Detail modulu Práce s obrázky a jinými objekty, nastavení stylů pro tyto objekty

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Práce s obrázky a jinými objekty, nastavení stylů pro tyto objekty

Kód modulu

82-m-4/AD53

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
 • 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v programu Adobe InDesign. Žák se naučí pracovat s obrázky, objekty, objektovými rámečky, styly objektů, tvořit odpovídající grafické práce v daném programu.

Po absolvování modulu žák pracuje s obrázky, objekty, objektovými rámečky, styly objektů při tvorbě vlastní grafické práce.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • seznámí se s grafickým softwarem Adobe InDesign
 • pracuje s obrázky a jejich volbami
 • pracuje s objekty a jejich volbami
 • pracuje s objektovými rámečky a jejich volbami
 • pracuje se styly objektů
 • využívá znalosti softwaru při tvorbě vlastní grafiky
 • vytváří pomocí daných nástrojů vlastní grafiky

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy vzdělání:

 1. Seznámení se s grafickým softwarem Adobe InDesign
 2. Obrázky a objekty
 • nástroje pro práci s objekty
 • nástroj pro výběr a přímý výběr
 • panel Zarovnání – přehled, zarovnání nebo rozmístění objektů
 • zarovnání objektů pomocí nástroje Mezera
 1. Objektové rámečky
 • nástroj elipsovitý rámeček
 • obdélníkový rámeček
 • mnohoúhelníkový rámeček
 1. Styly objektů - Panel Objektové styly
 • přehled
 • definování
 • aplikování
 • úpravy
 • přesun a změna objektových stylů
 • použití výchozích objektových stylů

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky

Metody slovní:

 • monologické výklady - vysvětlování, výklad - princip a ovládání jednotlivých nástrojů, objektových rámečků, stylů objektů a jejich voleb, jejich možnosti a použití

Metody názorně demonstrační:

 • pozorování, předvádění, projekce - ukázky práce s jednotlivými nástroji, objektovými rámečky, styly objektů a jejich možnostmi, ukázky na konkrétních příkladech

Metody praktické:

 • grafické a výtvarné činnosti - tvorba vlastní grafické práce

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu (diskuze)
 • hodnocená písemná grafická práce 

Specifikace samostatné grafické práce žáků:

 • výstupem je dokument ve formátu .indd
 • téma Moderní umělecké směry
 • podmínkou je práce s objekty
 • objektovými rámečky
 • styly objektů

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíší možnosti nástrojů pro práci s obrázky a objekty, objektovými rámečky, styly objektů,
 • učí se postupy a využívají poznatky při tvorbě vlastní grafiky s použitím jednotlivých nástrojů, objektových rámečků a stylů objektů.

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktická forma zkoušení:

 • samostatná grafická práce žáků (výstupem je dokument ve formátu .indd)

Ověřované okruhy:

 • práce s grafickým softwarem Adobe InDesign
 • obrázky a objekty
 • objektové rámečky
 • styly objektů

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 – 90 až 100 % grafický projev je přesný a estetický, výsledky činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky, žák je schopen pracovat sám
 • 2 – 75 až 89 % kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků, grafický projev je estetický, bez větších nepřesností, žák je schopen pracovat samostatně nebo s menší pomocí
 • 3 – 60 až 74 % v kvalitě výsledků činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky, žák je schopen pracovat samostatně podle návodu učitele
 • 4 – 40 až 59 % v kvalitě výsledků činnosti a grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický, závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit, při samostatném studiu má velké potíže
 • hranice úspěšnosti zkoušky – 39 % kvalita výsledků činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky, závažné nedostatky a chyby nedovede žák opravit ani s pomocí učitele, nedovede samostatně studovat

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s absencí do 25 %.

Doporučená literatura

BŘÍZA, Vladimír. Acrobat 7 podrobně a prakticky. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 123 s. ISBN 80-247-1938-X.

HASHIMOTO, Alan. Velká kniha digitální grafiky a designu. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 384 s. ISBN 978-80-251-2166-5.

Příručka uživatele aplikace InDesign. [online] © 2019 Adobe. [cit. 12. 2. 2019] Dostupné z: https://helpx.adobe.com/cz/indesign/user-guide.html

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Barbora Ilčíková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné