Detail modulu Volba písma, práce s písmovými znaky, jejich úpravy

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Volba písma, práce s písmovými znaky, jejich úpravy

Kód modulu

82-m-4/AD27

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí a dovednosti práce s vhodným fontem pro konkrétní použití, pracovat s písmovými znaky a přizpůsobovat je vlastnímu estetickému záměru. Žák si osvojí znalost v programu Adobe Illustrator.

Po absolvování modulu žák používá nástroje cestáře v programu Adobe Illustrator se zaměřením na volbu písma, práci s písmovými znaky a jejich následné úpravy.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • správně žánrově zařadí plánovaný výstup
 • správně vybere znakovou sadu
 • používá modifikované písmové znaky
 • pracuje s grafickým softwarem
 • využívá znalosti softwaru při tvorbě vlastního písma

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy vzdělání:

 1. Žánrové zařazení plánovaného výstupu
 • správné žánrové zařazení plánovaného výstupu
 • zhodnocení vhodné typografie
 1. Výběr znakové sady
 • výběr s ohledem na funkční prvky (např. serify) a úplnost znakové sady
 • výběr s ohledem na technické podmínky výroby plánovaného výstupu (síla řezu, stencily, které existují buď jako hotový font, nebo jsou vytvořeny úpravou pomocí cestáře)
 1. Modifikace písmových znaků
 • schopnost modifikovat písmové znaky pro technickou i estetickou potřebu vlastního záměru
 • vytváření vlastních písmových znaků při tvorbě pokročilejších grafických kompozicí

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologické výklady - vysvětlování, výklad

Metody názorně demonstrační:

 • pozorování, předvádění, projekce

Přímé vyučování:

 • orientace žáků v učivu
 • hodnocené samostatné práce

Specifikace samostatné práce:

 • vlastní tvorba s konzultací
  • žáci dostanou zadaný žánrový formát zlomu, například báseň z viktoriánské doby, a následně k němu musí vybrat vhodnou typografii i adjustaci
  • žáci dostanou za úkol poradit si s fontem, který není pro zadání vyhovující, musí z něj vytvořit stencil, nebo si poradit s chybějící diakritikou
 • prezentace vlastní tvorby před spolužáky ve třídě
 • orientace žáků v učivu (diskuze, ústní prezentace)

Učební činnosti žáků:

 • žáci podle zadání vyberou vhodné typografické řešení a odůvodní svůj výběr ( správně žánrově zařadí plánovaný výstup a správně vyberou znakovou sadu)
 • žáci vytvoří vlastní typografickou kompozici pro určitou fiktivní cílovou skupinu ( používají modifikované písmové znaky a ovládají práci s grafickým softwarem při tvorbě vlastního písma)

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktické forma zkoušení

 • samostatná grafická práce žáků s žánrovým zadáním 
 • samostatná grafická práce žáků s nevyhovujícím fontem
 • prezentace vlastní tvorby před spolužáky ve třídě

V rámci výuky jsou ověřovány především praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • žánrové zařazení plánovaného výstupu
 • výběr znakové sady
 • modifikace písmových znaků

 

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 - grafický projev je přesný a estetický, výsledky činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky, žák je schopen pracovat samostatně
 • 2 - grafický projev je zpravidla bez podstatných nedostatků, grafický projev je estetický, bez větších nepřesností, žák je schopen pracovat samostatně nebo s drobnou pomocí pedagoga
 • 3 - v grafickém projevu se objevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky, žák je schopen pracovat samostatně s větší mírou pomoci pedagoga
 • 4 - v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický, závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí pedagoga opravit, při samostatném studiu se potýká s obtížemi
 • hranice úspěšnosti zkoušky - hranice úspěšnosti, grafický projev má vážné nedostatky, chyby nedovede žák opravit ani s pomocí učitele, není schopen samostatného studia

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

GARFIELD,Simon. Ten můj font, Stručné dějiny typografie v esejích. Praha: Akropolis, 2018. 296 s. ISBN 978-80-7470-204-4

HORNÝ, S.: Počítačová typografie a design dokumentů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997. 288 s. ISBN 80-7169-487-7.

GEORGES Jean: Písmo paměť lidstva. Praha: Slovart,(české vydání 1994) ISBN 80-7145-115-0

DUSONG Jean -Luc, SIEGWART Fabienne Typografie, Praha: nakladatelství Svojtka a Vašut, (české vydání 1997) ISBN 80- 7180-296-4

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jan Picko. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné