Detail modulu Víme, co říkáme a píšeme (E)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Víme, co říkáme a píšeme (E)

Kód modulu

ČJ-m-2/AD17

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Vzdělávací oblasti

ČJ - Český jazyk

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je osvojení odpovídajících očekáváných výstupů RVP ZV v oblasti komunikace a slohu. 

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul pokrývá obsahový okruh Komunikace a sloh a je úzce propojen s moduly Píšeme správně česky a Mluvíme správně česky.

Žáci se učí využívat různé komunikační strategie v různých komunikačních situacích, naučí se volit formu mluveného i písemného projevu adekvátní účelu textu, a to při respektování slohotvorných činitelů. Využívají přitom znalosti základních charakteristických rysů vybraných funkčních stylů (zejména administrativního a odborného) a slohových postupů a útvarů. Za současného respektování zásad jazykové kultury vytvářejí jednodušší myšlenkově strukturované, a přitom ucelené a koherentní texty.

Očekávané výsledky učení

Žák

 • napíše jednoduchý souvislý, ucelený a strukturovaný text adekvátní komunikační situaci
 • pronese krátký mluvený projev v různých komunikačních situacích

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Předmětem modulu je vytváření textů pro různé komunikační situace v psané i mluvené podobě. Mluvené a psané komunikaci je věnována přibližně stejná časová dotace.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • psaní textů pro běžné životní komunikační situace (formální i neformální korespondence – administrativní interakce);
 • monologická vystoupení žáků (o vlastní osobě);
 • formální i neformální interakce (mluvená, psaná v papírové i elektronické podobě);
 • modelová komunikace v problematických situacích (kritika, manipulace, konflikt…);
 • nácvik souladu prostředků verbální a nonverbální komunikace;
 • aktivní role vyučujícího – porovnání výhod/nevýhod prostředků užívaných v psaných a mluvených projevech, vytváření modelových komunikačních situací…

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je užíváno prvků formativního hodnocení, na konci modulu je využito nástrojů sumativního i formativního hodnocení. Závěrečné hodnocení u výsledku učení a) má podobu žákem vytvořeného písemného projevu podle zadaných kritérií. U výsledku učení b) je žák hodnocen na škále uspěl – neuspěl, a to na základě průběžného hodnocení. Předmětem hodnocení je zde především dosažený pokrok v dovednostech potřebných k uplatnění v běžných mluvených komunikačních situacích.

Kritéria hodnocení

Při průběžném hodnocení dosahovaných jednotlivých výsledků učení u obou výsledků učení se používá formativní hodnocení, přičemž důraz je kladen na skutečnost, že hodnocení je nástrojem vedoucím ke zvyšování úrovně daných dovedností.

Závěrečné hodnocení žákova písemného projevu se provádí podle kritérií hodnocení, která zahrnují:

 • adekvátnost formy písemného projevu účelu textu;
 • funkčnost užitých jazykových prostředků
 • kompoziční výstavbu textu
 • jazykovou správnost

Každé kritérium má v celkovém hodnocení písemného projevu váhu 25 %. Všechna kritéria jsou hodnocena na škále uspěl – neuspěl. Případné bodové hodnocení v rámci jednotlivých kritérií je v kompetenci vyučujícího v závislosti na podmínkách konkrétní školy. Žák v této části uspěl, pokud uspěl ve všech kritériích.

Žák v modulu uspěl, pokud uspěl v obou výsledcích učení.

Doporučená literatura

Müllerová, O. - Hoffmannová, J.: Dialog v hodinách češtiny 2. Praha, Pansofia 1998

Poznámky

Doporučuje se zařadit modul až po absolvování modulů Píšeme správně česky a Mluvíme správně česky.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je František Brož. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné