Detail modulu Tvorba logotypu a jednotného vizuálního stylu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Tvorba logotypu a jednotného vizuálního stylu

Kód modulu

82-m-4/AD75

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
 • 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je seznámit žáky s teorií barev, kompozicí, teorií symbolu, typografií a tvorbou logomanuálu tak, aby byli schopni tvořit vlastní logotyp a jednotný vizuální styl.

Po absolvování modulu žák vytvoří kvalitní logotyp a jednotný vizuální styl na základě znalostí z oblasti typografie, barev, kompozice.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • používá tvorbu logotypu a jednotného vizuálního stylu
  • používá principy barevných modelů, teorii barev, jejich působení, využívá znalostí v oblasti propagační grafiky
  • volí odpovídající barevné kombinace ve vztahu k výtvarnému záměru a jeho obsahové náplni
  • používá principy kompozičních postupů
  • volí odpovídající kompozice ve vztahu k výtvarnému záměru a jeho obsahové náplni
  • používá symboliku geometrických útvarů a barev
  • vytváří písmo na základě znalostí jeho proporcí a pravidel tvorby
  • vytváří logomanuál
 • navrhne logotyp s ohledem na zaměření subjektu,
 • navrhne jednotný vizuální styl a jeho jednotlivé prvky.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy vzdělání:

 1. Teorie tvorby logotypu a jednotného vizuálního stylu
 • teorie barev
  • proměny světla, působení barev na člověka
  • barvy v grafickém designu
  • přímé a výtažkové barvy
  • psychologické vnímání barev.
 • kompozice
  • zlatý řez, optický a geometrický střed
  • působení prvků v ploše
  • formáty
  • kompoziční postupy.
 • teorie symbolu
  • symbolika geometrických útvarů
  • symbolika barev
 • typografie
  • zásady tvorby písma
  • proporce písma
  • kompozice textu v ploše.
 1. Tvorba logomanuálu
 • účel
 • obsah
 • pravidla tvorby
 1. Tvorba jednotného vizuálního stylu -  grafického manuálu
 • účel
 • obsah
 • pravidla tvorby

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologické výklady - vysvětlování, výklad - odborný výklad s prezentací.

Metody názorně demonstrační:

 • pozorování, předvádění, projekce - konkrétní užití kompozičních principů, barevných kombinací, typografických řešení, ukázky logotypů a logomanuálu.

Metody praktické:

 • grafické a výtvarné činnosti - tvorba vlastního logotypu
 • hodnocená samostatná práce 

Specifikace samostatná grafické práce:

 • zpracovaní logotypu
 • zpracování jednotného vizuálního stylu subjektu

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s teorií tvorby logotypu a jednotného vizuálního stylu
 • seznámí se a následně popíší možnosti práce s kompozicí, užitím barev a písma.
 • používá postupy a využívá poznatky při tvorbě vlastní grafiky s použitím kompozičních principů, barevných kombinací a typografických řešení
 • navrhnou logomanuál
 • navrhnou  jednotný vizuální styl -  grafický manuál

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktické zkoušení:

 • samostatná grafická práce
  • tvorba logomanuálu
  • tvorba jednotného vizuálního stylu

Ověřované okruhy:

 • teorie barev
 • kompozice
 • teorie symbolu
 • typografie
 • tvorba logomanuálu
 • tvorba jednotného vizuálního stylu

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 90 až 100 % grafický projev je přesný a estetický, výsledky činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky, žák je schopen pracovat sám
 • 2 – 75 až 89 % kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků, grafický projev je estetický, bez větších nepřesností, žák je schopen pracovat samostatně nebo s menší pomocí
 • 3 – 60 až 74 % v kvalitě výsledků činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky, žák je schopen pracovat samostatně podle návodu učitele
 • 4 – 40 až 59 % v kvalitě výsledků činnosti a grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický, závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit, při samostatném studiu má velké potíže
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 39 % kvalita výsledků činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky, závažné nedostatky a chyby nedovede žák opravit ani s pomocí učitele, nedovede samostatně studovat

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s absencí do 25 %.

Doporučená literatura

Photoshop user guide. [online] © 2019 Adobe. [cit. 6. 2. 2019] Dostupné z: https://helpx.adobe.com/cz/photoshop/user-guide.html

Příručka uživatele aplikace Illustrator. [online] © 2019 Adobe. [cit. 12. 2. 2019] Dostupné z: https://helpx.adobe.com/cz/illustrator/user-guide.html

Příručka uživatele aplikace InDesign. [online] © 2019 Adobe. [cit. 12. 2. 2019] Dostupné z: https://helpx.adobe.com/cz/indesign/user-guide.html

HASHIMOTO, Alan. Velká kniha digitální grafiky a designu. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 384 s. ISBN 978-80-251-2166-5.

AMBROSE, Gavin. Grafický design: typografie. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 175 s. ISBN 978-80-251-2967-8.

AIREY, David. Logo: nápad, návrh, realizace. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 213 s. ISBN 978-80-251-3151-0.

HEALEY, Matthew. Design loga: analýza úspěchu 300+ mezinárodních značek. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 240 s. ISBN 978-80-251-3608-9.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Barbora Ilčíková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné