Detail modulu Kresba (navrhování designu)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Kresba (navrhování designu)

Kód modulu

82-m-4/AD58

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
 • 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je vyložit látku tak, aby jí porozuměl začínající žák. Jasně informuje o designerských nápadech užitých v profesionální praxi.
Modul je zaměřen na designerské přístupy s ohledem na stavbu, proporci, materiálovou strukturu, kompozici a realizaci výsledného návrhu. Modul rozebírá různé způsoby, jak rozvinout schopnost pozorovat a zaznamenat nápady na papíře. Teorie designerského jazyka je základem k další praktické zkušenosti, na kterou navazují další odborné moduly.

Žák po absolvování modulu využije v praxi znalost kresebných technik v propojení s designovou terminologií.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • používá názvosloví týkající se designu
 • využívá znalosti základního designerského jazyka
 • osvojuje si výtvarné a tvůrčí zásady
 • osvojuje si designerské přístupy s ohledem na stavbu, proporci, materiálovou strukturu, kompozici a realizaci
 • snaží se porozumět vztahům mezi formou a prostorem
 • má přehled o podkladových materiálech pro designerskou kresbu
 • osvojuje si kompoziční dovednosti, umístění do formátu
 • používá výrazové možnosti navrhovaného designu ve vztahu k reprezentaci a účelu kresby

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy vzdělání:

1. Úvod

 • designerské přístupy
 • výtvarné zásady
 • design jako proces tvorby
 • soudobý design
 • účel kresby, komu je kresba určena

2. Techniky a typy kresby

 • dvourozměrný a trojrozměrný typ kresby
 • typy uměleckých skic podle záměru
 • pozorovací skica
 • analytická skica

3. Formát a kompozice

 • umístění do formátu
 • kompozice
 • rozměry standardizovaných papírů

4. Materiály

 • druhy papíru
 • skicák
 • kreslící prostředky pevné
 • kreslící prostředky tekuté

5. Reprezentace a kresba, realizace

 • srozumitelnost a prezentace návrhu
 • myšlenka návrhu
 • komunikace

 

 

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologický výklad s prezentací(designerské přístupy, terminologie)
 • orientace žáků v učivu (diskuze, ústní zkoušení)

Metody názorně demonstrační:

 • pozorování, předvádění, projekce - ukázky jednotlivých typů kreseb a jejich použití na konkrétních příkladech

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu(diskuze, ústní zkoušení)
 • znalost kresebných postupů 
 • orientace v historii designu
 • orientace v soudobém designu
 • hodnocení písemných prací
 • hodnocení ústního zkoušení
 • aktivní zapojení do výuky
 • zodpovídání na kontrolní otázky vyučujícího

Specifikace domácího úkolu:

 • zadaný úkol s ohledem na individuální dovednosti žáků
 • příprava referátu(například výběr známého českého nebo zahraničního designéra)

Specifikace písemné práce:

 • základní pojmy designerského jazyka

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s designovou terminologií
 • aktivně se zapojují do výuky a zodpovídají kontrolní otázky vyučujícího
 • používá postupy a využívá poznatky při navrhování
 • používá postupy a využívá poznatky designerského kreslení
 • získané teoretické vědomosti aplikuje na konkrtétní praktické zadání

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník nebo 2.ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ústní forma zkoušení

 • znalosti odborné terminologie
 • prezentace referátu

Písemná forma zkoušení

 • základní pojmy designerského jazyka

Ověřované okruhy:

 • znalosti kresebných technik a designerských postupů
 • nástroje a materiály v profesionální kresbě
 • předhled o současném navrhování designu

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – žák výborně využívá znalosti kresebných technik a designerských postupů. Ústní zkoušení, odevzdané písemné práce i domácí práce jsou na vysoké úrovni.
 • 2 – žák velmi dobře využívá znalosti kresebných technik a designerských postupů. Ústní zkoušení, odevzdané písemné práce i domácí práce jsou na chvalitebné úrovni.
 • 3 – žák dobře využívá znalosti kresebných technik a designerských postupů. Ústní zkoušení, odevzdané písemné práce i domácí práce jsou na dobré úrovni.
 • 4 – žák dostatečně využívá znalosti kresebných technik a designerských postupů. Ústní zkoušení, odevzdané písemné práce i domácí práce jsou na nízké úrovni.
 • hranice úspěšnosti zkoušky – žák nedostatečně využívá znalosti kresebných technik a designerských postupů. Ústní zkoušení, odevzdané písemné práce i domácí práce nejsou dostatečné úrovně.

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 25%.

Doporučená literatura

ZELL, Mo. Škola kreslení a modelování pro architekty. Slovart, 2008. 144 s. ISBN 978-80-7391-154-6

SMITH, Ray. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. - 3. vyd. Slovart, 2013. 384 s. ISBN 978-80-7391-482-0.

AMBROSE, Gavin. Designové myšlení – Grafický design. Computer press, 2008. 192 s. ISBN 978-80-2513-245-6

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Háblová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné