Detail modulu Klasifikace písem, názvosloví, druhy a rodiny, autorské právo

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Klasifikace písem, názvosloví, druhy a rodiny, autorské právo

Kód modulu

82-m-4/AD63

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
 • 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je seznámit žáky s klasifikací písma, názvoslovím a typografickými pojmy a problematikou autorského zákona týkající se daného odvětví.

Po absolvování modulu žák vyjmenuje dělení písma, používá správné názvosloví a typografické pojmy, popíše problematiku autorského zákona a zacházení s díly Creative commons.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • vyjmenuje dělení písma (ON 88 1101 Klasifikace tiskových písem) a jednotlivé skupiny písem
 • popíše pojem rodina a druhy písma (řezy)
 • používá správně typografické pojmy (pojmy sazby, popis písmového znaku)
 • popíše problematiku autorského zákona (autorské dílo, vlastnická práva, kolektivní správci děl apod.)
 • vyjmenuje prvky licenční smlouvy
 • popíše používání Creative commons

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Písmo:
 • charakteristické znaky typů písma
 • ON 88 1101 Klasifikace tiskových písem, jednotlivé skupiny písem
 • základní pojmy (rodina písma, řez, proklad, prostrkání, verzálky, minusky, ...)
 1. Autorské právo:
 • autorské dílo
 • vlastnická práva
 • kolektivní správci děl
 • osobnostní práva
 • model a property release
 • obsah licenční smlouvy
 • Creative commons

 

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologické výklady - vysvětlování, výklad - odborný výklad s prezentací - písmo, autorské právo.

Metody názorně demonstrační:

 • pozorování, projekce - ukázky znaků písma, základních pojmů na konkrétních příkladech, ukázky licenčních smluv

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu(diskuze)
 • hodnocená písemná práce 

Specifikace písemné práce:

 • typografické názvosloví
 • klasifikace písem
 • autorské dílo
 • vlastnická práva
 • kolektivní správci děl
 • osobnostní práva
 • model a property release
 • obsah licenční smlouvy
 • Creative commons

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíší znaky písma, základní pojmy, klasifikaci tiskových písem
 • charakterizuje a popíše problematiku autorského zákona
 • aktivně se zapojují do výuky a zodpovídají kontrolní otázky vyučujícího

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná forma zkoušení

 • písemné ověřování znalostí
  • typografické názvosloví
  • klasifikace písem
  • autorské dílo
  • vlastnická práva
  • kolektivní správci děl
  • osobnostní práva
  • model a property release
  • obsah licenční smlouvy
  • Creative commons

Ověřované okruhy:

 • písmo a všechny okruhy spadající pod tuto kapitolu,
 • autorské právo a všechny okruhy spadající pod tuto kapitolu.

 

 

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 90 až 100 % výsledky činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky, žák je schopen pracovat sám
 • 2 – 75 až 89 % kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků, žák je schopen pracovat samostatně nebo s menší pomocí
 • 3 – 60 až 74 % v kvalitě výsledků činnosti se projevují častější nedostatky, žák je schopen pracovat samostatně podle návodu učitele
 • 4 – 40 až 59 % v kvalitě výsledků činnosti se projevují nedostatky, závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit, při samostatném studiu má velké potíže
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 39 % kvalita výsledků činnosti má vážné nedostatky, závažné nedostatky a chyby nedovede žák opravit ani s pomocí učitele, nedovede samostatně studovat

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s absencí do 25 %.

Doporučená literatura

STŘÍBRNÝ, Petr. Základy typografie: 100 principů pro práci s písmem. Praha: Slovart, 2010. 208 s. ISBN 978-80-7391-404-2.

AMBROSE, Gavin. Grafický design: typografie. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 175 s. ISBN 978-80-251-2967-8.

NOGA, Pavel. Typografický plakát. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 166 s. ISBN 978-80-210-8063-8.

HASHIMOTO, Alan. Velká kniha digitální grafiky a designu. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 384 s. ISBN 978-80-251-2166-5.

WIGAN. Mark. Umění ilustrace: vizuální myšlení. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 176 s. ISBN 978-80-251-2970-8.

Zákon č. 121/2000 Sb.Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). [online] © AION CS, s.r.o. [cit. 2. 3. 2019] Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Barbora Ilčíková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné