Detail modulu Obrábění na konvenčních strojích - vrtání, vyhrubování, vystružování

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Obrábění na konvenčních strojích - vrtání, vyhrubování, vystružování

Kód modulu

23-m-3/AE33

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Obrábění na konvenčních strojích – vrtání, vyhrubování a vystružování

Vrtání, vyhrubování, vystružování – zhotovení otvorů ø28H8 a ø38H8

Obory vzdělání - poznámky

23 – 56 – H/01 – Obráběč kovů

23 – 51 – H/01 -  Strojní mechanik

23 – 45 – L/01 – Mechanik seřizovač

23 – 44 – L/01 – Mechanik strojů a zařízení

23 – 41 – M/01 - Strojírenství

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Základní znalosti opracování materiálů různých druhů (kovů, nekovů), kvality povrchu, řezání, broušení. Úspěšné zvládnutí a ukončení 1. ročníku v oboru Obráběč kovů.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je nabýt znalostí a dovedností žáků v oblastech:

Obrábění na konvenčních strojích – vrtání, vyhrubování, vystružování. Modul se uskuteční v dílně.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • orientuje se v technické dokumentaci
 • zvolí vhodný typ stroje
 • ovládá podstatu třískového obrábění
 • rozlišuje obráběné materiály podle platných norem
 • volí technologický postup
 • orientuje se v strojnických tabulkách – lícovací soustava
 • volí nástroje a upínací prostředky nástrojů a polotovarů
 • nastaví řezné podmínky dle druhu materiálu
 • volí pomůcky a pomocné hmoty (řezné kapaliny a oleje)
 • volí správná měřidla (mezní kalibry, dutinové mikrometry), etalon RA
 • kontroluje výsledky vrtání, vyhrubování a vystružování měřidly a měřicími přístroji
 • dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zásady poskytování první pomoci

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obrábění na konvenčních obráběcích strojích - vrtání, vyhrubování, vystružování

 • technická dokumentace
 • materiály – polotovary
 • nástroje – volba
 • řezné podmínky
 • technologický postup
 • upínání nástrojů a polotovarů
 • měření  - měřidla
 • BOZP, základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, zásady poskytování první pomoci, úrazu elektrickým proudem.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Teoretická část:

Výklad a samostudium na téma:

 • pravidla  BOZP
 • základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, zásady poskytování první pomoci, úrazu elektrickým proudem
 • poučeni a seznámeni s možnými riziky na příkladech z praxe

Praktická část:

uskutečňuje se v rámci praktického vyučování v odborných dílnách školy anebo na pracoviětích strojírenských firem.

 • žák čte v technické dokumentaci potřebné údaje pro obrábění na konvenčním obráběcím stroji
 • žák vyhledá ve strojnických tabulkách údaje  a ověří  lícovací soustavu
 • žák zvolí vhodný druh materiálu a velikost polotovar
 • žák vybere vhodne stroje pro obrábění
 • žák zpracuje technologický postup
 • žák vybere potřebné nástroje – vrtáky, výhrubníky, výstružníky
 • žák provede upínání nástrojů a polotovarů
 • žák zvolí řezné podmíneky
 • žák využije pomocné hmot – řezné kapalina, oleje
 • žák použije měřidla – mezní kalibry, dutinoměry, mikrometry
 • žák dodržuje BOZP

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení:

 • znalosti ověřit kontrolním testem s otázkami z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve strojírenství

Praktická zkoušení :

 • vykonání praktické zkoušky (výroba zadané součásti) dle zadání a technické dokumentace
 • dodržení časového limitu
 • dodržení tolerance rozměrů vyrobené součásti
 • kvality opracování součásti
 • orientace v technické dokumentaci
 • zvolení vhodného typu stroje
 • volba technologického postupu
 • orientace ve strojnických tabulkách – lícovací soustava
 • volba nástroje a upínacích prostředků nástrojů a polotovarů
 • nastavení řezných podmínek dle druhu materiálu
 • volba pomůcek a pomocných hmot (řezné kapaliny a oleje)
 • volba správného měřidla (mezní kalibry, dutinové mikrometry), etalon RA
 • kontrola výsledků vrtání, vyhrubování a vystružování měřidly a měřicími přístroji

Kritéria hodnocení

 

Hodnocení známkou:

1 (výborný)

Žák dodržel časový limit, opracování, rozměry, Žák splnil požadované znalosti a dovednosti

Dodržoval BOZP

2 (chvalitebný)

Žák dodržel časový limit, opracování, rozměry. Žák splnil požadované znalosti a dovednosti. Má nepodstatné mezery ve znalostech.

Dodržoval BOZP

3 (dobrý)

Žák dodržel časový limit, dopustil se chyb. Žák splnil požadované znalosti a dovednosti. Má mezery ve znalostech.

Dodržoval BOZP

4 (dostatečný)

Žák dodržel časový limit, dopustil se drobných chyb. Žák splnil

částečně požadované znalosti a dovednosti. Má podstatné mezery ve znalostech

Dodržoval BOZP

5 (nedostatečný)

Žák nedodržel časový limit, dopustil se hrubých chyb. Žák nesplnil požadované znalosti a dovednosti. Má závažné nedostatky ve znalostech a dovednostech. Dodržoval BOZP

Doporučená literatura

VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky pro SPŠ strojnické. 2. vydání. Praha: SNTL, 1984. 672 s.

LEINVEBER, Jan, VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Úvaly: ALBRA, 2003. 865 s. ISBN 80-86490-74-2. ŠULC, Jan.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeněk Malina. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné