Detail modulu Ruční opracování materiálů

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Ruční opracování materiálů

Kód modulu

82-m-3/AD65

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Délka modulu (počet hodin)

36

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení dovedností a znalostí ručního opracování materiálů při výrobě jednoduchého výrobku. Žák se zaměří na postupy zhotovení jednoduchého výrobku za použití ručního nářadí. Žák  dodržuje pracovní postupy jednotlivých dílů, jejich sesazení a lepení, povrchovou úpravu broušením.

Cílem modulu je zhotovení výrobku pomocí znalostí ručního opracování materiálů a jeho dokončení povrchovou úpravou broušením.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje jednotlivé postupy ručního opracování
 • ručně opracuje jednotlivé díly výrobku
 • rozrýsuje jednotlivé díly a konstrukční spoje
 • vyrobí jednotlivé díly a konstrukční spoje
 • provede suchou montáž výrobku a montáž lepením
 • dokončí výrobek povrchovou úpravou broušením

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy vzdělávání:

 1. Postupy ručního opracování
 • výběr materiálu
 • jednotlivé pracovní operace
 1. Ruční opracování:
 • ohoblování materiálu na přesný rozměr
 • rozrýsování jednotlivých dílů
 • nakrácení dílů
 • rozrýsování konstrukčních spojů
 • výroba konstrukčních spojů
 1. Montáž výrobku:
 • suchá montáž
 • montáž lepením
 1. Povrchová úprava:
 • broušení

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Metody názorně demonstrační:

 • názorné předvedení jednotlivých operací s výkladem

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu (diskuze, písemná práce, ústní zkoušení)

Specifikace samostatné práce žáků:

 • výroba jednoduchého výrobku včetně povrchové úpravy broušením

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s postupy ručního opracování
 • prakticky se seznámí s ručním opracováním materiálů
 • seznámí se s montáží výrobku
 • seznámí se a provede povrchovou úpravu výrobku

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktická forma zkoušení:

 • samostatná práce žáků - výroba jednoduchého výrobku

Ověřované okruhy:

 • správné použití pracovních postupů
 • správné provedení jednotlivých pracovních operací
 • přesnost konstrukčních spojů
 • rozměrová přesnost výrobku
 • celkový vzhled výrobku

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 100 % – splnění zadání a jednotlivých operací( postup, montáž lepením, povrchová úprava)
 • 2 – 87 % – splnění zadání a jednotlivých operací( postup, montáž lepením, povrchová úprava s drobnými nedostatky)
 • 3 – 73 % – splnění zadání a jednotlivých operací( postup, montáž lepením, povrchová úprava s nedostaky)
 • 4 – 58 % – splnění zadání a jednotlivých operací( postup, montáž lepením, povrchová úprava s vážnými nedostatky)
 • hranice úspěšnosti zkoušky – žák nesplnil dané požadavky  

Doporučená literatura

KŘUPALOVÁ Zdeňka, Technologie, pro 1. ročník SOU oborů zpracování dřeva, Sobotáles, ISBN: 80-85920-74-3

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Findeis. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné