Detail modulu Adobe InDesign (+uvedení alternativ vhodných na sazbu tiskovin)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Adobe InDesign (+uvedení alternativ vhodných na sazbu tiskovin)

Kód modulu

82-m-4/AD55

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
 • 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je práce v programu Adobe InDesign, základní orientace v programech QuarkXPress a Scribus. Žák se naučí navrhovat stránky, vysázet text, správně připravovat dokumenty pro tisk i digitální média.

Po absolvování modulu žák tvoří odpovídající grafické práce v programech Adobe InDesign, QuarkXPress, Scribus.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 •  
 • pracuje v programu Adobe InDesign
 • pracuje v programu QuarkXPress
 • pracuje v programu Scribus
 • navrhuje stránky
 • pracuje s textem a jeho volbami
 • pracuje s textovými rámečky, upravuje textové rámečky
 • pracuje s obrázky a objekty a upravuje je
 • připravuje dokumenty pro tisk i digitální média
 • využívá znalosti softwaru při tvorbě vlastní grafiky

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy vzdělání:

 1. Adobe InDesign:
 • vytvoření nového dokumentu,
 • okno dokumentu – přehled,
 • definování přednastavení dokumentu,
 • nástroje pro práci s textem - textový nástroj, nástroj text na cestě, výběr textu, zarovnání textu,
 • vytváření textových rámečků,
 • přidávání nových stránek do dokumentu,
 • přidání značky čísla stránky na vzorovou stránku,
 • panel Kontrola před výstupem - přehled,
 • určení tiskových značek,
 • tisk oblasti spadávky anebo popisu,
 • vyřazení dokumentu pro tisk brožury,
 • export do Adobe PDF,
 • přednastavení Adobe PDF.
 1. QuarkXPress:
 • nástroje Textový obsah, Objekt, Obrázkový obsah,
 • paleta Vzhled stránky,
 • menu Sestava, Exportovat sestavu do PDF.
 1. Scribus:
 • nástroje Textový rámec, Obrázek,
 • operace s textem,
 • operace s objekty,
 • kontrola před tiskem, export.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologické výklady - vysvětlování, výklad - princip a ovládání jednotlivých programů, jejich nástrojů.

Metody názorně demonstrační:

 • pozorování, předvádění, projekce - ukázky práce s jednotlivými programy na konkrétních příkladech.

Metody praktické:

 • grafické a výtvarné činnosti - tvorba vlastní práce

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu (diskuze, ústní zkoušení)
 • hodnocená samostatná grafická práce 

Specifikace samostatné grafické práce:

 • výstupem jsou tři dokumenty připravené pro tisk ve formátu .pdf, každý vytvořený v jiném programu
  • Adobe InDesign
  • QuarkXPress
  • Scribus
 • téma práce - Vlastní časopis
  • jeden zaměřený na mladého uživatele,
  • druhý zaměřený vybranou profesi
  • třetí zaměřený na seniory
 • podmínkou je použití textových nástrojů
 • práce s obrázky a objekty

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíší možnosti práce v jednotlivých programech,
 • učí se postupy a využívají poznatky při tvorbě vlastní práce s použitím jednotlivých nástrojů v daných programech.

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. nebo 2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktické zkoušení

 • samostatná grafická práce (výstupem jsou tři dokumenty připravené pro tisk ve formátu .pdf, každý vytvořený v jiném programu  Adobe InDesign, QuarkXPress a Scribus)

Ověřované okruhy:

 • navrhování stránek
 • práce s textem a textovými rámečky
 • práce s obrázky a objekty
 • příprava dokumentů pro tisk
 • práce v programu Adobe InDesign
 • práce v programu QuarkXPress
 • práce v programu Scribus

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

•    1 – 90 až 100 % grafický projev je přesný a estetický, výsledky činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky, žák je schopen pracovat sám

•    2 – 75 až 89 % kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků, grafický projev je estetický, bez větších nepřesností, žák je schopen pracovat samostatně nebo s menší pomocí

•    3 – 60 až 74 % v kvalitě výsledků činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky, žák je schopen pracovat samostatně podle návodu učitele

•    4 – 40 až 59 % v kvalitě výsledků činnosti a grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický, závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit, při samostatném studiu má velké potíže

•    hranice úspěšnosti zkoušky – 39 % kvalita výsledků činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky, závažné nedostatky a chyby nedovede žák opravit ani s pomocí učitele, nedovede samostatně studovat

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s absencí do 25 %.

Doporučená literatura

BŘÍZA, Vladimír. Acrobat 7 podrobně a prakticky. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 123 s. ISBN 80-247-1938-X.

HASHIMOTO, Alan. Velká kniha digitální grafiky a designu. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 384 s. ISBN 978-80-251-2166-5.

Příručka uživatele aplikace InDesign. [online] © 2019 Adobe. [cit. 12. 2. 2019] Dostupné z: https://helpx.adobe.com/cz/indesign/user-guide.html

LOUREKAS, P. a WEINMANNOVÁ, E. QuarkXPress 6 pro Windows a Macintosh. SoftPress, 2004. 510 s. ISBN 8086497690.

WHITE, R. Beginning Scribus. Berlín: Springer, 2015. 350 s. ISBN 9781484207239.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Barbora Ilčíková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné