Detail modulu Modelování (figura)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Modelování (figura)

Kód modulu

82-m-4/AC92

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
 • 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

48

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí sochařských technik v propojení s dovedností aplikovat na modelování figurální. Žák ovládá přípravu materiálu, orientuje se v sochařské terminologii. Modul je zaměřen na zobrazování figury z hlediska rukodělného.

Žák po absolvování modulu zvládne anatomicky správně zachytit lidskou postavu.

 

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • pracuje s modelářskými pomůckami
 • vytvoří nosné konstrukce - kostry pro tvorbu sochařského díla
 • orientuje se v sochařské terminologii
 • využívá znalosti základních pracovních postupů s modelovací hmotou
 • využívá znalosti modelování, odlévání do sádry, výroby forem
 • používá výrazové možnosti světla ve vztahu k objemu a tvaru modelované postavy
 • používá studijní kresbu figury s ohledem na anatomii, stavbu a proporce
 • používá modelaci detailů lidského těla
 • používá zachytit lidské tělo napříč věkem
 • modeluje podle živého modelu
 • modeluje realistickou i stylizovanou technikou
 • používá anatomii lidského těla
 • vypracuje vlastní samostatné práce
 • používá osobitý sochařský projev
 • správně používá přípravu konzistence hlíny a její správné uchování a uložení

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

1. Úvod 

 • modelovací pomůcky, techniky modelování
 • anatomie lidského těla
 • proporce
 • světlo, stín
 • tvar a objem
 • přípravná kresba

 

2. Detailní studie jednotlivých částí lidského těla

 • hlava a její tvarosloví
 • plastika trupu
 • plastika končetin

 

3. Rozdíly lidského těla ve vztahu k věku a pohlaví

 • děti
 • starší lidé
 • anatomie ženy
 • anatomie muže

 

4. Figura

 • modelování figury dle živého modelu
 • modelování figury stylizovaně
 • modelování figury v různých proporčních měřítkách

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologický výklad s prezentací(technologické sochařské postupy, anatomie člověka)


Přímé vyučování:

 • pozorování, předvádění, projekce
 • znalost sochařských postupů a jejich aplikace na tvorbu figury
 • orientace v sochařské technologii
 • hodnocení samostatných školních prací
 • hodnocení samostatných domácích prací 

Specifikace samostatné práce:

 • vypracování samostatné práce žáků - model figury
 • tvorba sochařské práce na dané téma, kde je figura základem k volnějšímu zpracování
 • modelování podle reálné předlohy, modelování podle živého modelu přímo ve výuce(kontrola tvarů, proporcí, konstrukce figury)
 • zadaný úkol s ohledem na individuální schopnosti studentů
 • modelování stylizované(posuny od reálného ke stylizovanému)

Specifikace domácího úkolu:

 • skicák s figurálními motivy a anatomií

Učební činnosti žáků:

 • učí se postupy a využívá poznatky ke kompozici figurálního motivu
 • prakticky se učí modelovat detaily lidského těla
 • učí se stylizovat lidskou figuru
 • postupy v modelování dle živého modelu
 • vytváření dovedností modelovat anatomicky správně

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktická forma zkoušení

Samostatná práce žáků 

 • vypracování samostatné práce žáků 
 • domácí úkol(skicák s figurálními motivy a anatomií)

 

Ověřované okruhy:

 • materiály, pomůcky
 • technologie sochařská
 • kvalita pozorovacích dovedností (proporce, kompozice, konstrukce lidského těla)
 • anatomická přesnost
 • stylizace

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl 

1 – žák výborně vysvětluje a obhajuje své sochařské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na vysoké úrovni, lze z nich vyčíst výrazný autorský přístup

2 – žák velmi dobře vysvětluje a obhajuje své sochařské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na chvalitebné úrovni, lze z nich vyčíst autorský přístup

3 – žák dobře vysvětluje a obhajuje své sochařské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na dobré úrovni, lze z nich vyčíst průměrný autorský přístup

4 – žák dostatečně vysvětluje a obhajuje své sochařské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na velmi nízké úrovni, projevují se podprůměrným autorským přístupem

hranice úspěšnosti zkoušky  – žák nedostatečně vysvětluje a obhajuje své sochařské postupy, odevzdané práce školní i domácí jsou na velmi nízké úrovni, bez známek autorského přístupu

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 25%.

Doporučená literatura

PETŘÍČEK, Radek. Výtvarná anatomie. Radek Petříček, 2017. 150 s. ISBN 9788027000999.

ZRZAVÝ, Josef. Anatomie pro výtvarníky. Avicenum Praha, 1977. 400 s. ISBN 08-017-77.

PARRAMÓN, José. M. Anatomie člověka. Jan Vašut, 1998. 112 s. ISBN 80-7236-048-5.

BAMMES, Gottfried. Der nackte Mensch. Hand- und Lehrbuch derAnatomie für Künstler,VEB Verlag der Kunst Dresden, 1982, ISBN: 9783364000169.

BARCSAY, Jeno. Anatomie Fur Kunstler, Rheingauer Verlagsgesellschaft, ISBN 13: 9783881020633.

 

 

 

 

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Háblová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné