Detail modulu Pracovní stroje

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Pracovní stroje

Kód modulu

23-m-3/AE05

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Návrh a výběr pracovního stroje

Obory vzdělání - poznámky

23-56-H/01 Obráběč kovů

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

23-45-M/01 Strojírenství

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování modulu Hnací stroje.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je získat základní vědomosti a přehled o strojích jako pracovních prostředcích nutných pro vykonávání pracovních činností a o předmětu jejich práce, protože strojírenská výroba předpokládá znalosti stavby a účelu strojů.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • rozlišuje pracovní stroje a jejich použití v různých oborech lidské činnosti.
 • popíše hlavní součásti a stavební prvky stroje: stroj – skupina-podskupina-součást
 • rozdělí stroje do skupin pracovních prostředků v různých oborech lidské činnosti
 • vysvětlí význam jejich použití pro vykonávání pracovních činností, usnadnění či zefektivnění nebo zvýšení kvality produktů

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Pracovní stroje:

 • druhy pracovních a dopravních strojů
 • složení strojů, základní typy součástí, jejich úloha ve strojích
 • stroje jako pracovní prostředky pro vykonávání pracovních činností v různých oborech činnosti;
 • stroj jako prostředek pro usnadnění, zefektivnění a zvýšení kvality pracovní činnosti a jejího výsledku.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Teoretická část:

 • odborný výklad a prezentace na téma:
  • pracovní a dopravní stroje
  • stroje jako  prostředek pro usnadnění, zefektivnění a zvýšení kvality pracovní činnosti a jejího výsledku
  • konstrukce a součásti pracovních a dopravních  strojů
  • praktická ukázka údržby pracovních a dopravních strojů
 • předvedena zpracovaná ukázka návrhu zařazení pracovních a dopravních strojů k vykonávání pracovních činností v různých oborech činnosti

Praktická část:

 • samostatná práce žáků na zadané seminární práci na téma použití pracovních a dopravních strojů pro vykonávání pracovních činností, usnadnění či zefektivnění nebo zvýšení kvality produktů
 • žák popíše hlavní součásti a stavební prvky stroje
 • žák provede rozdění strojů do skupin pracovních prostředků v různých oborech lidské činnosti
 • diskuze žáků k problematice pracovních a dopravních  strojů

Exkurze:

 • exkurze žáků do výrobního podniku

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 1. Ověření teoretických znalostí testem/ústně - otázky z oblasti rozlíšení pracovních strojů a jejich použití v různých oborech lidské činnosti a popis hlavních součástí a stavebních prvků stroje: stroj – skupina-podskupina-součást
 2. Kvalifikovaná řízená diskuze na téma význam pracovních strojů  a jejich použití pro vykonávání pracovních činností, usnadnění či zefektivnění nebo zvýšení kvality produktů
 3. Závěrečná modulová písemná práce na téma rozdělení strojů do skupin pracovních prostředků v různých oborech lidské činnosti

Kritéria hodnocení

 1. Ústní zkoušení – prověření oborných znalostí z oblasti použití a druhů pracovních strojů se zpětnou vazbou
 2. Písemné zkoušení – bodové hodnocení (splněno – více než 40 %)
 3. Závěrečná modulová písemná práce – max 100 %, min 40 %

Klasifikace převodem z bodového nebo procentuálního hodnocení:

 • 90 - 100 %    1
 • 80 -  89 %     2
 • 66 -  79 %     3
 • 40 -  65 %     4
 •   0 -  39 %     5

Doporučená literatura

MIČKAL K.: Strojnictví-Části strojů. Praha, SOBOTÁLES, 1995., 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

DILLINGER Josef a kolektiv: Moderní strojírenství pro školu i praxi, 2007, Europa-Sobotáles, Praha, ISBN 978-80-86706-19-1.

FISCHER, U., A KOLEKTIV : Základy strojnictví, 2004, Sobotáles, Praha, ISBN.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeněk Kašpar. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné