Detail modulu Kresba (základy)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Kresba (základy)

Kód modulu

82-m-4/AD88

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
 • 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul se zaměřuje na nástroje, materiály a techniky používané v profesionální kresbě. Věnuje se technikám zacházení s nástroji, lineární kresby, stínování objemů, základům perspektivy, nácviku držení stopy a podobně. Žáci získají předhled o dostupných kreslících podkladech, gramáži a povrchu papírů a dalších médií, osvojí si znalost škály tvrdosti grafitových tužek a vlastnosti dalších kreslířských materiálů a specifických nástrojů. Osvojí si také standardizovanou velikostní řadu formátu A0 až A7. Vyzkouší si práci v sedě u stolu i ve stoje u stojanu.

Po absolvování modulu se žák orientuje v nejširší škále výtvarných médií – rozlišuje velikosti, druhy, gramáž a povrchy papírů, na odborné úrovni rozlišuje mezi kreslířskými nástroji, dokáže zvolit vhodný kreslící nástroj pro určitý druh podkladu. Dále žák ovládá základy stínování objemů a disponuje kultivovanější kresebnou linií.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • drží při kresbě nástroje tak, jak je pro daný prostředek a cíl kresby nejvhodnější
 • orientuje se v použití podložek, opor a stojanů při kresbě
 • osvojil si připravit papír jako podklad pro kresbu včetně vypnutí pomocí lepenky a navlhčení na dřevěnou desku nebo rám
 • rozlišuje papír univerzální, ruční, akvarelový, papír pro kresbu pomocí fixů copic, pauzovací papír a další druhy
 • rozumí vlivu gramáže papíru, složení (celulóza, bavlna, bělidla…) na vlastnosti papíru
 • orientuje se v označení grafitových tužek řady H a B
 • využívá ke kresbě mikrotužek, tuh ve dřevě, versatilek, tyčinek dle druhu cvičení
 • Orientuje se v tvrdosti a měkkosti pigmentu u ostatních kreslících prostředků od rudky, uhlu po různé druhy pastelů
 • rozlišuje tvárlivé (plastické) a pevné pryže (gumy) a rozumí, na co se která hodí
 • praktikuje perokresbu inkoustem, tuší, případně barevnými médii
 • rozezná a užívá klasická i zešikmená kaligrafická (ato a redis) pera, technická trubičková
 • experimentuje s barevnými sadami pastelů, mastných a voskových kříd
 • propojuje kresebný projev lavírováním štětcem, případně kolorováním
 • rozlišuje a používá akvarelové pastelky
 • pro vyjádření objemu používá stínování ve formě různých druhů šrafování a tečkování
 • pracuje na kultivaci lineární kresby
 • začíná s hledáním vlastního rukopisu
 • orientuje se v principu výroby paspart a chápe jejich funkci
 • u prašných měkkých pastelů a přírodních uhlů používá fixativ a pracuje s fixativy včetně jejich funkcí

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. příprava kresebných podkladů, média (papíry, velikosti, druhy) podložky a stojany
 2. monochromní kresebné prostředky, jejich původ, výroba, a především vlastnosti
 3. nácvik lineární perokresby, kresby a stínování
 4. nejběžnější barevné pigmenty a pojiva, barevné kreslířské sady, kolorování, kresba štětcem
 5. Závěrečná diskuze nad vytvořenými díly

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní - monologické:

 • odborný výklad s prezentací (popis a vysvětlování nauky o formátech papíru, složení papíru, popisu pigmentů a pojiv)

Metody slovní - dialogické:

 • rozhovor examinační (na prozkoušení velikostí papírů, jejich základního složení a nejužívanějších pigmentů)

Metody názorně - demonstrační: 

 • instruktáž 
 • pozorování a předvádění (pedagog využívá ukázky různých druhů papírů, podložek, stojanů, kreslících prostředků apod.)

Přímé vyučování:

 • praktické předvedení 
  • grafické a výtvarné činnosti (základ tvoří nácvik řezání, napínání papíru, stínování, zacházení s pately, křídami, akvarelovými nástroji a pery.)
 • metoda heuristická (pokus omyl - během samostatné práce žáků na zadáních)

Specifikace samostatné práce:

 • seznam civčení / kritérium splnění
  • napnutí papíru na rám / rovnoměrně vypnutý, pevný povrch bez skvrn a šmouh
  • jedna lineární konturová kresba
  • jedna kresba zaměřená na stínování, tečkování a šrafuru / pečlivost, rytmus, čistota provedení
  • jedna monochromatická studie na volné téma / (hodnoceno v diskuzi)
  • jedna pastelová abstraktní kompozice / (hodnoceno v diskuzi)
  • jedna perokresba na volné téma / (hodnoceno v diskuzi)
  • jedna kolorovaná kresba / (hodnoceno v diskuzi)
  • fixování kresby 
 • domácí práce

  • kolekce cvičení a kreseb zaměřených na osvojení si rozličných výtvarných technik a materiálů

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s nástroji, materiály a technikou používanou v profesionální kresbě
 • seznámí se s technikou zacházení s nástroji, lineární kresby, stínování objemů, základům perspektivy, nácviku držení stopy
 • charakterizuje a má předhled o dostupných kreslících podkladech, gramáži a povrchu papírů a dalších médií
 • seznámí se se škálou tvrdosti grafitových tužek a vlastnosti dalších kreslířských materiálů a specifických nástrojů
 • osvojí si také standardizovanou velikostní řadu formátu A0 až A7
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

1.ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • samostatná práce žáků
  • seznam cvičení / kritérium splnění
 • domácí práce
  • kolekce cvičení a kreseb 
 • ústní forma zkoušení se znalosti  formátů, především rozměr A4 (210×297 mm) a B1 (700×1000 mm), případně z nejznámějších pigmentů a pojiv jako jsou oxid železitý, oxid titaničitý, sulfid kademnatý, grafit, saze… . 

V rámci výuky jsou ověřovány především praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • nástroje, materiály a techniky používané v profesionální kresbě
 • techniky zacházení s nástroji, lineární kresby, stínování objemů, základům perspektivy, nácviku držení stopy
 • předhled o dostupných kreslících podkladech, gramáži a povrchu papírů a dalších médií

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • Prospěl: žák řemeslně zvládá úkoly, kompletně odevzdá celý soubor, zvládá kompozici do formátu, čistotu provedení,modelaci světla a stínu, kvalitu stínování, kvalitu kresebné linie, vhodně zvládá barevnost 
 • Neprospěl: žák není schopen dostatečně řemeslně zvládnout úkoly, odevzdané práce školní i domácí jsou na velmi nízké umělecké úrovni a nejsou kompletní
 • Hranice úspěšnosti zkoušky – kompletně odevzdá celý soubor, řemeslně zvládá úkoly

Je vhodné z důvodu větší objektivity přibrat do hodnocení prací další odborníky.

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

TEISSIG, Karel. Technika kresby. Praha: Artia, 1986. Umělcova dílna.

KRIZEK, Donna. Techniky kresby: přes 200 tipů, rad a ukázek názorných postupů. Přeložil Tomáš SUCHÁNEK. Brno: Zoner Press, 2013. Naučte se kreslit. ISBN 978-80-7413-243-8.

SMITH, R., Encyklopedie výtvarných technik a materiálů, Slováry, 2000

PARRAMÓN, José María. Jak kreslit: historické pozadí, materiály a pomůcky, techniky a postupy, teorie a praxe umění kresby. Praha: Svojtka a Vašut, 1995. Jak na to. ISBN 80-7180-045-7.

PARRAMÓN, José María. Perspektiva pro výtvarníky: správné užití perspektivy v kresbě a malbě. České vyd. 2. Praha: Jan Vašut, 1998. Jak na to (Jan Vašut). ISBN 80-7236-041-8.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Trnka. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné