení lze využít samostatnou a skupinovou práci žáků.

Ve výuce se prolíná teoretická a praktická část modulu, je vhodné klást důraz na nácvik pracovních činností a dovedností (určit účetní případy, určit předkontaci, vést analytickou evidenci, používat zákon o účetnictví a zákon o dani z příjmu).

Výuka probíhá v odborné učebně, kde je vhodné využití dataprojektoru či interaktivní tabule (schémata účtování účetních případů).

Žáci řeší modelové situace z běžného praktického života, příklady na pracovních listech nebo ve sbírce, pracují buď společně, samostatně nebo ve skupině (dvojice - lepší a slabší žák). Používají právní normy, sbírku souvztažností.

Součástí učebních činností žáků je domácí příprava a procvičování.

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • ústní nebo frontální zkoušení,
 • písemné zkoušení,

Ústní individuální zkoušení a frontální zkoušení je zaměřeno na ověření teoretických znalostí.

Písemné zkoušení se skládá ze dvou testů:

 • účtování typických účetních případů na nákladových a výnosových účtech,
 • časové rozlišování nákladů a výnosů.

Kritéria hodnocení

Hodnocení ústního individuálního zkoušení a frontálního zkoušení: hodnocení znalosti teorie, kromě znalostí je hodnocena souvislost ústního projevu, uvádění příkladů, rychlost reagování.

Hodnocení písemného zkoušení (testů):

% úspěšnosti: 100 % – 51 % - žák uspěl, 50 % - 0 % - žák neuspěl.

Celkové hodnocení:

Žák splnil všechny požadované výstupy modulu v případě, že ústní (frontální) zkoušení není hodnoceno prospěchem nedostatečným a současně uspěl v písemných testech.

 

Doporučená literatura

Pavel Štohl, Učebnice účetnictví - 2. díl

Pavel Štohl, Sbírka příkladů k učebnici účetnictví - 2. díl

Zákon o účetnictví

Zákon o dani z příjmů

Sbírka souvztažností

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Libuše Čechová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné