Detail modulu Secese

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Secese

Kód modulu

82-m-4/AD60

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

82–41–M/03 Scénická a výstavní tvorba
82–41–M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

znalost modulů:

 • Postimpresionismus
 • Impresionismus
 • Renesance a manýrismus v Itálii

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí secesní malby, sochy, šperku, grafiky a architektury. Žák se seznámí s umělecko-historickým vývojem secese a jejím vlivem na vývoj výtvarného umění.

Po absolvování modulu žák charakterizuje umělecko-historické období secese.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje secesní umění
 • charakterizuje architekturu secese ve světě a v Čechách
 • charakterizuje secesní malbu a grafiku ve světě a v Čechách
 • charakterizuje secesní sochu a užité umění ve světě a v Čechách
 • charakterizuje fotografii v období secese
 • vyjmenuje umělce a jeho díla, zařadí je do historického kontextu, popíše umělecká díla dané éry
 • nakreslí půdorysy staveb či kompozice jednotlivých děl
 • vysloví svůj názor na umění secese, a její dopad na společnost

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy vzdělání:

 1. Secese její umělecko-historickým vývoj a její vliv na umění
 • představení secese jakožto posledního uměleckého směru, který prostupuje všechny sféry umění
 • architektura secese ve světě a v Čechách
 • secesní malba a grafika ve světě a v Čechách
 • secesní socha a šperk ve světě a v Čechách
 • fotografie v období secese
 1. Umělci secese a jejich díla,
 • zařazení do historického kontextu
 • popis uměleckých děl dané éry
 1. Kresba a kompozice secesních děl 
 • půdorysy staveb
 • kompozice uměleckých děl
 1. Secese, a její dopad na společnost

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.
Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury
 • ukázky děl či jednotlivých architektonických prvků
 • orientace žáků v učivu (diskuze, písemná práce, ústní zkoušení)
 • hodnocená samostatná písemná práce 

Specifikace samostatné písemné práce:

 • teoretická část - teoretický popis tématu, vysvětlení pojmů
 • praktická část - porovnání děl a jejich témat s předchozími historizujícími obdobími, výsledky porovnání
 • závěr - výsledky práce
 • zpracování na 3 - 6 stran včetně příloh (schémata, fotografie aj.)

Učební činnosti žáků:

 • charakterizuje pojem secese
 • vyjmenuje a charakterizuje umělce secese včetně jejich díla
 • kreslí kompozice jednotlivých děl secese ( půdorysy staveb, kompozice uměleckých děl)
 • charakterizuje vliv secese na společnost

 

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie
 • písemná práce
 • rozbor díla - kresby

V rámci výuky jsou ověřovány především teoretické dovednosti formou písemné práce.

Ověřované okruhy:

 • charakteristika secese
 • umělci secese a jejich díla
 • kresba a kompozice děl secese
 • secese a její vliv na společnost

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 100% správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení, správné řešení rozboru díla - kresby
 • 2 - 83% správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení, správné řešení rozboru díla - kresby
 • 3 - 75% správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení,řešení rozboru díla - kresby s malými nedostatky
 • 4 - 63% správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení,řešení rozboru díla - kresby s pomocí učitele
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 50% správných odpovědí v teoretickém testu nebo ústním zkoušení, nesprávné řešení rozboru díla - kresby

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s absencí do 25 %.

Doporučená literatura

MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. 2. vyd. Praha: Idea servis, 2001. ISBN 80-859-7037-6.
PIJOAN, José. Dějiny umění / 8. Praha-Malešice: Svoboda, grafické závody, n.p., závod 5, 1985. ISBN 01-503-85.
CHÄTELET, Albert. Světové dějiny umění. Praha: Agentura CESTY, 1996. ISBN 80-718-1055-X.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ondřej Maslák. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné