Detail modulu Tvorba etikety, obalový design

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Tvorba etikety, obalový design

Kód modulu

82-m-4/AD94

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

⦁ 82-41-M/17 Multimediální tvorba
⦁ 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

36

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení pravidel a úskalí tvorby etiket a řešení obalového designu. Žák zvládá problematiku výběru materiálu, jeho grafické zpracování a přípravu pro výrobu. Žák se dokáže orientovat v nových možnostech obalového designu a ty aplikovat do své práce.

Po absolvování modulu žák získá znalosti ohledně problematiky tvorby etiket, orientuje se v současných trendech a dokáže připravit vizualizaci řešení.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • získá znalosti ohledně problematiky tvorby etiket
 • využívá základní technologické znalosti
 • používá výtvarné výrazové možnosti s ohledem na technologická omezení
 • orientuje se v současných trendech
 • dokáže připravit vizualizaci řešení

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy vzdělání:

 1. Znalost problematiky tvorby etiket
 • technologie výroby obalu
 • technologie potisku obalu
 • výtvarné a výrazové možnosti tvorby etiket
 • práce se softwarem a příprava tiskových dat
 1. Současné možnosti obalového designu
 • orientace v současných trendech
 1. Vizualizace výsledného řešení tvorby etiket

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací
 • monologické výklady – vysvětlování

Metody názorně demonstrační:

 • pozorování, předvádění, projekce

Metody dovednostně praktické

 • vytváření dovedností tvorby etiket

Specifikace samostatné práce  (část práce lze zpracovat mimo výuku):

 • design obalu výrobku a jeho grafické řešení
 • design etiket pro sérii výrobků

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s problematikou tvorby etiket
 • seznámí se s technologií výroby obalu
 • seznámí se s technologií potisku obalu
 • orientuje se v současných trendech

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktická forma zkoušení

 • vypracování samostatné práce (část práce lze zpracovat mimo výuku)

V rámci výuky jsou ověřovány především praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • problematika tvorby etiket
 • technologie výroby obalu
 • technologie potisku obalu
 • současné možnosti obalového designu
 • vizualizace výsledného řešení tvorby etiket

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 - dokáže zcela samostatně používat nástroje pro usnadnění a zrychlení práce. S přehledem si pomocí těchto nástrojů poradí s problémem, který vznikne v průběhu. Výsledná práce je graficky čistá a kvalitní. Vyjadřuje se přesně a jistě. Chápe problematiku a dokáže ji vysvětlit
 • 2 - v práci se nacházejí drobné nedostatky. Problémy, které vzniknou v průběhu práce je schopen řešit teoreticky, prakticky pak s lehkou pomocí učitele. Vyjadřuje se přesně, ale s menší jistotou. Problematiku chápe, ale má nedostatky v její implementaci. Výsledná práce obsahuje drobné závady
 • 3 - při práci se dopouští chyb, které ovšem dokáže pomocí učitele odstranit. Vyjadřuje se částečně nepřesně a s nejistotou. Výsledná práce obsahuje závady, které nebrání funkčnosti.
 • 4 - při práci se neobejde bez pomoci učitele. Dopouští se velkých chyb, které opraví jen se zásahem učitele. Vyjadřuje se nepřesně a nejistě. Výsledná práce obsahuje i chyby týkající se funkčnosti.
 • hranice úspěšnosti zkoušky - nedokáže samostatně pracovat. Na otázky učitele neodpovídá správně. Nechápe problematiku a vůbec nezvládá její implementaci. Výsledná práce obsahuje grafické i gramatické chyby a funkčnost je prakticky nulová.

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

Příručka uživatele aplikace InDesign. [online] 2019 Adobe. [cit. 28. 2. 2019] Dostupné z: https://helpx.adobe.com/cz/indesign/user-guide.html

Kolektiv autorů. Obalový design. 1. vyd. Praha: Slovart, 2009. 320 s. ISBN 978-80-7391-191-1

Adobe Creative Team. Adobe InDesign CS6. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2013. 432 s. ISBN 978-80-2513-803-8

 

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Matura. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné