Detail modulu Antické Řecko a Kréta

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Antické Řecko a Kréta

Kód modulu

82-m-4/AC90

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82–41–M/03 Scénická a výstavní tvorba
 • 82–41–M/05 Grafický design
 • 82-41-M/17 Multimediální tvorba

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

 • znalost molulu Úvod do dějin kultury

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí v oblasti vývoje umění vyspělých kultur v Egejské oblasti - Kréta, Mykény a antické Řecko.

 • Modul je zaměřen na umění Kréty a Mykén a umění antického Řecka v časovém rozmězí asi 5. tisíciletí př. n. l. a 1. stoletím př. n. l. - charakteristické rysy a hlavné památky

Po absolvování žák :

 • časově a geograficky zařadí kulturu antického Řecka a předřeckého období (Kréta, Mykény)
 • charakterizuje a rozdělí jednotlivé etapy vývoje umění v Antickém Řecku
 • charakterizuje a popíše vývoj umění, techniky a principy v rámci jednotlivých uměleckých disciplín
 • propojí politickou, kulturní a sociální situaci v antickém Řecku
 • uvede významné kontexty s uměním v předchozích a následujících kapitolách dějin kultury 

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • rozlišuje jednotlivé kultury v Egejské oblasti
 • časově zařadí jednotlivé kultury
 • rozdělí je do vývojových etap a jednotlivých stylů v umění antického Řecka (5. tisíciletí - pol. 1. století př. n. l.)
 • určí kultury geograficky
 • časově zařadí jednotlivé etapy vývoje řeckého antického umění
 • charakterizuje jednotlivé kultury a popíše hlavní principy, znaky, prvky, náměty a materiály
 • charakterizuje vývoj jednotlivých disciplín (architektura, sochařství, malířství, užité umění)
 • definuje konkrétní památky ve starověkých kulturách, popíše jejich charakteristika, zařazení a aplikace odborné terminologie při jejich určování

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

1. Kréta a Mykény  

 • dělení a datace, geografické určení, kulturní a umělecký přínos
 • Architektura
  • druhy
  • materiály
  • principy a znaky 
  • techniky, materiály, památky
 • Sochařství
  • druhy
  • materiály a techniky
  • náměty, znaky
  • památky
 • Malířství
  • druhy
  • materiály a techniky
  • náměty, znaky
  • památky
 • Užité umění
  • druhy
  • materiály
  • řemesla

2. Antické Řecko  (dělení a datace, náboženství a bohové, životní styl, vznik a rozvoj vědních disciplín, politické a historické souvislosti, terminologie)

 • Architektura
  • principy
  • materiály
  • terminologie (akropole, in antis, kanelatura, patka, hlavice, voluta, abakus, karyatyda, architráv, metopa, tryglyf, tympanon)
  • druhy - chrám, dům (megaron)
  • architektonické slohy a jejich charakteristika, památky jednotlivých řádů - dórský, ionský, korintský (athénská Akropole, Parthenon, chrám Niké, Erechteion, Diův chrám)
 • Sochařství
  • materiály
  • druhy
  • náměty
  • terminologie (kánon, kalokaghatie, kontrapost)
  • principy a náměty jednotlivých období, autoři a díla
   • archaické - kúrós, kóré
   • I. klasické - Myron, Polykleitos (Diskobolos, Dorýforos, Diadumen) - kánon, kontrapost
   • II. klasické - Feidias (Athéna Lemnia, Athéna Promachos, Panathénajský průvod) - mokrá draperie
   • helenismus - Venuše Mélská, Laokon a synové, Diův oltář, Niké Samothrácká
 • Malířství
  • materiály a techniky
  • druhy - nástěnné, vázové
  • náměty
  • terminologie
  • autoři a památky (Polygnótos z Thasu, Apollodóros z Athén, Parrhasios, Apellés)
 • Užité umění
  • řemesla - keramika a hrnčířství (druhy keramiky a jejich význam), kovotepectví a kovolitectví, šperkařství aj.
  • materiály, techniky

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury
 • práce s odpovídající obrazovou dokumentací
 • orientace žáků v učivu, znalost principů a památek (diskuze, seminární práce, ústní zkoušení)
 • hodnocení samostatné práce

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (souvislá prezentace a formulace tématu na základě vlastního studia)
 • obrazová část (aplikace teoretických poznatků na konkrétních příkladech)
 • závěr (výsledky práce)
 • rozsah práce 6-10 stran včetně příloh (obrazový materiál, schémata, fotografie...)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíší charakteristické znaky kultury
 • popíší principy, techniky a materiály v jednotlivých uměleckých disciplínách a rozliší je v rámci jednotlivých vývojových etap
 • učí se aplikovat teoretické poznatky a prezentovat je v obrazových materiálech
 • aktivně se zapojují do výuky a zodpovídají kontrolní otázky pedagoga

 

Zařazení do učebního plánu, ročník

1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemná nebo ústní forma zkoušení

 • základní pojmy a terminologie
 • orientace v charakteristických rysech kultury

Samostatná práce žáků:

 • pracování průřezových témat
  • vývoj jednotlivých uměleckých disciplín napříč časem od počátku dějin umění a napříč kulturami
 • ústní prezentace
  • obrazových materiálů k zadanému tématu
  • diskuze na zadané téma

Specifikace seminární práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část ( souvislá prezentace a formulace tématu na základě vlastního studia)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až10 stran včetně příloh (schémata, obrazová dokumentace, fotografie, aj.)

V rámci výuky jsou ověřovány především teoretické okruhy formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • orientace v časovém vymezení a vývojových fázích v rámci antického Řecka
 • orientace v jednotlivých uměleckých disciplínách
 • zařazení památek a typických znaků, jejich charakteristika a rozlišení na základě obrazové dokumentace

 

Kritéria hodnocení

Prospěl – neprospěl

 • 1 - 100% správných odpovědí, samostatnost a orientace v učivu písemnou nebo ústní formou, komplexní řešení vlastní prezentace včetně grafické úpravy
 • 2 - 80% správných odpovědí, samostatnost a orientace v učivu písemnou nebo ústní formou, komplexní řešení vlastní prezentace včetně grafické úpravy
 • 3 - 70% správných odpovědí, samostatnost a orientace v učivu písemnou nebo ústní formou, komplexní řešení vlastní prezentace včetně grafické úpravy
 • 4 - 60% správných odpovědí, samostatnost a orientace v učivu písemnou nebo ústní formou, komplexní řešení vlastní prezentace včetně grafické úpravy
 • hranice úspěšnosti zkoušky - 50% - správných odpovědí, samostatnost a orientace v učivu písemnou nebo ústní formou, komplexní řešení vlastní prezentace včetně grafické úpravy (žák se nedokáže orientovat v učivu, písemné nebo ústní úkoly řeší jen s pomocí učitele, jeho řešení vlastní prezentace má po obsahové stránce větší závady).

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s max. absencí 30%

Doporučená literatura

PIJOAN, José. Dějiny umění. Odeon : Praha, 1998. ISBN: 80-7176-765-4

SYROVÝ, Bohuslav. Architektura – svědectví dob. SNTL : Praha, 1974.

GOMBRICH, H. Ernst. Příběh umění. ARGO : Praha, 1997. ISBN: 80-7203-143-0

MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury 1. IDEA SERVIS : Praha, 2002. ISBN: 80-85970-39-2

HUYGHE, René, Encyklopedie umění pravěku a starověku. Praha 1967. (edice: Larousse. Umění a lidstvo). 

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kristýna Boháčová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné