Detail modulu Zhotovení výrobků dle technické dokumentace

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Zhotovení výrobků dle technické dokumentace

Kód modulu

82-m-3/AD67

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Profesní kvalifikace

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 82-51-L02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

72

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení dovedností v oblasti zhotovení výrobku dle technické dokumentace. Žák se seznámí se:

 • zhotovením uměleckořemeslných prvků (hlavně nábytku a jeho částí, zdobných technik aj.)
 • s dovedností výroby uměleckořemeslných výrobků – nábytku, zdobných prvků v historickém kontextu (slohového nábytku a jeho dekoračních prvků…)
 • s užitím různých truhlářských konstrukcí a spojů,  konstrukčních materiálů a spojovacích prostředků (řezivo, velkoplošné materiály, kolíky, lepidla aj.)
 • se schopností číst a orientovat se v technické dokumentace a v technických výkresech

Po absolvování modulu žák zhotoví výrobek dle technické dokumentace.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • čte technickou dokumentaci a technický výkres  
 • zvolí vhodný postup zhotovení výrobku
 • připraví pracoviště na daný výrobek
 • připraví vhodné pomůcky a nástroje
 • provede výrobu uměleckořemeslného výrobku nebo jeho částí podle technické dokumentace (nábytek, stavebně truhlářský výrobek)
  • různými materiály
  • různými technikami
 • provede zhotovení uměleckořemeslného výrobku odpovídajícími konstrukčními spoji za použití odpovídajících konstrukčních materiálů a spojovacích prostředků podle technické dokumentace
 • dodržuje BOZP

Kompetence ve vazbě na NSK

 • vazba na profesní kvalifikaci NSK:
  • Truhlář nábytkář 33-001-H
  • Stavební truhlář 33-002-H

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. zhotovení uměleckořemeslných výrobků nebo jejich částí různými materiály podle technické dokumentace
 2. zhotovení uměleckořemeslných výrobků nebo jejich částí různými technikami podle technické dokumentace
 3. zhotovení uměleckořemeslných výrobků nebo jejich částí různými konstrukčními spoji podle technické dokumentace
 4. zhotovení uměleckořemeslných výrobků nebo jejich částí různými spojovacími prostředky podle technické dokumentace
 5. zhotovení uměleckořemeslného výrobků nebo jejich částí v různých měřítkách (zvětšování x zmenšování) podle technické dokumentace

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metoda slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlení, výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuze)

Metoda názorné demonstrace:

 • předvedení technologických postupů
 • pozorování demonstrace

Metody praktické:

 • nácvik praktických dovedností

Specifikace samostatné práce:

 • praktická část 
  • výroba uměleckořemeslného výrobku nebo jeho částí podle technické dokumentace (nábytek, stavebně truhlářský výrobek) různými materiály a různými technikami

  • provede zhotovení uměleckořemeslného výrobku odpovídajícími konstrukčními spoji za použití odpovídajících konstrukčních materiálů a spojovacích prostředků podle

Učební činnosti žáků:

 • seznamí se s technologickým postupem
 • seznamí se s možnými způsoby výroby výrobku
 • učí se určovat kvalitu a možné závady 
 • seznamí se s pomůckami a nářadím
 • seznamí se s možnými riziky při výrobě výrobku
 • stanoví vhodný technologický postup zhotovení výrobku
 • zvolí vhodný materiál na daný výrobek dle výkresu
 • používá správné pomůcky a nástroje
 • vyhodnotí úspěšnost vytvořeného výrobku
 • dodržuje BOZP 

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktická forma zkoušení

 • praktickým předvedením s ústním vysvětlením

Samostatná práce žáků:

 • praktické zhotovení uměleckořemeslného výrobků dle zadání

V rámci výuky jsou ověřovány především praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • technická dokumentace a technický výkres   
 • postup zhotovení výrobku
 • připrava pracoviště na daný výrobek
 • připrava vhodných pomůcek a nástrojů
 • výroba uměleckořemeslného výrobku nebo jeho částí podle technické dokumentace (nábytek, stavebně truhlářský výrobek) různými materiály a různými technikami
 • zhotovení uměleckořemeslného výrobku odpovídajícími konstrukčními spoji za použití odpovídajících konstrukčních materiálů a spojovacích prostředků podle technické dokumentace
 • BOZP

 

Kritéria hodnocení

Prospěl – neprospěl

Kritéria hodnocení vychází z hodnocení standardu profesní kvalifikace

 • správnost čtení a vyhodnocení technologické dokumentace
 • správnost zvolené technologie
 • zvolení vhodných pomůcek a nástrojů
 • samostatnost
 • organizace pracoviště
 • kvalita provedené práce
 • rozměrová a tvarová správnost porovnáním s výkresovou dokumentací
 • dodržení BOZP

Hodnocení:

 • 1 – žák splnil všechna požadovaná kritéria bez připomínek -  zhotovený výrobek odpovídá výkresové dokumentaci
 • 2 – žák splnil všechna požadovaná kritéria, práce vykazuje nepodstatné nedostatky
 • 3 – žák splnil všechna požadovaná kritéria, práce vykazuje drobné nedostatky
 • 4 – žák splnil všechna požadovaná kritéria, ale práce vykazuje nedostatky, ale je použitelná
 • hranice úspěšnosti zkoušky  – žák nesplnil dané požadavky  

Doporučená literatura

NUTSCH, W., Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře, Europa – Sobotáles, 2000, 80-85920-62-X

Peter Peschel a kol., Dřevařská příručka, tabulky technické údaje, Praha – Sobotáles, 2002, ISBN 80-85920-84-0

Elmar Josten, Truhlářské konstrukce, Grada, 2011, ISBN 80-24729602

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radek Hejkal. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné