Detail modulu Stroje pro zpracování plastů a tlakové lití

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Stroje pro zpracování plastů a tlakové lití

Kód modulu

23-m-4/AE39

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Stroje pro zpracování plastů a tlakové lití – výměna a seřízení vstřikovací formy

Obory vzdělání - poznámky

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

23-41-M/01 Strojírenství

Délka modulu (počet hodin)

64

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Ukončení 1. a 2. ročníku výše uvedených oborů vzdělání.

Základní znalosti technologických vlastností nekovových materiálů.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul seznámí žáka s problematikou zpracování plastů. Žák získá přehled o plastech, jejich složení i použití. Žák si osvojí základní znalosti o technologii vstřikování plastů, stroji i nástroji k tomu používanými. Žák se prakticky seznámí s obsluhou malého vstřikovacího lisu. Žák dále získá přehled o dalších technologiích zpracování plastů.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • rozliší základní druhy plastů a jejich použití
 • rozliší základní druhy tvářecích strojů
 • rozliší základní technologie tlakového lití a vstřikování plastů a jejich typické uplatnění
 • popíše konstrukční uspořádání běžných druhů strojů pro zpracování plastů, jejich hlavní části a jejich funkci
 • ovládá konstrukční uspořádání běžných druhů strojů pro zpracování plastů
 • popíše koncepci forem pro tlakové lití a vstřikování plastů, jejich hlavní části a požadavky na jejich správnou funkci
 • stanovuje technologické podmínky a parametry provádění jednotlivých operací
 • orientuje se v dalších obvyklých technologiích zpracování plastů

 

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Stroje pro zpracování plastů a tlakové lití:

 • plasty, rozdělení, způsob výroby, identifikace příprava, přísady a použití
 • vstřikování - popis procesu výroby
 • vstřikovací stroje
 • základní části vstřikovacích strojů
 • vstřikování plastů – pracovní cyklus
 • vstřikovací formy – rozdělení
 • vstřikovací formy – popis jednotlivých částí a jejich funkcí
 • rozměry formy - smrštění
 • přesnost výroby
 • technologické parametry procesu vstřikování
 • výměna a rozjezd vstřikovací formy
 • praktické seznámení se s malým vstřikovacím lisem a jeho obsluhou
 • vady výrobků – popis, příčina, způsob řešení
 • technologie vytlačování – Extrudování
 • technologie vyfukování plastů
 • dokončovací plastikářské technologie

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 

Teoretická část:

Výklad, prezentace a samostudium na téma:

 • rozdělení a způsoby výroby, identifikací přípravy, přísadami a použitím plastů
 • popis procesu výroby vstřikováním
 • činnosti a obsluha malýho vstřikovacího lisu
 • technologické parametry procesu vstřikování
 • vstřikovací stroje, jejich základní části a vstřikovací formy
 • vzorový příklad pro volbu technologických partametrů procesu vstřikování plastů
 • technologiemi vytlačování – extrudování, vyfukování plastů a dokončování plastů

Praktická výuka:

 • žák rozliší základní druhy plastů a jejich použití, základní druhy tvářecích strojů a základní technologie tlakového lití a vstřikování plastů
 • žák popíše konstrukční uspořádání běžných druhů strojů pro zpracování plastů, jejich hlavní části a jejich funkci
 • žák popíše koncepci forem pro tlakové lití a vstřikování plastů, jejich hlavní části a požadavky na jejich správnou funkci
 • žák vyhledá ve strojnických tabulkách potřebné údaje
 • žák stanoví technologické podmínky a parametry provádění jednotlivých operací
 • žák provede vyhodnocení vady výrobků – popis, příčina, způsob řešení
 • žák obsluhuje malý vstřikovací lis
 • žák dodržuje BOZP

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 1. ústní ověření teoretických znalostí z oblasti plastů, jejich rozdělení, způsobu výroby, identifikace přípravy, přísad a použití
 2. ústní ověření znalostí z oblasti vstřikovacích strojů a nástrojů
 3. písemné ověření- znalostní test zaměřený na znalost vstřikovacího pracovního cyklu
 4.  písemné ověření- znalostní test zaměřený na znalost technologických parametrů vstřikování, vad výrobků
 5.  ústní ověření znalostí vyfukování, vytlačování a dalších plastikářských technologií

Kritéria hodnocení

 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků:

 1. ústní zkoušení - prověření znalostí se zpětnou vazbou – 5% hodnocení
 2. písemné ověření- znalostní test zaměřený na znalost souřadných systémů – 10% hodnocení
 3. písemné ověření- znalostní test zaměřený na znalost struktury programu a základních příkazů – 10% hodnocení
 4. Praktické zkoušení tvorby programů na CNC frézce–20% hodnocení
 5. Praktické zkoušení seřízení stroje a výroby dílu na CNC frézce – 20% hodnocení
 6. Praktické zkoušení tvorby programů na CNC soustruhu – 15% hodnocení
 7. Praktické zkoušení seřízení stroje a výroby dílu na CNC soustruhu – 20% hodnocení

Celkové hodnocení:

Uspěl (a) - (max. 100 % – min. 50 %)

Neuspěl (a) - (max. 49 % – min. 0 %)

Doporučená literatura

Lubomír Zeman: Vstřikování plastů, BEN, 2009, ISBN: 978-80-7300-250-3

Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.: Polymery, ISBN: 978-80-88058-68-7

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je František Lustig. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné