Detail modulu Ohýbání plechů – komplexní technická a dokumentační příprava

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Ohýbání plechů – komplexní technická a dokumentační příprava

Kód modulu

23-m-3/AE02

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Komplexní úloha

Ohýbání plechů – komplexní technická a dokumentační příprava

Obory vzdělání - poznámky

23-41-M/01 Strojírenství

23-51-H/01 Strojní mechanik

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Ukončení 1. a 2. ročníku výše uvedených oborů vzdělání.

Teoretická znalost procesu ohýbání materiálu.

Teoretická znalost procesu tepelného zpracování.

Teoretické znalosti výpočtu polotovaru pro ohýbání materiálu (otázka neutrální osy a poloměrů ohýbání).

Praktické znalosti ohýbání materiálu.

Teoretické znalosti využitelnosti polotovarů.

Znalost ochrany životního prostředí.

Základy zpracování technické dokumentace – textová část, grafická část.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro komplexní přípravu žáků strojírenských oborů v oblasti ohýbání plechů s možností návrhu správné technologie a celkovým zhodnocením projektu. Cílem modulu je seznámení žáků s normalizovanými materiály pro ohýbání plechů, volbou správné technologie, návrhem strojního zařízení, návrhem ohýbacího přípravku, technickými výpočty rozměrů polotovarů, technologickým postupem, kontrolní činností a úsporou materiálu.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • provádí kontrolu rozměrů ohýbaných součástí
 • provádí kontrolu přesnosti zaoblených částí výlisku
 • provádí kontrolu geometrických tolerancí
 • navrhuje tepelné zpracování součástí
 • provádí kontrolu jakosti povrchu
 • provádí výpočet přesného polotovaru pro ohýbání pomocí neutrální osy
 • vypracovává technickou dokumentaci

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Ohýbání plechů:

 • technická dokumentace
 • ohýbání
 • stroje a zařízení
 • přípravky – ohýbací přípravek
 • praktická část – ohýbání
 • kontrola a měření
 • využitelnost polotovaru – ekonomická náročnost výroby
 • technická a provozní dokumentace

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Teoretická část

 • odborný výklad a prezentace na téma:
  • druhy ohýbadel
  • přípravky – ohýbací přípravek
  • materiálový sortiment v oblasti ohýbání plechů
  • strojní park pro ohýbání plechů
 •  ukázka zpracování modulového úkolu výpočtů technologií ohýbání materiálu
 • charakteristika tepelného zpracování materiálů pro ohýbání

Praktická část:

 • žák provede výpočet polotovaru pro ohýbání
 •  žák provede výpočet využitelnosti materiálu
 • žák provede kontrolu rozměrů ohýbaných součástí a přesnosti zaoblených částí výlisku
 • žák provede kontrolu geometrických tolerancí a jakosti povrchu
 • žák navrhne vhodné tepelné zpracování ohýbaného plechu
 • žák vypracuje samostatnou seminární práci na téma ohýbání plechů včetně celkové technické dokumentace dle zadání úkolu

Exkurze:

 • exkurze do výrobního podniku

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Metody a formy hodnocení:

1. Průběžné

 • teoretické znalosti – písemné, ústní, testy z oblasti ohýbání plechů
 • praktické dovednosti - podle postupného zpracování technické dokumentace zadané samostatné seminární práce

2. Obhajoba obsahu vypracované technické zprávy a výkresové dokumentace spojená s diskuzí nad metodami řešení modulu

Podmínky hodnocení:

 • Zohlednění individuálních možností žáků

Možnost zpracování technické dokumentace různými formami – ručně, pomocí textových a grafických programů na PC

Kritéria hodnocení

1. Průběžné

 • teoretické znalosti
  • písemné a ústní znalosti – dle zákona
  • testy – minimální hodnocení testu 70 %
 • praktické dovednosti
  • hodnocení správnosti a grafické úpravy  
  • dokumentace – dle zákona

2. Obhajoba vypracované technické zprávy a výkresové dokumentace spojená s diskuzí nad metodami řešení modulu – hodnocení komise známkou s nejvyšší váhou.

Celkové hodnocení:

 • Písemné a ústní znalosti       20 %
 • Praktické dovednosti             30 %
 • Obhajoba projektu                 50 %

Žák prospěje, pokud výsledek celkového hodnocení bude minimálně 65 %.

Doporučená literatura

Jiří Leinveber, Pavel Vávra. Strojnické tabulky, ALBRA, 2017, ISBN 978-80-7361-111-8.

Petr Fořt, Jaroslav Kletečka. Technické kreslení, 2017, COMPUTER PRESS, ISBN 978-80-2511-887-0

Ulrich Fischer a kol. Základy strojnictví, SOBOTÁLES, 2017, ISBN 978-80-8670-609-2

Poznámky

Další informace čerpány z internetu.

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Matěk. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné