Detail modulu Mzdy

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Mzdy

Kód modulu

66-m-3/AA31

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

66 - Obchod

Komplexní úloha

Mzdy – odměňování zaměstnanců

Obory vzdělání - poznámky

 • 66-51-H/01 Prodavač
 • 66-41-L/01 Obchodník

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Základní ekonomická terminologie

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro obory vzdělání s různým zaměřením a bude realizován na teoretickém základu. Po úspěšném zvládnutí modulu bude žák disponovat informacemi spojenými s odměňováním zaměstnanců a aplikovat je v praktických příkladech. Získá povědomí o způsobu zdanění mzdy zaměstnance v ČR. Naučí se optimalizovat svoji daňovou povinnost uplatněním aktuálních slev na dani z příjmu fyzických osob a daňové zvýhodnění na děti dle platné legislativy v daném roce.

Očekávané výsledky učení

Výsledky učení ve vazbě na RVP:

 • charakterizuje mzdu a podstatu odměňování
 • uplatňuje platnou legislativu v oblasti mezd
 • řeší jednoduché výpočty mezd
 • vypočte sociální a zdravotní pojištění

Žák:

 • vyjmenuje a popíše jednotlivé složky hrubé mzdy
 • vysvětlí rozdíl mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti
 • charakterizuje pojmy hrubá mzda, superhrubá mzda, čistá mzda
 • řeší základní výpočty mezd

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Mzda a odměňování zaměstnanců
 • Složky mzdy   
 • Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • Zdravotní a sociální pojištění
 • Základ daně
 • Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky:

Metody slovní

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad),
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse),
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetem

Metody praktické:

 • aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech s odbornou podporou učitele

 

Učební činnosti

Žák:

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu vyučujícího
 • při své činnosti uplatňuje práci s odborným textem
 • vyhledává a ověřuje si doplňující informace získané z elektronických zdrojů
 • konzultuje danou problematiku s vyučujícím
 • aplikuje teoretické poznatky do praktických příkladů
 • odhaluje případnou chybovost a provede opravu
 • zpracované zadání prezentuje před třídou a vyučujícím

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

 1) Charakterizuje mzdu a podstatu odměňování

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu vyučujícího,
 • pracuje s odborným textem a vyhledává základní terminologii spojenou se mzdovou evidencí
 • charakterizuje pojem „mzda“
 • vyjmenuje druhy základní mzdy
 • na praktickém příkladu určí výši základní mzdy, kterou vyhledá v mzdových tabulkách a provede její vyčíslení ze zadaných údajů u úkolové, časové a podílové mzdy
 • konzultuje nejasnosti s vyučujícím

2) Uplatňuje platnou legislativu v oblasti mezd

 • vyhledá právní předpis na internetu a seznámí se s problematikou zdanění mezd a platů rozliší jednotlivé pojmy
 • pracuje se získanými informacemi a vybírá si, které využije pro problematiku mezd

3) Vyjmenuje a popíše jednotlivé složky mzdy

 • ve spolupráci s vyučujícím specifikuje jednotlivé složky mzdy
 • vhodně reaguje na kladené otázky ze strany vyučujícího
 • vysvětlí pojem hrubá mzda a pojmenuje její složky
 • popíše pojem zákonné příplatky a vyjmenuje je
 • charakterizuje pojem superhrubá mzda
 • ve spolupráci s vyučujícím vysvětlí postup výpočtu superhrubé mzdy
 • stanoví základ daně a vypočítá daň z příjmu fyzických osob
 • vysvětlí použití slev na dani a daňového zvýhodnění
 • určí výši zálohy na daň
 • objasní pojem daňový bonus a umí jej použít
 • vysvětlí postup výpočtu čisté mzdy
 • odliší pojem čistá mzda a částka k výplatě
 • vyčíslí celkové mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance

4) Vypočte sociální a zdravotní pojištění

 • objasní pojmy zdravotní a sociální pojištění
 • uvede aktuální procentuální sazby u zaměstnance i zaměstnavatele
 • určí vyměřovací základ pro jejich výpočet
 • objasní maximální a minimální vyměřovací základ
 • na konkrétním příkladu vypočítá zdravotní a sociální pojištění zaměstnance a současně pojistné za zaměstnavatele

5) Řeší jednoduché výpočty mezd

 • samostatně, nebo ve skupině žáků dle zadání vypočítá hodnotu superhrubé mzdy
 • na jednoduchém příkladu vyčíslí zálohu na daň
 • samostatně vypočítá čistou mzdu a výsledek zkonzultuje s vyučujícím
 • případnou chybovost je schopen odhalit a zdůvodnit opravu

6) Vysvětlí rozdíl mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti z pohledu daňové povinnosti zaměstnance

 • popíše základní specifika zdanění dohod o provedení práce
 • popíše základní specifika zdanění dohod o pracovní činnosti
 • na konkrétním příkladu vysvětlí rozdíl mezi dohodami

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 66-51-H/01 Prodavač -  3. ročník 
 • 66-41-L/01 Obchodník, 1. ročník 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení: se bude skládat z teoretické a praktické části.

V teoretické části se znalosti ověří formou otevřených otázek s tématy:

 • odměňování zaměstnanců
 • rozlišení pojmů mzda, plat, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
 • metodika výpočtu čisté mzdy
 • zdravotní a sociální pojištění
 • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Praktický příklad bude obsahovat zadání na výpočet čisté mzdy zaměstnance.

Kritéria hodnocení

Písemné zkoušení:

teoretická část: žák získá maximálně 10 bodů, uspěl při dosažení minimálně 3 bodů.

praktická část: žák získá maximálně 30 bodů, uspěl při dosažení minimálně 18 bodů. Hodnocení může být realizováno na základě těchto oblastí:

 • orientace v zadaných kritériích příkladu
 • rozlišení základní mzdy od hrubé mzdy
 • ze zadání sestavení hrubé mzdy
 • stanovení základu daně pro výpočet DPFO
 • uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění
 • vyčíslení zálohy na DPFO
 • vypočet zdravotního a sociálního pojištění hrazeného zaměstnancem
 • použití daňového bonusu
 • vyčíslení čisté mzdy a částky k výplatě

Ústní zkoušení: žák dostane tři otázky, uspěl při zodpovězení 1/3. 

U obou typů zkoušení se hodnotí věcná správnost výkladu pojmů, aplikace z teoretických poznatků do praktických příkladů, samostatnost při prezentaci a schopnost obhajoby výsledku. Podmínkou je účast na modulu ve výši 80%.

Žák modul nesplní v případě nedosažení požadované minimální bodové hranice, tj. 21 bodů

Doporučená literatura

ŠTOHL, Pavel. Daňová evidence 2017: praktický průvodce. 6. aktualizované vydání. Znojmo: Ing. Pavel Štohl, s. r. o., 2017. ISBN 978-80-88221-03-6

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marcela Prausová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné