Detail modulu Programy pro CNC a jejich skladba

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Programy pro CNC a jejich skladba

Kód modulu

23-m-3/AE35

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Tvorba CNC programu – frézování s korekcí, frézovací cykly

Tvorba CNC programu II– frézování obrysu pomocí volné kontury

Tvorba CNC programu – frézování pomocí příkazů G0, G1, G2, G3

Obory vzdělání - poznámky

23-56-H/01 Obráběč kovů

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

23-41-M/01 Strojírenství

Délka modulu (počet hodin)

64

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Ukončení 1. a 2. ročníku výše uvedených oborů vzdělání.

Základní znalosti technologických vlastností kovových materiálů.

Základní znalosti technologie obrábění.

Základní znalosti BOZP při obrábění kovů.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul seznámí žáka s problematikou práce na CNC strojích. Žák si osvojí základní znalosti seřízení CNC strojů, struktury CNC programu, tvorbu i simulaci CNC programu. Žák se prakticky seznámí s CNC frézkou i soustruhem, jejich obsluhou a výrobou naprogramovaných součástí

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje vývoj CNC techniky
 • rozliší a používá druhy souřadných systémů
 • rozezná a chápe a umí zjistit korekce nástrojů
 • ovládá upínání a seřizování nástrojů na CNC obráběcích strojích
 • ovládá přesun nulových bodů stroje
 • orientuje se ve struktuře a tvorbě CNC programu
 • rozliší programování s korekcí, práci s podprogramy i s frézovacími cykly
 • stanoví řezné podmínky
 • provádí simulaci a kontrolu navrženého programu
 • vyrobí prakticky požadovaný díl

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Programy pro CNC:

 • úvod, vývoj, rozdělení CNC
 • základní části a blokové schéma CNC
 • funkční celky (pohony, odměřovací systémy, řídicí systémy)
 • zadávání CNC programů
 • souřadnicové systémy, nulové a referenční body
 • zásobníky nástrojů
 • korekce rozměrů nástrojů
 • upínání a seřizování polohy nástrojů na CNC obráběcích strojích
 • struktura programu pro frézování
 • základní funkce
 • simulace v programu WinNC 3D-View
 • procvičování na CNC frézce
 • programování s korekcí
 • podprogramy
 • frézovací cykly
 • procvičování na CNC frézce
 • nastavování technologických podmínek pracovních operací
 • struktura programu na soustruhu
 • základní funkce
 • simulace v programu WinNC32 3D-View
 • procvičování na CNC soustruhu
 • seřízení, korekce nástrojů
 • jednoduché soustružnické cykly
 • podprogramy
 • soustružnické cykly
 • procvičování na CNC soustruhu

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 

Teoretická část:

 • odborný výklad a prezentace na téma:
  •  vývoj, rozdělení CNC, základními částmi a blokovým schématem CNC
  • zadávání CNC programů
  •  simulace v programu a podprogramů
  • realizace upínání a seřizování polohy nástrojů na CNC obráběcích strojích
  • nastavování technologických podmínek pracovních operací
  • struktura programu na CNC soustruhu
  • struktura programu na CNC frézce
 • promítání instruktážních a výukových filmů
 • samostudium odborné literatury

 

Praktická část:

 • žák čte a vytváří výkresy součástí, výkresy sestavení, schémata a jiné produkty grafické a technické komunikace používané ve strojírenství
 • žák orientuje se ve struktuře a tvorbě CNC programu
 • žák rozezná a chápe a  zjistí korekce nástrojů
 • žák stanoví řezné podmínky
 • žák provádí simulaci a kontrolu navrženého programu
 • žák řeší úlohy s využitím odborných aplikačních software pro počítačovou podporu projektové a konstrukční přípravy výroby
 • samostatná práce žáků na zadané seminární práci na téma dle zadaného úkolu 
 • žák vyrobí prakticky požadovaný díl

Exkurze:

 • exkurze žáků do výrobního podniku

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 1. ústní ověření teoretických znalostí z oblasti úvodní teorie CNC
 2. písemné ověření- znalostní test zaměřený na znalost souřadných systémů
 3. písemné ověření- znalostní test zaměřený na znalost struktury programu a základních příkazů
 4. Praktické zkoušení tvorby programů na CNC frézce
 5. Praktické zkoušení seřízení stroje a výroby dílu na CNC frézce
 6. Praktické zkoušení tvorby programů na CNC soustruhu
 7. Praktické zkoušení seřízení stroje a výroby dílu na CNC soustruhu

Kritéria hodnocení

 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků:

 1. ústní zkoušení - prověření znalostí se zpětnou vazbou – 5% hodnocení
 2. písemné ověření- znalostní test zaměřený na znalost souřadných systémů – 10% hodnocení
 3. písemné ověření- znalostní test zaměřený na znalost struktury programu a základních příkazů – 10% hodnocení
 4. Praktické zkoušení tvorby programů na CNC frézce–20% hodnocení
 5. Praktické zkoušení seřízení stroje a výroby dílu na CNC frézce – 20% hodnocení
 6. Praktické zkoušení tvorby programů na CNC soustruhu – 15% hodnocení
 7. Praktické zkoušení seřízení stroje a výroby dílu na CNC soustruhu – 20% hodnocení

Celkové hodnocení:

Uspěl(a) - (max. 100 % – min. 50 %)

Neuspěl(a) - (max. 49 % – min. 0 %)

Doporučená literatura

Štulpa Miloslav: CNC Programování obráběcích strojů, GRADA, 2014, ISBN: 978-80-247-5269-3

Jiří Leinvebr, Pavel Vávra: Strojnické tabulky. Úvaly: Albra, 2017. ISBN 978-80-7361-111-8.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je František Lustig. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné