Detail modulu Obrábění na konvenčních strojích – rybinové drážky, drážky T

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Obrábění na konvenčních strojích – rybinové drážky, drážky T

Kód modulu

23-m-3/AE34

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Frézování rybinové drážky 60°

Obory vzdělání - poznámky

23 – 56 – H/01 Obráběč kovů

Délka modulu (počet hodin)

36

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Úspěšné absolvování a ukončení 1. ročníku oboru vzdělání 23 - 56 - H/01 Obráběč kovů.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je nabýt znalostí a dovedností žáků v oboru obrábění kovů na konvekčních strojích – zaměřením na frézování drážek různými způsoby, rybinových drážek, drážek tvaru T s přesností IT9.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • orientuje se v technické dokumentaci
 • určí vhodný druh stroje
 • ovládá podstatu třískového obrábění
 • rozlišuje obráběné materiály podle platných norem
 • volí technologický postup
 • orientuje se v strojnických a dílenských tabulkách
 • volí nástroje a upínací prostředky nástrojů a polotovarů
 • nastaví řezné podmínky dle druhu materiálu
 • určí pomocné hmoty – řezné kapaliny a oleje
 • volí správná měřidla (přípravky)
 • kontroluje výsledky obrábění měřidly a měřicími přístroji
 • dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a
 • ochraně zdraví při práci, zásady poskytování první pomoci

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obrábění rybinových drážek a drážek T na konvenčních obráběcích strojích:

 • frézování všech druhů drážek
 • technická dokumentace
 • materiály -  polotovary
 • upínání nástrojů a polotovarů
 • volba nástrojů (drážkovací, rybinové, kotoučové, tvarové frézy)
 • technologický postup
 • měřidla- měření, přípravky
 • BOZP, základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, zásady poskytování první pomoci, úrazu elektrickým proudem.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Teoretická část:

Výklad a samostudium na téma -

 •  pravidla  BOZP na pracovišti
 •  základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, zásady poskytování první pomoci, úrazu elektrickým proudem.
 • poučeni a seznámeni s možnými riziky spojenými s činností v dílně, doplněné příklady z praxe.

Praktická část:

Uskutečňuje se vrámci praktického vyučování v odborných dílnách školy anebo na pracovišti strojírenské firmy:

 • žák se seznámí  s různými druhy a způsoby frézování drážek
 • žák rozezná drážky průchozí, uzavřené, rybinové, tvaru T
 • žák vyčte z technické dokumentace potřebné údaje
 • žák vyhledá ve strojnických tabulkách potřebné údaje
 • žák zvolí vhodný druh  materiálu  a velikost polotovaru
 • žák sestaveí technologický postup pro výrobu drážky
 • žák zvolí nástroje – různé druhy
 • žák použije správné upnutí nástrojů a polotovarů
 • žák provede volbu řezných podmínek
 • žák provede měření vhodným  druhem měřidel
 • žák dodrží BOZP na pracovišti

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení:

 • znalosti ověřit kontrolním testem z oblasti bezpečnosti a ochrana zdraví při práci ve strojírenství

Praktická zkouška :

 • vykonání praktické zkoušky dle technické dokumentace (výroba zadané součásti)
 • splnění časového limitu, dodržení tolerance rozměrů dle technické dokumentace
 • splnění funkčnosti vyrobené součásti
 • dodržení kvality opracování povrchu součásti
 • orientace v technické dokumentaci
 • určení vhodného druhu stroje
 • volba technologického postupu
 • orientace ve strojnických a dílenských tabulkách
 • volba nástroje a upínacích prostředků, nástrojů a polotovarů
 • nastavení řezných podmínek dle druhu materiálu
 • určení pomocných hmot – řezné kapaliny a oleje
 • kontrola výsledků obrábění měřidly a měřicími přístroji

Kritéria hodnocení

 

Hodnocení známkou:

1 (výborný)

Žák dodržel časový limit, opracování, rozměry, funkční

Dodržoval BOZP

2 (chvalitebný)

Žák dodržel časový limit, opracování, dopustil se drobných chyb, funkční

Dodržoval BOZP

3 (dobrý)

Žák dodržel časový limit, dopustil se chyb, funkčnost omezena

Dodržoval BOZP

4 (dostatečný)

Žák dodržel časový limit, dopustil se chyb, nefunkční

Dodržoval BOZP

5 (nedostatečný)

Žák nedodržel časový limit, dopustil se hrubých chyb, nefunkční

Dodržoval BOZP

Doporučená literatura

VLADIMÍR BENEŠ a kolektiv: Dílenské tabulky pro školu a praxi, ALBRA 2009

LEINVEBER JAN, VÁVRA PAVEL: Strojnické tabulky. ALBRA, ISNB 978-80-7361-111-8

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeněk Malina. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné