Detail modulu Hospodaříme

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Hospodaříme

Kód modulu

SV-m-2/AD37

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Vzdělávací oblasti

SV - Člověk a svět práce

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

8

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Bez nároků na vstupní předpoklady

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je zaměřen na rozvoj dovedností v oblasti cenové, rozpočtové, peněžní a spotřebitelské gramotnosti. Modulárními tématy jsou nákupy, placení a hospodaření domácnosti. Žáci si osvojují dovednosti v oblastech ochrany spotřebitele, pozornost je věnována problematice zadlužení, nákupu zboží a služeb, jejich platbě a případné reklamaci. Modul přispívá ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti žáků. Podstatnou složkou modulu je důraz na porozumění informacím v daném prostředí (smlouvy, záruční listy…). 

Očekávané výsledky učení

Žák

a) posoudí kriticky nabídku zboží a služeb a zvolí adekvátní způsob případné platby

b) porovná vhodnost úvěru, půjčky, spoření, investic, pojištění a zabezpečení na stáří

c) rozezná důsledky nesplácení finančních závazků

d) posoudí možnosti reklamace zboží/služby

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Modul se vztahuje k hospodaření domácnosti:

 • Přebytkové hospodaření domácnosti;
 • schodkové hospodaření domácnosti;
 • spotřebitel a jeho ochrana;
 • půjčování finančních prostředků;
 • splácení / nesplácení dluhů;
 • dokumenty a informace v nich obsažené (smlouvy aj.).

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • Práce s tematickými soubory úloh / pracovními listy zaměřenými na rozvoj a ověřování výsledků učení a-d) a následná analýza řešení pod vedením vyučujícího;
 • práce s weby poskytujícími informace v předmětných oblastech;
 • modelová komunikace v situacích typu jednání v bance, reklamace, s finančním poradcem…;
 • práce s nabídkovými katalogy, letáky, dopisy, direct-maily aj.;
 • kritické čtení;
 • případně beseda / exkurze (banka, pojišťovna, exekutor, finanční poradce…);
 • simulované debaty o výhodách / nevýhodách vybraných bankovních produktů;
 • hraní rolí a další zážitkové metody;
 • práce s produkty bankovních a dalších institucí podporujících finanční gramotnost.

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je prováděno hodnocení s využitím prvků formativního hodnocení, na konci modulu je využito nástrojů sumativního i formativního hodnocení.

Výsledky učení a)-d) jsou ověřovány v závěru modulu souhrnným testem (případně souborem pracovních listů), jehož specifikací jsou modulové výsledky učení. Základní nastavení specifikace testu je 25% zastoupení každého výsledku učení a)-d). Toto nastavení lze měnit podle potřeb jednotlivých vyučujících, přičemž zastoupení jednotlivých výsledků učení by nemělo klesnout pod 10 %. Procentuální zastoupení výsledku učení je odvozeno od maximálního získatelného počtu bodů za daný výsledek učení (nikoli tedy od počtu úloh – může se jednat o dramatický rozdíl). Doporučuje se při konstrukci testu odvozovat úlohy od souvislých i nesouvislých výchozích textů.

Kritéria hodnocení

Vzhledem k rozsahu modulu se průběžně provádí pouze formativní hodnocení.

Při závěrečném ověřování dosažených výsledků učení souhrnným testem jsou doporučená kritéria nastavena následovně:

Mezní úroveň úspěšnosti je stanovena na 40 %.

Převodník dosažené úspěšnosti na známku

úspěšnost žáka v testu pod 40 % = nedostatečný

úspěšnost žáka v testu od 40 do 55 % = dostatečný

úspěšnost žáka v testu od 56 do 70 % = dobrý

úspěšnost žáka v testu od 71 do 85 % = chvalitebný

úspěšnost žáka v testu od 86 do 100 % = výborný

Nastavená obtížnost testu musí odpovídat dovednostem žáků kategorie vzdělání E, tzn. doporučuje se používat úlohy s nižší úrovni obtížnosti. Zařazení obtížných úloh by vyvolávalo potřebu snižovat mezní hranici úspěšnosti a použitý evaluační nástroj (test) by vykazoval nevyhovující psychometrické charakteristiky.

Doporučená literatura

Např.: https://www.penize.cz/ochrana-spotrebitele;

http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/smluvni-pravo/konkretni-zmeny-v-obecne-casti/ochrana-spotrebitele

Uvedené zdroje jsou pouze ilustračním příkladem. Výběr studijní literatury je v kompetenci vyučujícího v závislosti na konkrétních podmínkách školy.

Poznámky

Doporučuje se využít výsledků učení z modulu Víme, co čteme a slyšíme (vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace).

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je František Brož. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné