Detail modulu Modelování (zátiší)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Modelování (zátiší)

Kód modulu

82-m-4/AC93

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
 • 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí sochařských technik v propojení s dovedností aplikovat na téma zátiší. Žák ovládá práci s modelářskými pomůckami a zvládne ztvárnit předměty nejrůznějších tvarů, materiálů a struktur. Žák ovládá přípravu materiálu, orientuje se v sochařské terminologii. Zvládnutí modelace proporčně, objemově a kompozičně správně, je hlavním cílem po absolvování modulu. Důležité je též zdokonalování se v přípravné kresbě - potřebné pro modelování.

Žák po absolvování modulu zvládne modelování podle reálné předlohy i stylizovaně.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • pracuje s modelářskými pomůckami
 • orientuje se v sochařské terminologii
 • používá znalosti základních pracovních postupů s modelovací hmotou
 • používá znalosti modelování, odlévání do sádry, výroby forem
 • ovládá výrazové možnosti světla ve vztahu k objemu a tvaru modelovaného zátiší
 • používástudijní kresbu s ohledem na stavbu a proporce
 • modeluje realistickou i stylizovanou technikou
 • vypracuje vlastní samostatné práce
 • používá osobitý sochařský projev, autorský přístup

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

1. Úvod 

 • základní pracovní postupy
 • modelovací pomůcky
 • techniky modelování
 • přípravná kresba

2. Tvar a objem

 • zjednodušení na základní geometrická tělesa
 • studie tvarů
 • konstrukce
 • rozměry a proporce
 • světlo, stín

3. Zátiší

 • modelování zátiší dle reálného modelu
 • materiálová různorodost, studium drapérie, různých přírodních forem a tvarů
 • modelování zátiší ve formě reliéfu
 • modelování zátiší stylizovaně

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Metody slovní:

 • monologický výklad s prezentací(technologické sochařské postupy, sochařská praxe)

Přímé vyučování:

 • pozorování, předvádění, projekce
 • znalost sochařských postupů a jejich aplikace na tvorbu zátiší
 • orientace v sochařské technologii
 • hodnocení samostatných školních prací
 • hodnocení samostatných domácích prací 

Specifikace samostatné práce:

 • vypracování samostatné práce žáků - tvorba sochařské práce na dané téma, kde je zátiší základem k volnějšímu zpracování(téma například "Symetrie", "Kubistické zátiší")
 • modelování podle reálné předlohy, modelování podle sestaveného zátiší přímo ve výuce(kontrola tvarů a proporcí)
 • zadaný úkol s ohledem na individuální schopnosti studentů
 • modelování stylizované(posuny od reálného ke stylizovanému)
 • kompoziční cvičení zaměřeno na strukturu, materiálovou a tvarovou různorodost

Specifikace domácího úkolu:

 • skicák zaměřený na detaily, studijní kresba zátiší

Učební činnosti žáků:

 • učí se postupy a využívá poznatky ke kompozici motivu
 • prakticky se učí modelovat předmětné tvary materiálově různorodé
 • učí se stylizovat 
 • vytváření dovedností modelovat proporčně správně

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník nebo 2.ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktická forma zkoušení

Samostatná práce žáků

 • vypracování samostatné práce žáků
 • domácí úkol(skicák s kresbou předmětných tvarů)

Ověřované okruhy:

 • materiály, pomůcky
 • technologie sochařská
 • kvalita pozorovacích dovedností (proporce, kompozice, konstrukce, materiál)
 • stylizace

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl 

 • 1 – žák výborně vysvětluje a obhajuje své sochařské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na vysoké úrovni, lze z nich vyčíst výrazný autorský přístup
 • 2 – žák velmi dobře vysvětluje a obhajuje své sochařské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na chvalitebné úrovni, lze z nich vyčíst autorský přístup
 • 3 – žák dobře vysvětluje a obhajuje své sochařské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na dobré úrovni, lze z nich vyčíst průměrný autorský přístup
 • 4 – žák dostatečně vysvětluje a obhajuje své sochařské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na velmi nízké úrovni, projevují se podprůměrným autorským přístupem
 • hranice úspěšnosti zkoušky  – žák nedostatečně vysvětluje a obhajuje své sochařské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na velmi nízké úrovni, bez známek autorského přístupu

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 25%.

Doporučená literatura

TEISSIG, Karel. Kresba – výtvarné techniky. Aventinum, 2010. 192 s. ISBN 978-80-7442-009-2 .

ZELL, Mo. Škola kreslení a modelování pro architekty. Slovart, 2008. 144 s. ISBN 978-80-7391-154-6

VOLAVKA, Vojtěch. O soše : úvod do historické technologie a teorie sochařství. D. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959.

BASL, Josef. Modelování v hlíně. Praha : I.L. Kober, 1904

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Háblová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné