Detail modulu Projektové řízení - time management

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Projektové řízení - time management

Kód modulu

18-m-4/AD97

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

Komplexní úloha

Příklad vedení projektu – time management

Obory vzdělání - poznámky

18-20-M/01 Informační technologie

Délka modulu (počet hodin)

28

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Základní znalost pojmů informačních systémů, práce na PC a základy obsluhy CASE UML SW

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul představuje základní problematiku projektového řízení, time managementu a návaznosti na využívané metodiky návrhu a provozování informačních systémů (např. ITIL). Stěžejní problematikou je využití nástrojů na plánování projektů a řízení projektových a firemních zdrojů (např. Ganttův diagram apod.).

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • uvede na příkladech  aplikaci a definuje pojmy z oblasti projektového řízení ICT a IS (Projekt; Proces; Informační systém; Životní cyklus IS; Time management; Tým; Agilní; Rigorózní; Požadavek na změnu (RfCh); ITIL)
 • sestaví a interpretuje Ganttův diagram 

(RPV) 

Aby absolventi:

 • používali běžné aplikační programové vybavení, zejména tzv. kancelářské aplikace;
 • volili vhodné programové vybavení s ohledem na jeho nasazení;

ICT - organizace času a plánování; Software pro plánování činností

 • používá pokročilé funkce plánovacího software;
 • orientuje se v možnostech výběru plánovacího software;

 

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Pojmy z oblasti projektového řízení ICT a IS

 • Projekt
 • Proces
 • Informační systém
 • Životní cyklus IS
 • Time management
 • Tým
 • Agilní řízení projektu
 • Rigorózní řízení projektu
 • Požadavek na změnu (RfCh)
 • ITIL
 • Ganttův diagram 

 

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Žáci nejdříve během samostudia předložených textů (s přístupem na internet) nad existujícím diagramem sestaví postup projektu a jeho časovou náročnost.

Postupem výuky je ukázka rozboru souvislého textu pedagogem a jeho porozumění jako vstupu "inženýrské informace" pro další zpracování CASE nástroji. Žáci poté za pomoci CASE nástrojů sestaví Ganttův diagram. 

Klíčovým úkolem je dostatečné porozumění základním pojmů v dané oblasti - žáci vyhledávají na internetu odpovídající příklady k jednotlivým definicím pojmů, a to včetně ekonomických otázek.

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník - Informační systémy

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ověřování výsledků probíhá formou tvorby závěrečné písemné práce. Žák pracuje samostatně a jako písemnou práci vypracuje závěrečný protokol obsahující:

 • Definici a příklady deseti základních pojmů (projekt; proces; informační systém; životní cyklus IS; time management; tým; agilní; rigorózní; požadavek na změnu (RfCh); ITIL)
 • Popis existujícího Ganttova diagramu
 • Vytvoření Ganttova diagramu ze souvislého textu popisujícího projekt

Kritéria hodnocení

 • Definice 10 jednotlivých pojmů (projekt; proces; informační systém; životní cyklus IS; time management; tým; agilní; rigorózní; požadavek na změnu (RfCh); ITIL), který je každý bodován 1 bod za přesnost, 1 bod za podrobnost, 1 bod za příklady využití, 1 bod za dopady na hodnocení zdrojů podnik. Tzn. 0-4 body za každý pojem (tj. celkem maximálně 40 bodů).
 • Ukázka definovaného pojmu v uvedeném příkladu Ganttova diagramu: 10 pojmů za 1 bod (tj. celkem 10 bodů)
 • Sestavení Ganttova diagramu dle daného textu - přesnost, dostatečný počet procesů, podrobnost, správně zvolené konstrukty,... (maximálně pedagog udělí 50 bodů)

 Pro splnění komplexní úlohy musí žák získat minimálně 60 % bodů z maximálního možného bodového zisku 100 bodů.

Doporučená literatura

ŘEPA, Václav. Procesně řízená organizace. Praha: Grada, 2012. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4128-4.

BUCKSTEEG, Martin. ITIL 2011. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 9788025137321.

CADLE, James a Donald YEATES. Project Management for Information Systems. 5. Essex, UK: Pearson Education Limited, 2008. ISBN 978-0-13-206858-1.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Široký. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné