Detail modulu Antický Řím

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Antický Řím

Kód modulu

82-m-4/AC94

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82–41–M/03 Scénická a výstavní tvorba
 • 82–41–M/05 Grafický design
 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

znalost modulů:

 • Úvod do dějin kultury
 • Antické Řecko

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v oblasti vývoje umění Římské říše:

 • modul je zaměřen na znalost umění antického Říma, především na časové rozmezí (8. století př. n. l. - 476 n. l.)
 • modul je zaměřen na znalost charakteristických rysů a nejvýznamějších památek antického Říma

Po absolvování žák:

 • propojí kulturní, politickou a sociální situaci na zmíněných územích do smysluplného celku
 • zařadí časově a geograficky jednotlivé kultury starověku
 • charakterizuje je v rámci jednotlivých uměleckých disciplín
 • definuje jednotlivé památky, zařadí je a při charakteristice památek aplikuje odbornou terminologii
 • uvede významné kontexty s vývojem umění před a po této kapitole

 

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • časově zařadí umění antického Říma a vytvořit rozdělení vývojových etap (8. století př. n. l. - 476 n. l.)
 • popíše geografické určení jednotlivých částí říše v kontextu současného rozmístění států na daném území
 • charakterizuje jednotlivé umělecké druhy a popíše hlavní principy, znaky, prvky, náměty a materiály v rámci architektury, sochařství, malířství a užitého umění
 • definuje konkrétní památky, popíše jejich charakteristiku, zařazení a aplikuje odborné termíny při jejich určování

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

1. Etruskové

 • historické souvislosti, časové vymezení, charakteristika a souvislost s římským uměním
 • materiály, principy, druhy a techniky v architektuře, sochařství, malířství a užitém umění
 • výtvarné díla a etruské památky

2. Řím

 • historické souvislosti, dělení, vznik a vývoj, náboženství, vývoj neuměleckých oblastí a oborů
 • Architektura
  • druhy, materiály, principy
  • dělení (užitkové, obytné, reprezentační, veřejné, vítězná architektura) - terminologie a charakteristika
  • římská architektura
 • Sochařství
  • sochařské slohy
  • materiály, náměty, principy
  • díla antického sochařství
 • Malířství
  • materiály, techniky
  • náměty, druhy - Pompejské slohy
  • díla antického malířství

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury
 • práce s odpovídající obrazovou dokumentací (fotodokumetace)
 • orientace žáků v učivu (diskuze, seminární práce, ústní zkoušení)
 • hodnocení samostatné práce

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (souvislá prezentace a formulace tématu na základě vlastního studia)
 • obrazová část (aplikace teoretických poznatků na konkrétních příkladech)
 • závěr (výsledky práce)
 • rozsah práce 6-10 stran včetně příloh (obrazový materiál, schémata, fotografie...)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíší charakteristické znaky kultury antického Říma
 • popíší principy, techniky a materiály v jednotlivých uměleckých disciplínách a rozliší je v rámci vývoje římského umění
 • učí se aplikovat teoretické poznatky a prezentovat je v obrazových materiálech
 • aktivně se zapojují do výuky a zodpovídají kontrolní otázky pedagoga

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie
 • orientace v charakteristických rysech jednotlivých kultur

Samostatná práce žáků:

 • zpracování průřezových témat
  • vývoj uměleckých disciplín, principů a materiálů napříč kulturami od prvních uměleckých projevů
  • vývoj námětu napříč uměleckými disciplínami

Specifikace seminární práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (souvislá prezentace a formulace tématu na základě vlastního studia)
 • obrazová část (prezentace a aplikace teoretických poznatků do obrazové dokumentace)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

V rámci výuky jsou ověřovány především teoretické okruhy formou samostatné práce:

Ověřované okruhy:

 • specifikace časového zařazení jednotlivých antických děl 
 • srovnání římského a řeckého umění
 • časovém vymezení a vývojových fázích kultury v rámci antického Říma
 • římská architektura
 • římské sochařství
 • římské malířství
 • římské užité umění a řemesla
 • zařazení památek a typických znaků, jejich charakteristika a rozlišení na základě obrazové dokumentace

 

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

Prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu a správné řešení úkolů

 • ústní forma zkoušení: úplné a správné řešení úkolů
 • písemná forma zkoušení: úplné a správné řešení písemné práce včetně grafické úpravy

Neprospěl: nedokáže se orientovat v učivu, úkoly řeší jen s pomocí učitele

 • ústní forma zkoušení: zkoušení má po obsahové stránce větší závady
 • písemná forma zkoušení: neúplné řešení písemné práce s většími závadami

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

PIJOAN, José. Dějiny umění 1. Odeon : Praha, 1998. ISBN: 80-7176-765-4

SYROVÝ, Bohuslav. Architektura – svědectví dob. SNTL : Praha, 1974.

GOMBRICH, H. Ernst. Příběh umění. ARGO : Praha, 1997. ISBN: 80-7203-143-0

MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury 1. IDEA SERVIS : Praha, 2002. ISBN: 80-85970-39-2

LIBERATI A.M. A BOURTON F. Starověký Řím.Rebo, 2008. ISBN: 9788025500217

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kristýna Boháčová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné