Detail modulu Sazba knih, novin a časopisů

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Sazba knih, novin a časopisů

Kód modulu

82-m-4/AD95

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
 • 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí sazby a jejích pravidel, pochopení rozdílů v sazbách – hladká, smíšená, odborná, a znalosti přípravy tiskových podkladů.

Po absolvování modulu získá žák znalosti ohledně sazby dlouhých textů, pozná rozdíly mezi jednotlivými druhy sazby a jejich úskalí, naučí se typografická pravidla a práci se sázecím softwarem, bude schopen připravit tisková data své cvičné sazby.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • používá sazbu a její pravidla
 • pracuje se sázecím softwarem
 • zná odborné termíny
 • používádruhy sazeb  a dokáže popsat rozdíly
 • používá typografické pravidla
 • dokáže připravit tisková data

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy vzdělání:

1. Sázecí program

 • práce se styly (odstavcový, znakový, objektový)
 • příprava prostředí a layoutu
 • export pro korektury
 • finální příprava tiskových dat

2. Teorie sazby

 • typografická pravidla
 • pravidla jednotlivých druhů sazeb
 • odborné termíny a názvosloví

3. Vlastní sazba a příprava tiskových dat

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologické výklady – vysvětlování

Metody názorně demonstrační:

 • odborný výklad s prezentací
 • pozorování, předvádění, projekce

Metody dovednostně praktické

 • vytváření dovedností samostatné sazby časopisu

Specifikace samostatné práce:

 • návrh layoutu svého časopisu
 • sazba obsahu, zalomení textu, úprava fotografií
 • příprava dat pro tiskárnu

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s problematikou sazby delších textů
 • seznámí se s odbornými termíny a názvoslovím
 • seznámí se s přípravout tiskových dat
 • orientuje se v rozdílech jednotlivých druhů sazeb

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktická forma zkoušení

vypracování samostatné práce

V rámci výuky jsou ověřovány především praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • práce se styly (odstavcový, znakový, objektový)
 • příprava prostředí a layoutu
 • export pro korektury
 • finální příprava tiskových dat
 • typografická pravidla
 • pravidla jednotlivých druhů sazeb
 • odborné termíny a názvosloví
 • vlastní sazba a příprava tiskových dat

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 - Dokáže zcela samostatně používat nástroje pro usnadnění a zrychlení práce. S přehledem si pomocí těchto nástrojů poradí s problémem, který vznikne v průběhu. Výsledná práce je graficky čistá a kvalitní. Vyjadřuje se přesně a jistě. Chápe problematiku a dokáže ji vysvětlit.
 • 2 - V práci se nacházejí drobné nedostatky. Problémy, které vzniknou v průběhu práce je schopen řešit teoreticky, prakticky pak s lehkou pomocí učitele. Vyjadřuje se přesně, ale s menší jistotou. Problematiku chápe, ale má nedostatky v její implementaci. Výsledná práce obsahuje drobné závady.
 • 3 - Menší samostatnost. Při práci se dopouští chyb, které ovšem dokáže pomocí učitele odstranit. Vyjadřuje se částečně nepřesně a s nejistotou. Výsledná práce obsahuje závady, které nebrání funkčnosti.
 • 4 - Při práci se neobejde bez pomoci učitele. Dopouští se velkých chyb, které opraví jen se zásahem učitele. Vyjadřuje se nepřesně a nejistě. Výsledná práce obsahuje i chyby týkající se funkčnosti.
 • 5 - Nedokáže samostatně pracovat. Na otázky učitele neodpovídá správně. Nechápe problematiku a vůbec nezvládá její implementaci. Výsledná práce obsahuje grafické i gramatické chyby a funkčnost je prakticky nulová.

Doporučená literatura

Příručka uživatele aplikace InDesign. [online] 2019 Adobe. [cit. 28. 2. 2019] Dostupné z: https://helpx.adobe.com/cz/indesign/user-guide.html

PECINA, Martin. Knihy a typografie. 3. vyd. Praha: Host, 2017, 350 s. ISBN 978-80-7477-040-0

Adobe Creative Team. Adobe InDesign CS6. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2013. 432 s. ISBN 978-80-2513-803-8

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Matura. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné