Detail modulu Technické kreslení, zobrazování a čtení výkresů

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Technické kreslení, zobrazování a čtení výkresů

Kód modulu

82-m-3/AD66

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 82-51-H/04 Umělecký keramik
 • 82-51/H08 Umělecký sklenář
 • 82-51/H06 Umělecký štukatér
 • 82-51/L02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva
 • 82-51/L05 Uměleckořemeslné zpracování skla
 • 82-51/L04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení významu technického kreslení, zobrazování objektů a čtení výkresů. Žák se seznámí se základními atributy technického kreslení jako je:

 • orientace v technické dokumentaci
 • použití technických výkresů
 • konstrukce geometrických tvarů
 • kosoúhlé zobrazování
 • perspektivní zobrazování
 • čtení z výkresové dokumentace

Po absolvování modulu žák dokáže samostaně pracovat s technickými výkresy a zvládá rýsování geometrických tvarů, mnohoúhelníků, úseček a přímek, kosoúhlé promítání a perspektivní zobrazování. Žák čte technické výkresy.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • vysvětlí používání technického kreslení a charakterizuje důvody vytváření technické dokumentace
 • orientuje se v technické dokumentaci
 • charakterizuje druhy výkresů a jejich použití
 • zpracuje základní geometrické konstrukce
  • rýsuje geometrické tvary

  • rýsuje mnohoúhelníky

  • rýsuje úsečky a přímky

  • rýsuje pomocí kosoúhlého promítání a perspektivního zobrazování

 • zobrazuje objekty v kosoúhlém promítání a perspektivním zobrazování
 • čte z výkresové dokumentace a orientuje se v ní

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Technické kreslení:
 • důvody vytváření výkresů a jejich používání
 • obsah technických výkresů
 • druhy výkresů
 1. Zobrazování:
 • základní geometrické tvary
 • mnohoúhelníky
 • úsečky, přímky
 • kosoúhlé promítání
 • perspektivní zobrazování
 1. Čtení výkresů:
 • orientace ve výkresech
 • čtení z výkresů
 • popis použitého značení ve výkresech

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu (diskuze, ústní zkoušení)

Specifikace samostatné práce:

 • zpracování objektů  dle jednotného zadání ( výrobek dílec)
 • zobrazování objektů ( konstrukce geometrických tvarů, kosoúhlé zobrazování, perspektivní zobrazování)
 • technický výkres formátu A3

Učební činnosti žáků:

 • vysvětlí používání technického kreslení
 • charakterizuje důvody vytváření technické dokumentace
 • charakterizuje druhy výkresů a jejich použití
 • orientuje se a čte v technické dokumentaci
 • zpracuje základní geometrické konstrukce

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení:

 • základní pojmy a terminologie

Ústní forma zkoušení:

 • čtení výkresů

Samostatná práce žáků:

 • zobrazování objektů dle zadání

V rámci výuky jsou ověřovány teoretické i praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • chrakteristika technického kreslení
 • obsah technických výkresů
 • druhy výkresů
 • zobrazování základních geometrických tvarů ( mnohoúhelníky, úsečky, přímky, kosoúhlé promítání, perspektivní zobrazování)
 • čtení výkresů

Kritéria hodnocení

Prospěl – neprospěl

 • 1 – 100 % – 88 % správnosti odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení zobrazení jednotlivých objektů
 • 2 – 87 % – 74 % správnosti odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení zobrazení jednotlivých objektů
 • 3 – 73 % – 59 % správnosti odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení zobrazení jednotlivých objektů
 • 4 – 58 % – 43 % správnosti odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení zobrazení jednotlivých objektů
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 43 % správnosti odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení a správné řešení zobrazení jednotlivých objektů

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

NUTSCH, Wolfgang, Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře, Sobotáles, ISBN: 978-80-86706-20-7

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Findeis. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné